งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โครงสร้างโปรแกรม public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Hello World”);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โครงสร้างโปรแกรม public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Hello World”);"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โครงสร้างโปรแกรม public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Hello World”); } เมธอด ชื่อคลาส ตัวอย่างที่ 1 Sourcecode ของคลาส Hello World ซึ่งถูก บันทึกไฟล์ชื่อ HelloWorld.java

2 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การเขียนคำอธิบาย //Ex.2 HelloWorld.java public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { //This is my first program System.out.println(“Hello World”); } //end method main } //end class HelloWorld ตัวอย่างที่ 2 การเขียนคำอธิบายใน Sourcecode ของคลาส Hello World ด้วยเครื่องหมาย //

3 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การเขียนคำอธิบาย /*HelloWorld.java This is my first program */ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Hello World”); } } //end class HelloWorld ตัวอย่างที่ 3 การเขียนคำอธิบายใน Source code ของคลาส Hello World ด้วยเครื่องหมาย /* */

4 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การแสดงผลข้อมูล public class ShowText2 { public static void main(String[] arg) { System.out.print("Hi MWITS.\nHave a nice day."+\n'); System.out.println(" สวัสดี \n ชาวบุรีรัมย์ "); } ตัวอย่างที่ 4 เราสามารถ escape sequence ร่วมกับเมธอด print() และ println() ในการแสดงผลได้ เช่น \n ซึ่งหมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่

5 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การรับข้อมูลเข้า 1) นำเข้าคลาส Scanner โดยใช้คำสั่ง 2) สร้างออบเจ็กต์ของคลาส Scanner Scanner kb = new Scanner(System.in); import java.util.Scanner;

6 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การรับข้อมูลเข้า

7 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ตัวอย่างที่ 5 การรับข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็มด้วยเมธอด nextInt() import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner kb = new Scanner(System.in); int num; num = kb.nextInt(); System.out.println(num); }

8 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด การรับข้อมูลเข้า ตัวอย่างที่ 6 การรับข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็มด้วยเมธอด nextFloat () import java.util.Scanner; public class Cal { public static void main(String[] arg) { Scanner kb = new Scanner(System.in); System.out.print("Input score 1: "); float x = kb.nextFloat(); System.out.print("Input score 2: "); float y = kb.nextFloat(); System.out.println(x + y); }

9


ดาวน์โหลด ppt 2004-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โครงสร้างโปรแกรม public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(“Hello World”);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google