งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ Measurement Analysis and Knowledge Management State Enterprise Performance Appraisal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ Measurement Analysis and Knowledge Management State Enterprise Performance Appraisal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ Measurement Analysis and Knowledge Management State Enterprise Performance Appraisal

2

3

4

5

6 กระบวนการกระบวนการ A Approach แนวทาง D Deployment การนำไป ปฏิบัติ L Learning การเรียนรู้ I Integration การบูรณา การ 6 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

7 รายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง SEPA หมวดกระบวนการ 7 เลือกปัจจัยสำคัญ 4-6 ปัจจัย เป็นสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินด้วย รายละเอียดตามคำถามของเกณฑ์ คำถามที่ …………….. อธิบายตามตัวอย่าง ตาราง คู่มือปฏิบัติงาน หรือ Process Flowchart ( ถ้ามี ) SEPA Workshop

8 แนวทาง (Approach–A) 8 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

9 ความเป็นระบบ (Systematic) 9 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

10 ประสิทธิผล (Effective) 10 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

11 การนำไปปฏิบัติ (Deployment–D) 11 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

12 การเรียนรู้ (Learning-L) 12 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

13

14

15

16

17

18 การบูรณาการ (Integration-I) 18 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

19 Alignment: ความสอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกัน 19 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

20 Integration: การบูรณาการ 20 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

21

22

23

24

25

26

27 ระบบการวัดผลการดำเนินงาน องค์กร 2009 TQC Winner

28

29

30

31

32 ระบบการวัดผลการดำเนินงาน องค์กร 2009 TQC Winner

33 Cargill 2008 MBNQA การเลือก รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศเพื่อติดตาม การปฏิบัติการประจำวัน และผลการดำเนินการ 33 การกำหนด ตัวชี้วัด

34

35

36

37 ระบบการวัดผลการดำเนินงาน องค์กร

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 การจัดการสารสนเทศ

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


ดาวน์โหลด ppt 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ Measurement Analysis and Knowledge Management State Enterprise Performance Appraisal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google