งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การบันทึกข้อมูล การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การบันทึกข้อมูล การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การบันทึกข้อมูล การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน

2 1) ใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE

3 2) แบบรายงานการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER

4 3) แบบรายงานผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

5 1) ใบสมัครสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( แบบ บ. สศจ.1 )

6 2) แบบบันทึกการให้คำปรึกษา รายบุคคล แบบ บ. ศจ.2 ( COUF )

7 3) แบบสรุปการให้บริการปรึกษา รายบุคคล แบบ รง. ศจ.2.1 COUP )

8 แบบสรุปการให้บริการปรึกษารายบุคคล แบบ รง. ศจ.2.1 ( COUP ) ( ต่อ )

9 คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบบันทึกการให้คำปรึกษา รายบุคคล แบบ รง. ศจ.2.1 ( COUP ) ( โปรแกรม SPSS FOR W INDOW )

10 4) แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่ม พัฒนา EQ แบบ บ. ศจ.3.1 ( EQF )

11 5) แบบบันทึกจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฯ แบบ บ. ศจ.4 ( MENTF )

12 6) แบบบันทึกจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันฯ แบบ บ. ศจ.4 ( MENT ) ต่อ

13 แบบบันทึกจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันฯ แบบ บ. ศจ.4 ( MENT ) ต่อ

14

15

16 7) แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเชิง สร้างสรรค์แบบ บ. ศจ.5 ( SKILLF )

17 ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขหรือกิจกรรมเสริม ทักษะเชิงสร้างสรรค์

18 8) แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจฯ แบบ รง. ศจ.2.2 ( EQMENSKIP )

19 9) แบบสรุปการใช้บริการมุมเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบ บ. ศจ.6 ( LEANF )

20 10) แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม กิจกรรม แบบ บ. ศจ.7 ( TINKF )

21 11) แบบสรุปแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม กิจกรรมฯ แบบ รง. ศจ.2.3 ( TINKP )

22 คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบแสดงความ คิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ( โปรแกรม SPSS FOR W INDOW )

23 12) แบบรายงานเรื่องเล่าเพื่อการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ฯ แบบ รง. ศจ.2.4 ( STORYP )

24 13) แบบรายงานสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ เพื่อนใจฯ แบบ รง. ศจ.2.5 ( SETP )

25 การรายงานผลการ ดำเนินงาน สรุปภาพ รวม ผู้ใช้ บริการ ( ราย เดือน ) กิจกรรมที่ให้บริการ จำนวนผู้มาใช้บริการ ( ราย ) 1. กิจกรรมให้คำปรึกษา 20 1.1 มารับคำปรึกษาด้วยตนเอง 15 1.2 ปรึกษาทางโทรศัพท์ 5 2. กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ 480 2.1 กลุ่ม EQ 200 2.2 กลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 200 2.3 self - study80 3. กิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ 280 ( จำแนกรายด้าน ) รวม 780

26 การรายงานผลการ ดำเนินงาน 2. แบบสรุปการให้บริการปรึกษารายบุคคล แบบ รง. ศจ.2.1 (coup) 3. แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจฯ แบบ รง. ศจ.2.2 (eqmenskip) 4. แบบสรุปแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม กิจกรรมฯ แบบ รง. ศจ.2.3 (tinkp) 5. แบบรายงานเรื่องเล่าเพื่อการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ฯ แบบ รง. ศจ.2.4 (storyp) 6. แบบรายงานสรุปผลการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ฯ แบบ รง. ศจ.2.5 (setp) ( รายงานทุกวันที่ 2 ของเดือน )

27 องค์ประกอบความสำเร็จ 1. อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 2. ความมุ่งมั่น อดทน อย่าท้อแท้ หวั่นไหว ทำงานเป็นทีม เน้นการ มีส่วนร่วม 3. ปรับยุทธศาสตร์ตามความ เหมาะสม 4. แนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน มีปัญหา ปรึกษาครู 5. มีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน สม่ำเสมอ 6. มีการประสานการดำเนินงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผ่องศิริ ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การบันทึกข้อมูล การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google