งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใ ช้ โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชาติ กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน การเงินและร้านค้า กรมส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใ ช้ โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชาติ กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน การเงินและร้านค้า กรมส่งเสริม สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใ ช้ โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชาติ กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน การเงินและร้านค้า กรมส่งเสริม สหกรณ์

2 โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชาติ จะช่วยทำการ คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ต่างๆ ค่าอัตราการ เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย และ เทียบค่าคะแนนตามวิธีการให้ คะแนน การคัดเลือกกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ปี 2558/2559

3 ผลคะแนนจะแสดงในรูปแบบของ รายงานให้ทันที ดังนี้ แบบ 2/4 ( แบบกรอกและประเมินการ คัดเลือก “ กลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับชาติ ”) แบบ 2/3 ( สรุปผลการให้คะแนนกลุ่ม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ) แบบ 2/2 ( บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคและระดับชาติ ) แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1 ( แบบทะเบียนคุมฯ ตัวชี้วัดที่ 1 : กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมตามเป้าหมาย อยู่ในระดับ เกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อย กว่าร้อยละ 60)

4 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ มี 2 แบบ แตกต่างกันตามการคำนวณคะแนน หมวดที่ 3 เรื่องการประชุมใหญ่ ด้วยสมาชิกหรือ ผู้แทนสมาชิก

5 เมื่อเลือกใช้ไฟล์โปรแกรมคำนวณฯ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของกลุ่ม เกษตรกรที่จะคำนวณแล้ว ให้ทำการ Save as ไฟล์ดังกล่าว แล้วเปลี่ยนชื่อ ไฟล์เป็นชื่อกลุ่มเกษตรกร เช่น Save as " แบบคำนวณคะแนนกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น 1" Save as " แบบคำนวณคะแนนกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น 1" เป็น “ กลุ่มเกษตรกรทำนาตัวอย่าง ” โดยใช้ 1 ไฟล์ต่อ 1 สหกรณ์ ( ห้าม Save ไปใช้ทีละ Sheet)

6 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่ม เกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นไฟล์ Microsoft Office Excel มีทั้งหมด 9 Sheet สามารถศึกษาวิธีการใช้จาก 1. คำแนะนำการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ (Word) 2. ตัวอย่างการคำนวณของกลุ่มเกษตรกร (Excel) วิธีการใช้งานแต่ละ Sheet มี ดังนี้

7 Sheet: คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้ ขั้นตอนที่ 1 อ่านคำแนะนำ ทั้ง 8 ข้อ อย่างละเอียดให้ เข้าใจ ขั้นตอนที่ 2 เลือกแบบ คำนวณคะแนนสหกรณ์ ดีเด่นให้ถูกต้อง ตาม ประเภทของสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 3 ทำการ Save as ไฟล์ โดยปฏิบัติตาม ข้อ 2. ข้อควรระวัง ห้ามกดปุ่ม Delete ( ลบ ) โดยเด็ดขาด เนื่องจากมีการเชื่อมโยง สูตร ค่าต่างๆ และผล คะแนน ดังนั้นห้ามกดปุ่ม Delete ลบตัวเลขที่อยู่นอก ช่องสีเขียวโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ค่าคะแนน จะถูกลบไป และ การคำนวณผิดพลาดได้ ง่าย หากลบไปต้องกดปุ่ม Undo  เพื่อยกเลิก การ Delete นั้นทันที

8 การกรอกข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 กรอกปี พ. ศ. ที่จะ ทำการคำนวณ เรียงจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน ดังตัวอย่าง ซึ่งจะปรากฏใน Sheet ถัดไปด้วย ขั้นตอนที่ 2 กรอกตัวเลข ทางบัญชี กรอกตัวเลขทางบัญชีใน ช่องสีเขียวเท่านั้น และ ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง มีคำอธิบายแต่ละ รายการโดยสังเกต ได้จากมีมุมสีแดงอยู่ มุมบนขวาของแต่ละ รายการ เพียงนำ เมาส์ไปวางไว้จะ ปรากฏกล่อง คำอธิบายแต่ละ รายการ

9 Sheet: ฐานข้อมูลทาง บัญชี เมื่อกรอก ตัวเลขในช่อง สีเขียวแล้ว พื้น หลังจะ เปลี่ยนเป็น สีขาว สีขาว โดย ทันที เพื่อ ป้องกันความ ผิดพลาดใน การกรอก ข้อมูลไม่ ครบถ้วน หากมีข้อสงสัย ในการกรอก สามารถดู ตัวอย่างการ กรอกข้อมูลได้ จากไฟล์ ตัวอย่าง

10 Sheet: ฐานข้อมูลทาง บัญชี การกรอก ข้อมูล การมีส่วน ร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ การมีส่วน ร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ 1. กรอก ตัวเลขในช่องสี เขียวให้ครบทุก ช่อง มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่ สามารถคำนวณ ค่าได้ 2. ระบุชื่อ กิจกรรม ควร เป็นกิจกรรมที่ ทำประจำทุกปี 3. กรอกจำนวน สมาชิกที่เข้า ร่วมธุรกิจแต่ละ ประเภท หาก ไม่ได้ทำด้านใด ไม่ต้องใส่ตัวเลข ใด ๆ ลงไป

11 Sheet: แบบกรอกข้อมูล ( แบบ 2/4) คำแนะนำการ กรอก 1. ต้องกรอกชื่อกลุ่ม เกษตรกร แล้วจะ เชื่อมโยงไปแบบ รายงานต่าง ๆ อัตโนมัติ 2. กรอกข้อมูลของ กลุ่มเกษตรกร 3. การกรอกตัวเลข ต่าง ๆใน Sheet นี้ให้ กรอกเฉพาะ ช่องสีเขียวเท่านั้น

12 Sheet: แบบกรอกข้อมูล ( แบบ 2/4) คำแนะนำ 1. กรอกชื่อ กิจกรรม 2. ใส่ เครื่องหมาย ลงในช่อง  3. กรอก วิธีการ ดำเนินการ 4. ให้คะแนน ด้านความ ยั่งยืนของ โครงการ 5. ให้คะแนน หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม 6. กรอกชื่อ หน่วยงานที่ เข้ามา มี ส่วนร่วม 7. กรอก จำนวนสมาชิก ที่ได้รับ ประโยชน์

13 Sheet: แบบกรอกข้อมูล ( แบบ 2/4) มีคำอธิบาย แต่ละ รายการโดย สังเกตได้ จากมีมุมสี แดงอยู่มุม บนขวาของ แต่ละ รายการ เพียงนำ เมาส์ไปวาง ไว้ ส่งอย่างน้อย 2 โครงการ โปรแกรมจะ สรุปคะแนน หมวดที่ 1 ให้ เอง

14 หมวดที่ 2.1 ความสามารถในการ จัดการธุรกิจ โปรแกรมจะเชื่อมโยงตัวเลขมาแสดง คำนวณอัตราส่วน ทางการเงิน ค่าการ เปลี่ยนแปลง และเทียบค่าคะแนนให้ทันที อัตราส่วน ทาง การเงิน ค่าการ เปลี่ยนแป ลง คะแนนที่ เทียบกับ เกณฑ์ แล้ว

15 หมวดที่ 2.2 ความสามารถในการ บริหารงาน กรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ดูเกณฑ์ได้โดยการนำเมาส์วางไว้ที่หัวข้อ กรอกคะแนน การจัดทำ บัญชีตาม เกณฑ์การให้ คะแนนลงใน ช่องให้ถูกต้อง กรอกคะแนน การจัดทำ ทะเบียน สมาชิกตาม เกณฑ์การให้ คะแนนลงใน ช่องให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใ ช้ โปรแกรมคำนวณคะแนน กลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ ดีเด่นแห่งชาติ กองพัฒนาสหกรณ์ด้าน การเงินและร้านค้า กรมส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google