งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการ วิชาการหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการ วิชาการหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริการ วิชาการหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

2 การฝึกอบรม การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทาง วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม การดู งาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่ มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 การฝึกอบรม การฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๑. มีโครงการ / หลักสูตร ๒. มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ๓. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติการ ๔. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 คำนิยาม “ การฝึกอบรมประเภท ก ” หมายความว่า การ ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคคลากร ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 ขั้นไป หรือเทียบเท่า “ การฝึกอบรมประเภท ข ” หมายความว่า การ ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า “ การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ” หมายความว่า การ ฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคคลากร ของรัฐ

5 คำนิยาม “ การดูงาน ” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือ ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ โดยกำหนดไว้ใน โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ใน แผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมหรือประชุมระหว่าง ประเทศ รวมถึง โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เฉพาะการดูงานในประเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น

6 บุคคลที่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ๑. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้ติดตาม ๒. เจ้าหน้าที่ ๓. วิทยากร ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕. ผู้สังเกตการณ์ หมายความว่า บุคคลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ได้แต่ เฉพาะบุคคล ตามข้อนี้เท่านั้นบุคคลอื่นที่มิได้มีฐานะเป็น 1 ใน 5 นี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้ เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจากต้นสังกัดให้ทำได้เมื่อส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม

7 ค่าใช้จ่ายภาคผู้จัดการฝึกอบรม ๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ๓. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๔. ค่าประกาศนียบัตร ๕. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์

8 ค่าใช้จ่ายภาคผู้จัดการการฝึกอบรม ( ต่อ ) ๖. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

9 ค่าใช้จ่ายภาคผู้จัดการการฝึกอบรม ( ต่อ ) ๑๑. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ๑๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร / ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๓. ค่าอาหาร ๑๔. ค่าเช่าที่พัก ๑๕. ค่ายานพาหนะ

10 ค่าสมนาคุณวิทยากร / ค่าตอบแทน วิทยากร ๑. บรรยาย - ไม่เกิน ๑ คน ๒. อภิปราย - ไม่เกิน ๕ คน ๓. แบ่งกลุ่ม ๑. ฝึกภาคปฏิบัติ ๒. อภิปราย ๓. ทำกิจกรรม ๔. วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่าย ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน

11 การนับเวลาบรรยาย ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที = ๑ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที แต่ไม่เกิน ๕๐ นาที = ครึ่งชั่วโมง ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างออกจากเวลาบรรยาย อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๑, ๖๐๐ บาท ประเภท ข และบุคคลภายนอกไม่เกินชั่วโมงละ ๑, ๒๐๐ บาท วิทยากรที่มีความรู้สูงจะจ่ายสูงกว่านี้ได้แต่อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน ราชการเจ้าของงบประมาณ

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการ วิชาการหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google