งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม แบบ Online สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม แบบ Online สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม แบบ Online สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

2 จุดประสงค์ของระบบ :  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โรค และ แนวโน้มการเกิดโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม  ใช้ชี้เป้าหมายการดำเนินงาน  สะดวก รวดเร็วการเฝ้าระวังการเกิดโรค / ทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ รพ.  ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคฯ ต่อไป

3 หน้า Login เข้าใช้งาน URL = http://occhealth.ddc.moph.go.th/ URL( สำรอง ) = http://164.115.22.68/

4 ระดับสิทธิ์การเข้าใช้งาน

5 หน้าแรก

6 ระบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ฟอร์มบันทึก 6 ฟอร์ม คือ 1. แบบฟอร์ม OCC013. แบบฟอร์ม 0CC02.15. แบบฟอร์ม RAH.06 2. แบบฟอร์ม OCC024. แบบฟอร์ม 0CC02.26. แบบรายงานคลีนิคโรค

7 แบบฟอร์ม OCC01 ( ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ อาชีพ ) 2. กรอกข้อมูลการ รายงาน 1. เลือกเพิ่มข้อมูล รายงานปีละ 3 ครั้ง

8 แบบฟอร์ม OCC01 ( ต่อ ) ( ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากการ ประกอบอาชีพ ) 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดฟอร์ม จน ครบทุกหน้าต่าง หรือ อีกช่องทางหนึ่ง หากข้อมูลมีจำนวน มาก เราสามารถบันทึกข้อมูลไว้ใน Excel File ตาม Templet ที่กำหนด แล้ว กด Upload แทนการบันทึกได้

9 แบบฟอร์ม OCC02 ( ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจาก การประกอบอาชีพ ) 2. กรอกข้อมูลการ รายงาน 1. เลือกเพิ่มข้อมูล รายงานปีละ 3 ครั้ง

10 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดฟอร์ม จนครบ ทุกหน้าต่าง แบบฟอร์ม OCC02 ( ต่อ ) ( ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจาก การประกอบอาชีพ )

11 แบบฟอร์ม OCC02.1 ( ข้อมูลผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่ม สัมผัสแร่ใยหิน ) 2. กรอกข้อมูลการ รายงาน 1. เลือกเพิ่มข้อมูล รายงานปีละ 3 ครั้ง

12 แบบฟอร์ม OCC02.1 ( ต่อ ) ( ข้อมูลผลตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่ม สัมผัสแร่ใยหิน ) 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดฟอร์ม จน ครบทุกหน้าต่าง หรือ อีกช่องทางหนึ่ง หากข้อมูลมีจำนวน มาก เราสามารถบันทึกข้อมูลไว้ใน Excel File ตาม Templet ที่กำหนด แล้ว กด Upload แทนการบันทึกได้ Upload File

13 แบบฟอร์ม OCC02.2 ( ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินผล สภาพแวดล้อมการทำงาน ) 2. กรอกข้อมูลการ รายงาน 1. เลือกเพิ่ม ข้อมูล รายงานปีละ 3 ครั้ง

14 แบบฟอร์ม OCC02.2 ( ต่อ ) ( ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินผล สภาพแวดล้อมการทำงาน ) 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดฟอร์ม จน ครบทุกหน้า หรือ อีกช่องทางหนึ่ง หากข้อมูลมี จำนวนมาก เราสามารถบันทึก ข้อมูลไว้ใน Excel File ตาม Templet ที่กำหนด แล้วกด Upload แทน การบันทึกได้ Upload File

15 แบบฟอร์ม RAH.06 ( ข้อมูลโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของ บุคลากรในโรงพยาบาล ) 2. กรอกข้อมูลการ รายงาน 1. เลือกเพิ่มข้อมูล รายงานปีละ 1 ครั้ง

16 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดฟอร์ม จนครบ ทุกหน้าต่าง มีทั้งหมด 3 ส่วน แบบฟอร์ม RAH.06 ( ต่อ ) ( ข้อมูลโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของ บุคลากรในโรงพยาบาล )

17 รายงานที่ 1 แบบฟอร์มรายงานคลินิกโรคฯ รายงานปีละ 3 ครั้ง รายงานที่ 2 ( ร. พ. แม่ ข่าย ) รายงานที่ 3 ( ร. พ. ศูนย์ เชี่ยวชาญ )

18 ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลจาก ส่วนกลาง ข้อมูลจากที่รพ. รายงาน Occ.01 Occ.02 RAH.06

19 ตัวอย่างรายงาน ตัวอย่างรายงานโรคและภัยจากการ ประกอบอาชีพ 1. เลือกรายงานที่ ต้องการ 2. กรอกรายละเอียดของรายงาน ที่ต้องการ 3. ค้นหา

20 ตัวอย่างรายงาน ตัวอย่างรายงานโรคและภัยจากการ ประกอบอาชีพ 3. ดูรายงาน โดยสามารถส่งออก รายงานในรูป Excel, CSV หรือ อื่นๆ ได้ครับ

21 ตัวอย่างรายงาน ตัวอย่างรายงานโรคและภัยจากการ ประกอบอาชีพ ตัวอย่างส่งออกรายงานเป็น Excel file

22 หน่วยงานที่ต้องรายงาน หน่วยงานที่รายงาน Occ. 01 Occ. 02 Occ. 02.1 Occ. 02.2 RAH.06 คลินิค โรค โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป √ √√×√√ รพช. ที่เข้าร่วมโครงการคลีนิคโรค จากการทำงาน √√√×√√ รพช. ทั่วไป √×××√× สคร. ที่ให้บริการตรวจสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ( ปี 59 เน้นสถานประกอบการกลุ่ม เรื่องแร่ใยหิน ) ×××√×× สสจ. ××××××

23 การส่ง Username และ Password ให้กับ หน่วยงาน สำนักโรคจาก การประกอบ อาชีพและ สิ่งแวดล้อม หนังสือ ราชการ หน่วยงานทุก หน่วยงาน สำนักโรคจาก การประกอบ อาชีพและ สิ่งแวดล้อม ส่ง E- mail ขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของผู้รับผิดชอบบันทึก ข้อมูล ระดับสสจ. และรพ. และรับผิดชอบการเผ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

24 ถาม / ตอบ ติดต่อผู้รับผิดชอบระบบรายงาน online ของระดับสำนัก ฯ 1. นายธรณพงษ์ จันทรวงศ์ เบอร์โทร : 02-5904389 2. นายถิรภัทร์ ประกอบการ E-mail : thirapat.p@gmail.com 3. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต เบอร์โทร 091-8575389 Email : pornthipchantanaket@gmail.com ที่อยู่ กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เบอร์โทร : 02- 4904389 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 เบอร์โทร : 02-4904395 E-mail : reportenvocc@gmail.com E-mail : phergroup@googlegroups.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม แบบ Online สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google