งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาภาวะผู้นำและ บุคลิกภาพ หน่วยที่ 4.3 การบริหารตนเอง รศ. วิภาพร วรหาญ วิชา ทักษะชีวิต ( ๐๐๐ ๑๓๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาภาวะผู้นำและ บุคลิกภาพ หน่วยที่ 4.3 การบริหารตนเอง รศ. วิภาพร วรหาญ วิชา ทักษะชีวิต ( ๐๐๐ ๑๓๑ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาภาวะผู้นำและ บุคลิกภาพ หน่วยที่ 4.3 การบริหารตนเอง รศ. วิภาพร วรหาญ วิชา ทักษะชีวิต ( ๐๐๐ ๑๓๑ )

2 วัตถุประสงค์ 1...... ภาวะผู้นำ..... 2...... บุคลิกภาพ........... 3...... มารยาทสังคม........... 4. ผู้เรียนอธิบายความจำเป็น เสนอแนวคิด การ วางแผนประยุกต์ใช้การ บริหารตนเอง ใน ชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม 5...... การเจรจาต่อรอง....... 6...... การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี.......

3 การบริหาร + ตนเอง การทำให้งาน ลุล่วงไป อย่างมี ประสิทธิผล และ มีประสิทธิภาพ

4 ปรัชญาชีวิตเพื่อการ บริหารตนเอง มนุษย์ไม่สามารถที่จะเลือกที่จะ เกิดได้ แต่สามารถกำหนดอนาคตของ ตนเองได้ คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ผลกิจกรรม ของตน “ รู้ตำแหน่ง / รู้หน้าที่ / รู้ในความ รับผิดชอบ ” ทุกกิจกรรมมีประโยชน์และมี คุณค่าแก่ตนเอง

5 เวลา........ เวลา........ การกระทำ

6 คุณค่า ของเวลา สิ่งนัดหมายของการกระทำ สิ่งชี้วัดความสามารถในการ กระทำ สิ่งชี้วัดปรากฏการณ์ ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและ สังคม เวลาเป็น...

7 คนที่รู้จักคุณค่าของเวลา.... จะสามารถวางแผนและควบคุม การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของ ตนเอง ให้ได้ผลตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลและมี ประสิทธิภาพ

8 จะบริหารเวลา อย่างไร ? 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 2. เขียนสิ่งที่ต้องทำหรือกิจกรรม ทั้งหมด 3. เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง 4. กำหนดความถี่ในการปฏิบัติของแต่ ละกิจกรรม 5. เขียนตารางเวลา 6. ควบคุมตารางเวลา 7. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการใช้ เวลา

9 หลักการสำคัญ ใน การบริหารเวลา รู้กิจกรรมที่ จะต้องปฏิบัติ รู้ความสำคัญ ของกิจกรรม จัดลำดับ กิจกรรม ฝึกฝนให้มี สมาธิ ใน การทำกิจกรรม ฝึกฝนตนเอง ให้เป็น คน ตรงต่อเวลา ต้องรู้จักรับฟัง ผู้อื่น ต้องเป็นผู้รู้ใน เรื่องนั้นๆ

10 การหลีกเลี่ยง สถานการณ์ ที่ทำให้เสียเวลา การเสียเวลาที่เกิดจากคน การเสียเวลาที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ การเสียเวลาที่เกิดจากวิธีการ การผลัดวันประกันพรุ่ง การจัดการที่มากเกินไป

11 การหลีกเลี่ยง สถานการณ์ ที่ทำให้เสียเวลา ( ต่อ ) จากการวางแผนล่วงหน้าที่ไม่ ชัดเจน จากทิศทางการทำงาน จากการตัดสินใจ จากการติดต่อสื่อสาร

12 การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย อุปนิสัยที่ 1 จงเป็นคนโปร แอคทีฟ (proactive) … คิดในเชิงบวก Stephen Cohey

13 การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ (Keep the end in mind)

14 อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่สำคัญก่อน (Set Priority) การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย สำคัญ เร่งด่วน

15 อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ / ชนะ (Think win/win) การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย

16 อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน... แล้วจึงให้ผู้อื่น เข้าใจเรา (to be Understand then understood)… รู้เขา... รู้เรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergized) การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย

17 อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (The 8 th Habit ) การบริหารตนเอง ด้วย 8 อุปนิสัย

18 ทำกิจกรรมตามใบงาน รายบุคคล หน่วยที่ 4.3 ให้เขียนชื่อเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม อย่างน้อย 1 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาภาวะผู้นำและ บุคลิกภาพ หน่วยที่ 4.3 การบริหารตนเอง รศ. วิภาพร วรหาญ วิชา ทักษะชีวิต ( ๐๐๐ ๑๓๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google