งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่ายละอย่างน้อย 100 คน ระยะเวลา 20 วัน (15 มี. ค -15 พ. ค 57) ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ปี 57 1. ค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้มสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่ายละอย่างน้อย 100 คน ระยะเวลา 20 วัน (15 มี. ค -15 พ. ค 57) ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ปี 57 1. ค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้มสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค่ายละอย่างน้อย 100 คน ระยะเวลา 20 วัน (15 มี. ค -15 พ. ค 57) ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ปี 57 1. ค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้มสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -5 2. ค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้มสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 3. ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพ แบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนขยายโอกาส

3 ค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 แนวทางการดำเนินการจัด ค่ายภาษาอังกฤษ 1. สพป. 183 เขต ๆ ละ 1 ค่าย ๆ ละ 100 คน นักเรียนในเขตพื้นที่ ระเวลาจัดค่าย 20 วัน ช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 15 มีค – 15 พค 57 โดยนักเรียนเดินทางไป - กลับ 15 วัน 5 วันสุดท้ายพักค้างคืน 2. สพป. คัดเลือกวิทยากรแกนนำ เขตละ 2 คน และสถานที่หรือโรงเรียนเป็นศูนย์การจัด ค่ายที่มีความพร้อมเพียงพอต่อนักเรียน 100 คน และมีสถานที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรม และสามารถพักค้างในสัปดาห์สุดท้าย 5 วัน

4 ค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 แนวทางการดำเนินการจัด ค่ายภาษาอังกฤษ 3. สพฐ. จัดทำหลักสูตร จัดอบรมวิทยากรแกน นำ เขตละ 2 คน รวม 366 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 183 คน ระหว่างวันที่ 1 – 15 มี. ค 57 4. สพป. ร่วมกับวิทยากรแกนนำดำเนินการจัด ค่ายเป็นเวลา 20 วัน ระหว่างวันที่ 15 มี. ค -15 พค 57 ค่ายละ 340,000.- บาท 5.. สพป / สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดค่าย พร้อมส่งรายงานรูปเล่ม ภาพประกอบกิจกรรม ซีดี ให้ สพฐ. ทราบ ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ( งบประมาณค่ายละ 20,000.- บาท )

5 ค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 ( นร. ปีปัจจุบัน ) เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรแกนนำเข้า รับการอบรม 1. สพฐ. จัดทำหลักสูตร และดำเนินการอบรม วิทยากรแกนนำ โดย สพป. 183 เขต คัดเลือกวิทยากรแกนนำเขต ละ 2 คน เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 7 วัน รุ่นละ 183 คน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 15 มี. ค 57 ค่ายละ 340,000.- บาท 2. วิทยากรแกนนำสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 3. มีประสบการณ์ในการจัดค่ายและเป็น วิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา 4. มีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับวิทยากร ของเขตพื้นที่เป็นอย่างดี

6 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แนวทางการดำเนินการจัด ค่ายภาษาอังกฤษ 1. สพม. 42 เขต ๆ ละ 1 ค่าย ๆ ละ 100 คน นักเรียนในเขตพื้นที่ ระเวลาจัดค่าย 20 วัน ช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 15 มีค – 15 พค 57 โดยนักเรียนเดินทางไป - กลับ 15 วัน 5 วันสุดท้ายพักค้างคืน 2. สพม. ร่วมกับศูนย์ ERIC เป็นผู้ดำเนินการ จัดค่าย ๆ ละ 340.000.- บาท 3. สพฐ. จัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ชี้แจง หลักสูตร 4. สพม / ศูนย์ ERIC ดำเนินการจัดค่าย ระหว่างวันที่ 15 มีค – 15 พค 57 5. สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล จัดทำรูปเล่ม ภาพประกอบ พร้อม ซีดี จัดส่งให้ สพฐ ภายใน 31 พ. ค.57 ( งบ 20,000.- บาท )

7 ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส แนวทางการดำเนินการจัด ค่ายภาษาอังกฤษ 1. สพป. 72 เขต นำร่อง คัดเลือก 2 เขตต่อ 1 ค่าย ๆ ละ 100 คน นักเรียนสำหรับ 2 เขตพื้นที่ ระเวลาจัดค่าย 20 วัน ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง วันที่ 15 มีค – 15 พค 57 โดยนักเรียนเดินทาง ไป - กลับ 15 วัน 5 วันสุดท้ายพักค้างคืน 2. สพป. ร่วมกับวิทยากรแกนนำ เป็น ผู้ดำเนินการจัดค่ายละ 340,000.- บาท 3. สพฐ. จัดทำหลักสูตรการจัดค่าย อบรมการ จัดค่าย เขตละ 2 คน 144 คน 1 รุ่น ระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 -31 มีนาคม 2557 4. สพป. เจ้าภาพ ดำเนินการจัดค่าย ระหว่าง วันที่ 15 มีค – 15 พค 57 5. สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล จัดทำรูปเล่ม ภาพประกอบ พร้อม ซีดี จัดส่งให้ สพฐ ภายใน 31 พ. ค.57 ( งบ 20,000.- บาท )

8 ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรแกนนำเข้า รับการอบรม 1. สพฐ. จัดทำหลักสูตร และดำเนินการอบรมวิทยากร แกนนำ โดย สพป. 72 เขต คัดเลือกวิทยากรแกนนำเขตละ 2 คน เข้ารับการอบรมเป็น ระยะเวลา 8 วัน 144 คน ระหว่างวันที่ 24 -31 มี. ค 57 ค่ายละ 340,000.- บาท 2. วิทยากรแกนนำสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 3. มีประสบการณ์ในการจัดค่ายและเป็น วิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษระดับมัธยมขยาย โอกาส 4. มีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับวิทยากร ของเขตพื้นที่เป็นอย่างดี

9 ค่ายมัธยมขยายโอกาสสู่อาชีพ 72 ค่าย  กาญจนบุรี เขต 1,2 กาฬสินธุ์ เขต 1 กำแพงเพชร เขต 1,2 ขอนแก่น เขต 1,2 จันทบุรี เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชลบุรี เขต 1 ชัยภูมิ เขต 1 ชุมพร เขต 1 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 3 เชียงใหม่ เขต 1,3,5 ตรัง เขต 1 นครปฐม เขต 1 นครพนม เขต 1 นครราชสีมา เขต 1,3,5 นครศรีธรรมราช 1,3 นครสวรรค์ เขต 1 นนทบุรี เขต 1 นราธิวาส เขต 1 น่าน เขต 1

10 ค่ายมัธยมขยายโอกาสสู่อาชีพ 72 ค่าย  บุรีรัมย์ เขต 1,3 ปทุมธานี เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ปราจีนบุรี เขต 1 ปัตตานี เขต 1 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พะเยา เขต 1 พัทลุง เขต 1 พิจิตร เขต 1 พิษณุโลก เขต 1 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 1 แพร่ เขต 1 มหาสารคาม เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 1 ยโสธร เขต 1 ยะลา เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 1 ระยอง เขต 1 ราชบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 1 ลำปาง เขต 1 ลำพูน เขต 1 เลย เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 1,3 สกลนคร เขต 1 สงขลา เขต 1 สมุทรปราการ เขต 1 สระแก้ว เขต 1 สระบุรีเขต 2 สุโขทัย เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 1 สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุรินทร์ เขต 1 หนองคาย เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 1 อุดรธานี เขต 1,3 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุทัยธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 1,5

11 ค่ายนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 นำร่อง 10 เขต  กาฬสินธุ์ เขต 1 ปทุมธานี เขต 1,2 มุกดาหาร เขต 1 ลำปาง เขต 1 สงขลา เขต 3 สระบุรี เขต 1 หนองคาย เขต 2 อุดรธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 3

12


ดาวน์โหลด ppt ค่ายละอย่างน้อย 100 คน ระยะเวลา 20 วัน (15 มี. ค -15 พ. ค 57) ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ปี 57 1. ค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้มสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google