งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบ สุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระกับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบ สุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระกับอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบ สุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระกับอำเภอ (DHS) @ เจริญธานี

2 กรอบแนวคิดการดำเนินงานระบบ สุขภาพชุมชน “ ประชาชนเข้าถึงบริการทุกระบบที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงไร้ รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ ประสานชุมชน เน้น Self Care” VISI ON ตติย ภูมิ ปฐม ภูมิ ทุติย ภูมิ ระบบบริการ 10 สาขา ระบบควบคุม โรค ระบบคุ้มครอง ผู้บริโภค ระบบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ PP 5 กลุ่มวัย FC T ทีมหมอครอบครัวคุณภาพ DHS เข้มแข็งบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการระดับ อำเภอ / ตำบล ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลจัดการสุขภาพดี อำเภอสุขภาวะ

3 เป้าประสงค์การพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ 1.Self Care: ส่งเสริมให้ ประชาชนดูแลตนเองโดยการ ลดพฤติกรรมเสี่ยงตามกลุ่ม อายุ ดูแลตนเองและตัดสินใจ ในการรับบริการได้เหมาะสม 2. Accessibility to essential Care: ประชาชน ทุกกลุ่มเข้าถึงบริการที่จำเป็น อย่างเป็นธรรม 3. เครือข่ายบริการปฐมภูมิมีระบบ บริหารจัดการแบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  เพิ่มคุณภาพบริการ ( ลดป่วย ลดตาย ลด ภาวะ แทรกซ้อน )  เข้าถึงบริการ  ลดแออัด  ไร้รอยต่อ  พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกัน อายุคาดเฉลี่ย >80 ปี อายุคาดเฉลี่ย สุขภาพดี > 72 ปี ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกัน อายุคาดเฉลี่ย >80 ปี อายุคาดเฉลี่ย สุขภาพดี > 72 ปี เป้าหมาย มุ่งสู่

4 กลไกขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิ จ. ขอนแก่น ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน Essential Care: กลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย + โรคและภัย สุขภาพ เน้น PA & ODOP 4+1 Program Manager Better service -FCT - สุขศาลา Better Management -DHS-PCA- ต. จัดการสุขภาพ -NCD คุณภาพ - อ. ควบคุมโรค เข้มแข็ง Referral cascades system -Service Plan กล ยุทธ์

5 แนวทางการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพ ระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปี 2559 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงทุก ระดับ ตติ ทุติ ปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน - Service Plan 11 สาขา - District health board: DHB - Primary care cluster: PCC - ดูแล 5 กลุ่มวัย ครอบคลุมกลุ่มปกติ เสี่บง ป่วย

6 2. พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐม ภูมิ ( รพ.+ สสอ.+ รพสต.) ตามเกณฑ์ คุณภาพ PCA 3. พัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ที่เข้มแข็งเชื่อมโยงระบบ สุขภาพสู่การพึ่งตนเองของชุมชน - ตำบล หมู่บ้านจัดการสุขภาพดี - ขับเคลื่อน ODOPS 4+1 ภายใต้ กลไก DHS-PCA แนวทางการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพ ระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

7  ปัญหาสำคัญของเขตสุขภาพที่ 7 (Regional base) - NCD : DM/ HT /Stroke/Stemi /CKD - OV & CCA - ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในมารดาและ ทารก การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  ปัญหาสำคัญของจังหวัด (Province Base) PA - ภาวะโลหิตจาง (Anemia In pregnancy)  ปัญหาสำคัญตามบริบทของพื้นที่อำเภอ (District Base) ประเด็น ODOPS “4+1”

8 4. การทำงานทีมหมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ 5. เน้นการดูแลส่งเสริม ป้องกัน 5 กลุ่มวัย 6. ยกระดับ ศสมช. เป็นสุขศาลา 7. ระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมภูมิที่เชื่อมโยง ตั้งแต่โรงพยาบาล แม่ข่ายถึง รพสต. 8. ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขภายใต้ประเด็น Performance Agreement: PA 8 เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพ ระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

9 Performance agreement ปี 59 LTC บูรณา การ 5 กลุ่มวัย ใน ตำบล จัดการ ลด อุบัติ เหตุ Servi ce Plan NCD (DM HT CKD) HR Fina nce ระบบ ควบคุ มโรค สวล คบ OV/ CCA การ พัฒน ากฎ หมาย การ พัฒน าการ ผลิต ยา / วัคซี น การ เร่งรั ด ออก ใบ อนุญ าต LTC บูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในตำบล จัดการ ลด อุบั ติ เหตุ Serv ice Plan NCD (DM HT CKD ) HR Fina nce ระบบ ควบคุม โรค สวล คบ No Foam OV/ CCA Ane mia in Preg Performance agreement สสจ. ขอนแก่น Performance agreement กสธ. DHS- UCCARE ติดตามผลการดำเนินงาน 3 ด. 6 ด. 9 ด. 12 ด.: Small Success 1010

10 Performance Agreement: PA ระบบข้อมูลสุขภาพบุคคล การ จัดบริการที่ครอบคลุม การบริหารจัดการ 1. Long Term Care : LTC บูรณาการ 5 กลุ่มวัยใน ตำบลต้นแบบ - ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ - กลุ่มแม่และเด็ก - กลุ่มวัยเรียน - กลุ่มวัยรุ่น - กลุ่มวัยทำงาน - กลุ่มวัยผู้สูงอายุ LCT เป็น Entry point

11 2. ลดอุบัติเหตุ - Road Safety 3.Service plan - ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด - ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.NCD - ลด CKD ลด DM HT มาตรการ การป้องกัน การบริหารจัดการ และ ระบบข้อมูล Performance Agreement: PA

12 5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR),Finance, พัสดุ โปร่งใส - แผน HRD, HRM - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน ควบคุม ปัญหาการเงิน ระดับ 7 - ITA: Integrity & Transparency Assessment หน่วยงานคุณธรรม Performance Agreement: PA

13 6. ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันควบคุมโรค และ ระบบการดูแลภาวะฉุกเฉิน (PHEM) - การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม - การคุมครองผู้บริโภคด้านยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นการเฝ้าระวังในระดับปฐมภูมิ - การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สำคัญของพื้นที่ - แผนการรองรับภัยพิบัติในระดับจังหวัด อำเภอ - No Foam Performance Agreement: PA

14 7. มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ - การส่งเสริม ป้องกัน - ดูแลต่อเนื่องในชุมชน - คิดค้นนวตกรรม 8. โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ - การส่งเสริม ป้องกัน - ติดตามดูแลต่อเนื่องในกลุ่มเสี่ยง Performance Agreement: PA

15


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ และการพัฒนาระบบ สุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระกับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google