งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล Bureau of Inspection and Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับ ติดตาม ประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล Bureau of Inspection and Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล Bureau of Inspection and Evaluation

2 ภารกิจ สตป. กำกับ เร่งรัด ติดตามและ ประเมินผล ประสานการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานใน กสธ.

3 ภารกิจหลัก : M&E หน่วยงาน ภายนอก “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข ” ภารกิจสนับสนุน : M&E ภายใน หน่วยงาน ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 1) ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 2) ด้านวิชาการ

4 ภารกิจหลัก : M&E หน่วยงาน ภายนอก “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข ” ภารกิจสนับสนุน : M&E ภายใน หน่วยงาน ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 1) ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 2) ด้านวิชาการ

5 การตรวจ ธรรมมาภิบาล การตรวจราชการ แบบบูรณาการ การตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการ กรณีพิเศษ ร่วมกับสำนักนายกฯ และกระทรวงอื่นๆ Internal AuditExternal Audit - เมื่อมีนโยบายเร่งด่วน - สาธารณภัย - เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - คดี ทุจริต - ตรวจสอบภายใน ดูผลลัพธ์ถึงประชาชน ดูprocessสำคัญ การบริหารจัดการ ความโปร่งใส สุจริต เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง เขตบริการสุขภาพ

6 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ในสมุดตรวจราชการ ผู้บริหารกรม/ กสธ. หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ภาพจังหวัด - ภาพเขต - ภาพรวมประเทศ (แบบตก. 1, 2,3,* Executive summary) การบริหารจัดการในเขต ประสานทีมตรวจ เตรียมข้อมูลก่อนลงพื้นที่ เก็บข้อมูลในพื้นที่ สอบทานข้อมูล ดำเนินการ 2 รอบ/ปี กำหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นการตรวจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด คู่มือ แบบรายงาน มอบหมายหน้าที่/จัดทีม ชี้แจง (หน่วยรับตรวจ ทีมตรวจ ในภาพรวม และในระดับเขต) 1 แผนตรวจราชการ ( ปกติ-บูรณาการ) 2 ตรวจราชการ ในพื้นที่ 12 เขต* 3 รายงานการตรวจ ราชการ ประชุม สตร. Board of Regulator TBM คปสข. คปสจ. คปสอ. ระบบข้อมูล E-inspection 21/43 แฟ้ม คปต. คสต.* ประสานงาน* Knock Door

7 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ในสมุดตรวจราชการ เก็บข้อมูลในพื้นที่/ สั่งให้พื้นที่รายงาน เก็บข้อมูลในพื้นที่/ สั่งให้พื้นที่รายงาน การบริหารจัดการในเขต ประสานทีมตรวจ เตรียมข้อมูลก่อนลงพื้นที่ เก็บข้อมูลในพื้นที่ สอบทานข้อมูล ดำเนินการ 2 รอบ/ปี ผู้บริหารกรม/ กสธ. ผู้บริหารกรม/ กสธ. หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ภาพจังหวัด - ภาพเขต - ภาพรวมประเทศ (แบบตก. 1, 2,3,* Executive summary Executive summary) กำหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นการตรวจ ประเด็นการตรวจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด คู่มือ แบบรายงาน มอบหมายหน้าที่/จัดทีม มอบหมายหน้าที่/จัดทีม ชี้แจง (หน่วยรับตรวจ ทีม ตรวจ ในภาพรวม และใน ระดับเขต) 1 แผนตรวจ ราชการ 2 ตรวจราชการ ในพื้นที่ 12 เขต* 3 รายงานการตรวจ ราชการ ประชุม สตร. Board of Regulator Board of Regulator TBM TBMคปสข.คปสจ.คปสอ. ระบบข้อมูล E-inspection 21/43 แฟ้ม คปต. คสต. นโยบายสำคัญภารกิจเร่งด่วน ประสานงาน ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ บริหารจัดการ และ แก้ปัญหา แนวทาง ปฏิบัติฯ ของ สป.

8 ภารกิจหลัก : M&E หน่วยงาน ภายนอก “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข “ การตรวจราชการและนิเทศ งานสาธารณสุข ” ภารกิจสนับสนุน : M&E ภายใน หน่วยงาน ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 1) ด้านบริหาร ( คน เงิน ของ ) 2) ด้านวิชาการ

9 ด้าน บริหาร M&E : ด้าน บริหาร  ศึกษาแผนทุก ระดับ กำกับติดตาม ประเมินผล - ตามแผน - ตามระเบียบฯ / แนวทางที่ กำหนด เช่น ควบคุมภายใน งป ม., พัสดุ, การ ประเมินบุคคล เป็น ต้น รายงานผล ( ภายใน / นอก สตป.) ระบบ รายงาน KPI กรอบการดำเนินงาน Data Information การ มอบหมาย งาน ถ่ายทอดตัวชี้วัด สู่กลุ่ม / บุคคล คู่มือ คก ก. คทง. กม. ระเบียบ แผนกำกับ ติดตาม ( เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ สตป. ให้บรรลุเป้าหมาย และ ถูกต้องตามระเบียบฯ )

10 ด้าน วิชาการ M&E : ด้าน วิชาการ  แผนงาน / โครงการ แผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล กำกับติดตาม ประเมินผล - เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ ระบบ รายงาน KPI กรอบการดำเนินงาน Data Information การ มอบหมาย งาน ถ่ายทอดตัวชี้วัด สู่กลุ่ม / บุคคล คู่มือ คก ก. คทง. รายงานผล

11 เทคนิค / จุดเด่น / Good Practice สร้างความเชื่อมโยงการกำกับติดตาม งานแต่ละด้าน / เรื่อง : ให้ คกก./ คทง. ทุกคณะมีหน้าที่ในการ รายงานความก้าวหน้าของงานต่อ คกก. บริหาร สตป. มีกระบวนการภายในที่ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการติดตามงาน และแก้ไข ปัญหา : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สตป. (Family Meeting) ในปี 2557 สตป. ได้พัฒนาให้มีการ ประเมินผลเชิงคุณภาพ : Focus Group / World Café / ถอด บทเรียน

12 สรุปความรู้ที่จำเป็นในการกำกับติดตาม และประเมินผล 1. กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (EK) : ระเบียบ นร. ว่าด้วยการตรวจราชการฯ, พัสดุ ฯ, รถราชการฯ ระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณ 2. คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน (EK) : คู่มือ แนวทางการตรวจราชการฯ, การ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี, ด้านพัสดุ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การเลื่อนเงินเดือน กรอบแนวทาง / ระยะเวลาการดำเนินการ เช่น งบประมาณ, การจัดทำ / รายงานผลตามแผน 3. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ : ผตร. สธน. ผู้ นิเทศงาน แบ่งพื้นที่ 12 เขต 4. บทบาทภารกิจ / สายการบังคับบัญชาของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13 สรุปความรู้ที่จำเป็นในการกำกับติดตาม และประเมินผล 5. แนวคิด ทฤษฎีด้านการประเมินผล / การ วิจัย 6. องค์ความรู้ ด้านการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 7. การเขียนโครงการ 8. การวิเคราะห์ข้อมูล 9. การเขียนรายงาน : รายงานการตรวจราชการ รายงานผลการประเมิน รายงานการวิจัย ฯ 10. ความรู้และทักษะด้าน ICT : โปรแกรม Office, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสืบค้นข้อมูล, การใช้ e- mail เป็นต้น

14 สรุปความรู้ที่จำเป็นในการกำกับติดตาม และประเมินผล 11. รูปแบบหรือเทคนิคการกำกับติดตาม ประเมินผล 12. ความรู้และเทคนิคการประสานงานที่มี ประสิทธิภาพ 13. ข้อมูลสารสนเทศ 13.1 ภาวะสุขภาพ / การเจ็บป่วย 13.2 ผลการดำเนินงาน 13.3 ข่าวสารด้านบริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาพ 13.4 ระบบข้อมูลต่างๆ 13.5 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 12 เขตและ กทม. 14. นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง กรม 15. ทำเนียบผู้ประสานงานระดับต่างๆ

15 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt การกำกับ ติดตาม ประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล Bureau of Inspection and Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google