งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขจัดโรค ขาดไอโอดีน อย่างยั่งยืน - จากอดีตสู่ อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขจัดโรค ขาดไอโอดีน อย่างยั่งยืน - จากอดีตสู่ อนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขจัดโรค ขาดไอโอดีน อย่างยั่งยืน - จากอดีตสู่ อนาคต

2 การควบคุมโรคขาดไอโอดีน ในประเทศไทย

3

4

5

6

7

8

9

10

11 บทบาทของประชาชน / ท้องถิ่น และฝ่ายสนับสนุน

12 การสร้างบทบาทของภาค ประชาชน / ท้องถิ่น

13

14

15

16

17

18 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)

19 ความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบที่มี อิทธิพล ต่อสุขภาพ

20 ความ คิด ใหม่ มิติต่างๆของ นวัตกรรม

21 แผนการจัดการ นวัตกรรม แหล่ง นวัตกรรม ภายใ น บัญชี นวัตกรรม ภายนอ ก ทีม จัดการ นวัตกร รม กระบวนการ สร้างบทบาท ประชาชน แผน ชุมชน กระบวน ทัศน์ ระบบสื่อ สาร ตก ผลึก ความ คิด ริเริ่ม พัฒ นา ต้นแ บบ แลก เปลี่ ยน เรีย นรู้ นวัตกร รม ต่อเนื่อ ง การพัฒนาคน จัดการ ความคิด ริเริ่ม โครงการ สนับสนุน รางวัล ความสำเร็ จ การใช้ นวัตกรรม กระบว นการ บริหาร จัดการ รูปแบบ บริการ

22 Download powerpoint ได้ที่ www.amornsrm.net

23 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง


ดาวน์โหลด ppt การขจัดโรค ขาดไอโอดีน อย่างยั่งยืน - จากอดีตสู่ อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google