งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเก็บเอกสาร ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 206 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเก็บเอกสาร ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 206 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเก็บเอกสาร ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 206 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย เจตคติต่อการเรียนวิชาการเก็บเอกสาร เจตคติต่อวิชามีบทบาทสำคัญในอันที่จะช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือผู้เรียนจะ สามารถเรียนรู้วิชาใดๆ ได้ดีขึ้นหากผู้เรียนมี เจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ ดังนั้นผู้เรียนมีเจตคติ ที่ไม่ดีต่อวิชาใด ย่อมทำให้การเรียนวิชานั้น ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาการเก็บ เอกสารก็จะทำให้การเรียนการเก็บเอกสาร ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่ สนใจไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ชอบ วิชาการเก็บเอกสาร ไม่เห็นคุณค่าของ วิชาการเก็บเอกสารและเห็นว่าวิชาการเก็บ เอกสารน่าเบื่อหน่าย

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ลักษณะของผู้เรียนที่เรียนอ่อน วิชาการเก็บเอกสาร มักจะมีเจตคติ ทางลบต่อวิชาการเก็บเอกสาร คิดว่า ตนเป็นผู้ล้มเหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าชั้น เรียน ไม่ชอบทำงาน ชอบรบกวน ผู้เรียนคนอื่น เบื่อหน่ายการเรียน อยากหนีโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ผู้เรียนจะเรียนการเก็บ เอกสารได้ดีขึ้น ผู้เรียนจะต้องมีเจต คติที่ดีต่อวิชาการเก็บเอกสาร

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อศึกษาเจตคติของ ผู้เรียนชั้นปวช. ปีที่ 2 ห้อง 206 สาขางานเลขานุการต่อการ เรียนวิชาการเก็บเอกสาร

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครซึ่งกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม ผู้เรียน 90 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครซึ่งกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม ผู้เรียน 45 คน โดยเจาะจงเป็นห้องที่ผู้วิจัยทำ การสอน

6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตารางแสดงคะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาการเก็บ เอกสาร เพศจำนวน ( ร้อยละ ) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน นักเรียน หญิง 36 (75)98.9715.56 นักเรียน ชาย 12 (25)94.6710.87 รวมทั้งหมด 48 (100)97.9014.54

7 สรุปผลการวิจัย จำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 75 นักเรียนชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติต่อ วิชาการเก็บเอกสาร จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.90 คะแนน โดยนักเรียนหญิงมี ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเท่ากับ 98.97 คะแนน และนักเรียนชายมีค่าเฉลี่ยของ คะแนนเจตคติเท่ากับ 94.67 คะแนน ซึ่ง นักเรียนหญิงมีคะแนนเจตคติสูงกว่า นักเรียนชาย

8 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ผลจากการศึกษาเจตคติต่อ วิชาการเก็บเอกสารของผู้เรียน ชั้นปวช. 206 นักเรียนมีเจต คติที่ดีต่อวิชาการเก็บเอกสาร เมื่อแบ่งตามเพศหญิงและเพศ ชาย นักเรียนหญิงและนักเรียน ชายต่างก็มีเจตคติที่ดีต่อ วิชาการเก็บเอกสารเหมือนกัน

9 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 1. การที่วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการจัด การศึกษาแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญและควรเสริมสร้างเทคนิค ใหม่ๆ แก่คณาจารย์อยู่ เสมอเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งได้เปิด โลกทัศน์ใหม่ๆ แก่ผู้สอน 2. ควรให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งชมรม / กิจกรรม / นิทรรศการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษา 3. ควรดัดแปลงกิจกรรมที่ต้องบรรยายให้ นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองบ่อยๆ

10 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน การจัดการเรียนการสอน 2) การศึกษาผลสำเร็จในการจัดการเรียน การสอนในด้านต่างๆ 3) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน การสอน 4) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ และค่าผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอน 5) การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อ วิชาการเก็บเอกสารในแบบของการสอนแบบ ปกติกับการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นการสอน แบบวัฎจักรการเรียนรู้เป็นต้น

11 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเก็บเอกสาร ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 206 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google