งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม. สถานการณ์การออกเทศบัญญัติ / ข้อกำหนด เทศ บัญญัติ / ข้อกำหน ด กาฬสินธุ์ (%) ขอนแก่ น (%) มหาสารคา ม (%) ร้อยเอ็ ด (%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม. สถานการณ์การออกเทศบัญญัติ / ข้อกำหนด เทศ บัญญัติ / ข้อกำหน ด กาฬสินธุ์ (%) ขอนแก่ น (%) มหาสารคา ม (%) ร้อยเอ็ ด (%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

2 สถานการณ์การออกเทศบัญญัติ / ข้อกำหนด เทศ บัญญัติ / ข้อกำหน ด กาฬสินธุ์ (%) ขอนแก่ น (%) มหาสารคา ม (%) ร้อยเอ็ ด (%) การ จัดการ มูลฝอย 50.060.949.452.38 สิ่งปฏิกูล 53.560.956.656.4 ตลาด ประเภท ที่ 1 25.029.312.114.3 ตลาด ประเภท ที่ 2 22.626.310.815.2 ที่มา การสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อม อปท. ปี 2557 โดยศูนย์อนามัยที่ 6

3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ( เขต บริการสุขภาพที่ 7) จังหวัดรพ. ใน สังกัด สธ.( แ ห่ง ) ปริมา ณมูล ฝอย ติด เชื้อ ต่อปี ( ตัน ) การกำจัด ( แห่ง ) การใช้ เอกสาร กำกับ ส่งเผาเผา เอง ใช้ เอกส าร เอกสา ร ส่งกลั บ ขอนแก่ น 28 457.7 3 27181 ร้อยเอ็ด 17 226.7 8 15273 มหาสาร คาม 12 246.1 3 11111 กาฬสิน ธุ์ 14 207.5 6 140 1 รวม 711,138.2 674305

4 สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ที่ผ่านเกณฑ์ ปี 2556

5 จังหวัด จำนวน ตลาดนัด จำนวนตลาดที่ ได้รับ ใบอนุญาต กาฬสินธุ์ 957 ขอนแก่น 396 มหาสารคาม 233 ร้อยเอ็ด 14111 รวม 29827 สถานการณ์ตลาดนัด ( เขต บริการสุขภาพที่ 7)

6 ประเด็นที่พบปัญหา ปัญหาที่พบหมายเหตุ 1. ไม่มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย ใช้แบบ ประเมิน การพัฒนา และ ยกระดับ ตลาดนัด น่าซื้อ ( 20 ข้อ ) ดำเนินการ ไม่ถึงร้อย ละ 50 2. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ สินค้าประเภทอาหาร ไม่สวมผ้ากัน เปื้อนหรือเน็ทคลุมผม และไม่ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน บุคคล 3. ไม่มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่าง ล้างมือที่เพียงพอและถูก สุขลักษณะ

7 ประเด็นที่พบปัญหา ปัญหาที่พบหมาย เหตุ 4. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของไม่ได้ ผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาล อาหาร ใช้แบบ ประเมิน การ พัฒนา และ ยกระดับ ตลาดนัด น่าซื้อ ดำเนินก ารไม่ถึง ร้อยละ 50 5. จัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดและ ภาชนะ ในบริเวณแผงจำหน่าย อาหารสด แผงจำหน่ายอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผง จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสุก


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม. สถานการณ์การออกเทศบัญญัติ / ข้อกำหนด เทศ บัญญัติ / ข้อกำหน ด กาฬสินธุ์ (%) ขอนแก่ น (%) มหาสารคา ม (%) ร้อยเอ็ ด (%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google