งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEAD Group L1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม LEAD 1.นายแพทย์ณัฐพรวงษ์ศุทธิภากร 2.นายแพทย์ชัยพรพรหมสิงห์ 3.แพทย์หญิงนภาพรรณวิริยะอุตสาหกุล 4.นายแพทย์ธีรชัยบุญยะลีพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEAD Group L1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม LEAD 1.นายแพทย์ณัฐพรวงษ์ศุทธิภากร 2.นายแพทย์ชัยพรพรหมสิงห์ 3.แพทย์หญิงนภาพรรณวิริยะอุตสาหกุล 4.นายแพทย์ธีรชัยบุญยะลีพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEAD Group L1

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม LEAD 1.นายแพทย์ณัฐพรวงษ์ศุทธิภากร 2.นายแพทย์ชัยพรพรหมสิงห์ 3.แพทย์หญิงนภาพรรณวิริยะอุตสาหกุล 4.นายแพทย์ธีรชัยบุญยะลีพรรณ 5.นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรา 6.นายแพทย์วีระชัย สิทธิปิยะสกุล 7.นายแพทย์กิตติลาภสมบัติศิริ 8.นางรัชนีวรรณนามะสนธิ 9.นางสมควรใจกระจ่าง 10.แพทย์หญิงสายพิณโชติวิเชียร 11.นางปภาวีไชยรักษ์ 12.นางกุลนันท์เสนคำ

3 OUR DREAM

4 ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 4. 5. มี Lead ในระดับชาติและมีคณะกรรมการ ( National Health Policy Board, National Secretariat, Policy and Strategic Development) Information and Data-Base at All Levels Strengthen Networks Cooperation and Cascade to All Levels Human Capacity Building at National and International Levels. Branding Strategy for National Lead

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี Lead ในระดับชาติและมีคณะกรรมการ ( National Health Policy Board, National Secretariat, Policy and Strategic Development) HEADHEARTHANDS 1.สนับสนุน ผลักดันให้มีคณะกรรมการ ระดับชาติ (NHPB) โดยเป็นเลขาธิการ คกก. กำหนดองค์ประกอบของ คกก. รวมทั้งพิจารณาส่งตัวแทนร่วมเป็น คกก. 2.กำหนดทิศทาง ประเด็นมุ่งเน้น นโยบาย และยุทธศาสตร์ มองภาพรวม สร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นำองค์กรให้ดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีการ วิเคราะห์ผลเป็นระยะ พร้อมพิจารณาปรับ แผนให้เหมาะสมกับการดำเนินการสู่ เป้าหมาย 3.มีระบบ implementation จากนโยบายสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน 4.เป็นผู้นำในด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ strength brand และสร้าง channel ในการเชื่อม คกก NHPB ในระดับชาติและนานาชาติ 1.รับนโยบายจากผู้บริหารกรม ไปกำหนด ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมแก่ หน่วยงานและถ่ายทอดให้สู่การปฏิบัติใน ศอ./พื้นที่ต่อไป 2.ต้องผลักดัน Production line/องค์ ความรู้/วิจัย เน้นค้นหา/ทำนาย issue ที่ เป็นประเด็นปัญหา สร้าง Brand ของการเป็นผู้นำของ กรมอนามัย สื่อสารให้กับประชาชน 3.วิเคราะห์ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเป็น ปัจจุบัน เพื่อกำหนดประเด็นเชิงนโยบาย และแผนส่งให้ Head/Policy Maker ไป ผลักดันต่อ 1.รับนโยบาย แนวทางจาก NHPB ไป วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ดำเนินการตาม แผนระดับพื้นที่สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ใน ระดับชาติ/หรือในทิศทางเดียวกัน 2.สร้าง Brand ในการเป็นผู้นำด้าน สส. และ อวล. พร้อมมี product/องค์ความรู้/ งานวิจัย/ข้อแนะนำ ฯลฯ ให้ทำกับพื้นที่/ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ ประโยชน์และเห็นคุณค่า

6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 HEADHEARTHANDS 1.อธิบดีต้องถือเป็นนโยบายสำคัญ ต้นๆ ที่ต้องให้การสนับสนุน พัฒนา ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยให้การสนับสนุนการลงทุน ทั้ง ทรัพยากร งบประมาณและทีม เฉพาะในการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร (Information System) และการสร้างฐานข้อมูลที่ทันสมัย 2.กำกับ ติดตาม ผลักดัน การพัฒนา ระบบข้อมูลในทุกระดับ ให้เกิดศูนย์ ข้อมูลที่มีคุณภาพ 3.สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับชาติไว้ ที่กรมอนามัย 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มี Evident base ที่ชัดเจน โดย ทุกสำนักวิชาการพัฒนางานวิจัย เชิง Rapid Survey และระบบเฝ้าระวังเพื่อเป็น Data input รวบรวมข้อมูล จากพื้นที่ ค้นหาข้อมูลจากหน่วยอื่น เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล กลาง และสรุปเพื่อหาประเด็น ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อ กำหนดประเด็น/คาดการณ์สถานการณ์เพื่อทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ผลักดันในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่ 2.จัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการระบบข้อมูล ข่าวสาร เน้นประเด็นหลักที่มีผลกระทบมาก และ Benchmark กับนานาชาติ โดยนำมาจัด Position ของ ประเทศ 3.กองแผนงานพัฒนา Plat form ในระบบ Social media เพื่อเป็นสื่อกลางของฐานข้อมูลด้าน สส.และ อวล. 4.มีการลงทุนด้าน Software, Hardware และ People ware 5.สื่อสารความเสี่ยง ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เครือข่ายและ เสริมสร้าง Brand ของกรมในฐานะผู้มีข้อมูล/ผู้มีอำนาจ 1.พัฒนาฐานข้อมูลระดับพื้นที่โดยใช้ ปัญหาของพื้นที่ (เขต/จังหวัด/ ท้องถิ่น) เป็นฐาน ผ่านการ วิเคราะห์เชิงระดับประเทศมา ประกอบ เพื่อให้รู้ปัญหา และใช้ เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ติดตาม ชี้นำ รวมทั้งสามารถ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ กำหนดนโยบายของประเทศได้ 2.สื่อสารความเสี่ยง 3.พัฒนาระบบ IT และเน้นข้อมูลตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ Information and Data-Base at all levels

7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 HEADHEARTHANDS 1.วางระบบการเชื่อมโยงประสานงานกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และพันธมิตร เพื่อให้ผู้ให้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และระดับพื้นที่สามารถประสานกับภาคี เครือข่ายได้สะดวก 2.แต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้ทำ/พัฒนา เครือข่ายทุกระดับ/สั่งการให้ถ่ายสู่ระดับ พื้นที่ 3.วางแผนและสร้างความเข้มแข็งตลอดจน ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยในระดับชาติใช้กลไกการบูรณาการ ระหว่างกระทรวงภายใต้ข้อตกลงความ ร่วมมือ/บันทึกข้อตกลงระดับนานาชาติ 1.สร้างเครือข่ายระดับส่วนกลาง (ระหว่าง กระทรวง ระหว่างกรม กับภาคเอกชน) และร่วมกับ ศอ. ประสานเครือข่ายระดับ พื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง/จัดการ ความรู้ให้กับเครือข่ายในทุกระดับ 2.สร้างช่องทางที่สร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายได้ทุกระดับ 3.กำหนดแผนปฏิบัติการ วิธีการ เพื่อสร้าง เครือข่าย (โดยการรวบรวมความคิด) ให้ ศูนย์เขตนำสู่การปฏิบัติ 1.พัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการจัดการ/ พัฒนา เพื่อความสะดวกและมี ประสิทธิภาพในการนำนโยบายสู่การ ปฏิบัติ 2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับเขตและ จังหวัด ทั้งภาครัฐ อปท. และเอกชน ร่วม เป็นกรรมการกำหนดนโยบาย/คณะกำกับ ติดตาม M/E โดยชุมชนเป็นฐานในการ ปฏิบัติการ 3.ร่วมกันสร้างช่องทางที่สร้างความเข้มแข็ง ให้ภาคีเครือข่ายได้ทุกระดับ โดยการสร้าง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากพื้นที่ ชุมชน หรือ Setting ต่างๆ Strengthen Networks Cooperation and Cascade to All Levels

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 HEADHEARTHANDS 1.สร้างความร่วมมือสนับสนุนวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ 2.สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทน โดย สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย 3.สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในกิจกรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 4.สนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพระดับบุคคล 5.ผลักดัน สนับสนุนให้มีการสร้างทรัพยากร บุคคลให้เป็นที่ยอมรับของเวทีระดับชาติ และนานาชาติ โดยการสนับสนุนทั้งด้าน งบประมาณ และการเตรียมความพร้อม (Succession plan) 1.จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะให้ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.ผลักดันกฎหมายให้เกิดการบังคับใช้ 3.กอง จ.พัฒนาศักยภาพด้าน 8 Roles of Leaders โดยจัดอบรมภายในและส่ง อบรมภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 4.พัฒนาศักยภาพทั้งแก่บุคลากรใน หน่วยงานและในสังกัดที่ต้องร่วมทำงาน ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนด แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ บุคลากรเป็นมืออาชีพ 1.พัฒนาศักยภาพและทักษะ ทั้งบุคลากร ในหน่วยงานและในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการพัฒนางานตามทิศทางที่ NHPB กำหนดมีการประสานเครือข่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ระบบ IT 2.ร่วมกันสร้าง Brand ที่ทำให้ทุกคนรู้ว่า เป็นงานที่กรมอนามัยทำ Human Capacity Building at National and International Levels.

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 HEADHEARTHANDS 1.อธิบดีเป็น Ambassador/Presenter ใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง 2.วางแผนสร้าง Branding ที่ทำให้ ประชาชนรู้ว่าเป็นงานของกรมอนามัย (เข้าใจง่าย นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้) 3.สื่อสารองค์กรภายนอกและประชาชนให้ รู้จักและอ้างอิงกรมอนามัย 4.สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ กำหนด Branding 1.พัฒนางานให้มีความสอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่และ Branding 2.ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ Brand Idea ขององค์กรให้ทุกคนรู้ว่าเป็นงานของกรม อนามัย และกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างองค์ประกอบ เช่น Logo, slogan 3.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหลัก งานหลัก ด้วยข้อมูลเดียวกัน/ทิศทาง เดียวกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยต้องเข้าใจปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ คนไทย 1.พัฒนางานให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ Branding ของหน่วยงาน 2.ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำ Brand ของ องค์กร 3.รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และสื่อสาร ไปในทิศทางเดียวกับส่วนกลางลงใน พื้นที่ Branding Strategy for National Lead

10 ยกระดับ Brand Strategy Information System Human capacity building at national and International levels Strengthen network cooperation มีการ Lead ระดับชาติและคณะกรรมการ National Board Secretariat Policy Development National Lead (Brand กรมอนามัย) ยกระดับ ยกระดับ ยกระดับ ยก ยกระดับ

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt LEAD Group L1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม LEAD 1.นายแพทย์ณัฐพรวงษ์ศุทธิภากร 2.นายแพทย์ชัยพรพรหมสิงห์ 3.แพทย์หญิงนภาพรรณวิริยะอุตสาหกุล 4.นายแพทย์ธีรชัยบุญยะลีพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google