งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 - 2561 นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 - 2561 นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 - 2561 นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

2 2 WE ARE LIVING IN THE WORLD OF CHANGES …CHANGE IS INEVITABLE…

3 Regional and Trans-regional Forums

4

5

6

7 7

8

9

10

11 ทิศทางยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 - 2561 ที่มาของประเด็นยุทธศาสตร์  Policy / Agenda base  Functional base  Area base ที่มาของประเด็นยุทธศาสตร์  Policy / Agenda base  Functional base  Area base

12 Policy base นโยบายรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข ๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบน แผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน ๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน

13 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บุคลากรสุขภาพ ๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้าน สุขภาพ ๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) ๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร ๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร ด้านสุขภาพของรัฐ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข

14

15 1. 2. 3. ดำเนินงาน แล้ว กำลัง ดำเนินงาน?

16 ระบบ ธรรมาภิบาล ใน กสธ. การจัดซื้อ ยาและ เวชภัณฑ์ สร้างระบบ ตรวจสอบ ถ่วงดุล การ แต่งตั้ง โยกย้าย

17 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. กำลัง ดำเนินงาน กำลัง ดำเนินงาน?

18 Policy base นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวง Strengthening self care!!!Strengthening self care!!! CUP-split in big urban area?CUP-split in big urban area? PP-split under CUP regulation?PP-split under CUP regulation? EOC development?EOC development? CA => cholangio-CA & CA liverCA => cholangio-CA & CA liver TB/HIV?TB/HIV? FCT strengtheningFCT strengthening

19 เขตสุขภาพที่ 9 60% การไม่รู้จักดูแล สุขภาพตนเอง 15% พันธุกรรม 10% ปัญหาสังคม 8% การแพทย์ไม่ดี 7% มลภาวะอากาศ

20  ๓ ยุทธศาสตร์ ๑๐ ประเด็น เน้นหนัก  KPI 21 ตัว ( เกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพที่ 7 = 20 ตัว ) Agenda base แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

21

22 KPI กระทรวง 21 ตัว เกี่ยวข้องกับเขต 7 = 20 ตัว KPI 9 ตัว KPI 6 ตัว KPI 5 ตัว

23 Functional base การจัดบริการและการบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่ 7  การจัดบริการ (Service plan)  การบริหารจัดการเขต สุขภาพ

24 รพ. 77 แห่ง หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 7 2 แห่ง 12 แห่ง 4 แห่ง 42 แห่ง 13 แห่ง 845 แห่ง 2 แห่ง หน่วยบริการ นอก กระทรวง สาธารณสุข  รพ. มหาวิทยาลัย 2 แห่ง  รพ. กลาโหม 2 แห่ง  รพ. เอกชน 7 แห่ง หน่วยบริการ สังกัด กระทรวง สาธารณสุข

25 ขอนแก่ น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด S S M1 M2 รพ. บร บือ รพ. พยัคฆ ภูมิพิสัย รพ. พล รพ. บ้านไผ่ รพ. กระนวน รพ. ยาง ตลาด รพ. กุฉิ นารายณ์ รพ. สมเด็จ M2 รพ. โพน ทอง M2 รพ. สุวรรณ ภูมิ M2 รพ. เสลภูมิ M2 รพ. เกษตร วิสัย M1 S M2 2 แห่ง 12 แห่ง จะพัฒนา One Region One Hospital อย่างไร ? ชุมแพ สิริ ธร System & local character => how?

26 - การบริหารจัดการ สำนักงานเขตสุขภาพ ? - การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดย คณะกรรมการต่างๆ ? - บทบาทของศูนย์วิชาการในการสนับสนุนเขต สุขภาพ ? - ระบบสารสนเทศ ? - การจัดการความรู้ & regional research? - HR & financial issue ฯลฯ Growth and Learning การพัฒนาองค์กร ( สนง. เขตสุขภาพ )

27 สำนักงานเขต บริการสุขภาพ COO CEO พัฒนา ยุทธศาส ตร์ พัฒนา ระบบ บริการ บริหาร ทรัพยาก ร บริหาร ทั่วไป กระทรวง สาธารณสุข สำนักงาน ประสานงาน สาธารณสุข สำนักงาน ประสานงาน สาธารณสุข สำนักงานเขต บริการสุขภาพ ( แกนคือ สบ รส.)

28 เขตสุขภาพ

29 ความเชื่อมโยงการดำเนินงานของการปฏิรูป ระบบสุขภาพ “ ประชาชนเข้าถึงบริการทุกระบบที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงไร้ รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ ประสานชุมชน เน้น Self Care” VISI ON ตติย ภูมิ ปฐม ภูมิ ทุติย ภูมิ DHS โดยการบริหารจัดการผ่านเขต สุขภาพ ระบบบริการ 10 สาขา ระบบควบคุม โรค ระบบคุ้มครอง ผู้บริโภค ระบบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ PP 5 กลุ่มวัย FCT

30 ข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน เขต ร้อยแก่นสารสินธ์ แม่และ เด็ก วัย เรียน วัยรุ่นวัย ทำงา น ผู้สูงอายุ ( LTC) Palliativ e Care คร. คบ. สิ้งแวด ล้อม แผน ไทย ? FCT NODE- วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาและการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา - กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ - จัดทำแผนงาน / โครงการประจำปี ระดับเขต - สรุปผลงาน ติดตามกำกับ ประเมินผล CSOCHROCIOCFO คณะกรรมการ Service Plan - วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาและการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา - กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ - จัดทำแผน Service Plan ระดับเขต ( บริการ / ทรัพยากร / คุณภาพ / ระบบส่งต่อ ) - สรุปผลงาน ติดตามกำกับ ประเมินผล หัวใจหลอด เลือด สมอง มะเร็ ง Newborn อุบัติเ หตุ จิต เวช 5 สาขา หลัก DHS ตา และ ไต NCD คณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่ 7 สำนักงานเขต coo

31 28

32 29

33 30

34 34

35

36

37 akksilp_s@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559 - 2561 นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google