งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการเงินและพัสดุ กลุ่ม Q EASY คณะบริหารธุรกิจ คำขวัญ “Quest Quaint Quickly Quality”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการเงินและพัสดุ กลุ่ม Q EASY คณะบริหารธุรกิจ คำขวัญ “Quest Quaint Quickly Quality”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานการเงินและพัสดุ กลุ่ม Q EASY คณะบริหารธุรกิจ คำขวัญ “Quest Quaint Quickly Quality”

3 นางสาวปุณยาพร โตวิเชียร นายณัฐจักร มาปลูก เกมส์ สมาชิก นางสาวศุภัทรศิริ ยาละ ฝ้าย นางสาวสุพิชญา โภคา แก้ม นางสาวสุวนันท์ สีใจ น้ำผึ้ง นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโสมะสัจจะกุล ต่าย นางสาวหัทยา พรมมินทร์ แคท นางสาวอันตรา เขียนจูม มุก

4 คำขวัญ Q EASY อ่านว่า “คิว-อี-ซี่” เขียนโดยอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ แนวคิดคือ การตั้งชื่อกลุ่มให้รับกับคำ ว่า QCC เพื่อการจดจำที่ง่ายแก่บุคคลทั่วไป Q EASY “Quest Quaint Quickly Quality” ความหมายคือ กลุ่มมีจุดประสงค์ที่ต้องการ ตั้งคำถามถึงปัญหา ที่สามารถแก้ไขได้อย่าง ชาญฉลาด เห็นผลรวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ

5 1.การกำหนดหัวข้อปัญหา ลำดับปัญหา คะแนน ความเป็นไปได้ความรุนแรงความถี่รวม 1 มีงานเร่งด่วนมาพร้อมกันหลายๆเรื่อง เอกสารรับเข้ามามีจำนวนมากและคัดแยกไม่ทัน ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ / ไม่มาปฏิบัติงาน และไม่ได้มอบหมาย คนอื่นให้ปฏิบัติงานแทน ผู้บังคับบัญชาไม่ได้พิจารณา / ไม่ได้กรองเรื่องที่เลขานุการ นำเสนออย่างละเอียดรอบคอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบกลับเรื่องด่วนที่สุดไม่มาปฏิบัติงาน และไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าของเรื่อง / ต้นเรื่องกำหนดระยะเวลาการตอบกระชั้นชิด มากเกินไปและไม่ควรนับวันหยุดราชการรวมไปด้วย 1339 เอกสารการตั้งหนี้โครงการอนุมัติ PO และ PR ถูกตีกลับเนื่องจาก ข้อมูลไม่ถูกต้อง

6 2.การกำหนดสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย การดำเนินงานวันที่ดำเนินงาน - จัดทำแผนผังกระบวนการเชิงเส้นตรง ( Linear flow chart ) 15 กันยายน จัดทำผังการดำเนินงานขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) 15 กันยายน ออกแบบแผ่นตรวจสอบ ( Check sheet ) เพื่อเก็บความถี่ของ ข้อมูลที่ต้องการ 15 กันยายน เก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงตามแผ่นตรวจสอบ 30 กันยายน ตั้งเป้าหมาย ยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้ เพราะยังไม่ทราบวิธีที่จะปรับปรุง

7 Flow Chart

8 ความผิดพลาด ความถี่ รวม ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3 -วันที่ผิด/ /2 -จำนวนเงินผิด / 1 -รายการผิด/ /2 -เลขที่ใบส่งของผิด// 2 -ลายเซ็นต์อนุมัติไม่มี / 1 Check Sheet ตรวจสอบสาเหตุจากผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเอกสารที่ส่งกองคลังทั้งหมด 7 ฉบับ พบเอกสารถูกตีกลับมา จำนวน 3 ฉบับ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นดังนี้

9 3.การวางแผนการดำเนินกิจกรรม 7 Step QCC สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน การกำหนดหัวข้อปัญหา 2 กำหนดสภาพปัจจุบันและ ตั้งเป้าหมาย 3 การวางแผนดำเนินกิจกรรม 4 การวิเคราะห์สาเหตุและกำหนด มาตรการแก้ไข 5 การนำมาตรการแก้ไขไปปฏิบัติ 6.ติดตามผล 7 กำหนดมาตรฐาน 8 นำเสนอผลงาน

10 4.วิเคราะห์สาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไข 4.1) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา – ก้างปลา

11 4.2) กำหนดมาตรการแก้ไข ข้อมูล ความครบถ้วน ครบไม่ครบ -วันที่ -จำนวนเงิน -รายการ -เลขที่ใบส่งของ -ลายเซ็นต์อนุมัติ ใบสอบทาน

12 5.การนำมาตรการแก้ไขไปปฏิบัติ

13 6.ติดตามผล ตรวจสอบหลังจากการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไข

14 7.การทำเป็นมาตรฐาน รักษามาตรฐานไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำ และนำไปประยุกต์ กับการทำงาน กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทำตามมาตรการการแก้ไข “DMTDS” มีการตรวจสอบเอกสารซ้ำทุกครั้งก่อนส่งไปยังกองคลัง นำผลที่ได้ ไปปรับปรุงการทำงาน ที่ต้องมีการจัดทำ และ ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป เพื่อลด จำนวนเอกสารถูกตีกลับ

15 Cost Saving 1.กระดาษที่เสียไปในแต่ละงาน 2. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการทำงานอื่น ต้นทุนของกระดาษที่เสียไปต่อ 1 ปี คือ 0.22*36 = บาท ทำให้องค์กรเสียค่าจ้างโดยไม่ได้รับประโยชน์(งาน) โดยคิดเป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท/ปี

16 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ QCC -สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานต่างๆได้อย่างตรงจุด -พนักงานมีความสามารถในการตรวจสอบ -ทำให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ที่สูงขึ้น -เป็นการกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อ พัฒนาองค์กร

17 อุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะ - ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่มาจากบุคลากรต่างสายงาน -เกิดความเกรงใจที่ปรึกษากลุ่ม เพราะที่ปรึกษากลุ่มมีงาน ประจำที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก -ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบภายหลังให้มากขึ้น

18 แผนผังกระบวนการเชิงเส้นตรง ขั้นตอนกระบวนการผู้ทำ 1 ได้รับเอกสารขออนุมัติตามโครงการหรือคณะ เจ้าหน้าที่คลัง/พัสดุ 2 ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ที่ปรึกษากลุ่ม 3 ตรวจสอบเงื่อนไขของเอกสารที่ได้รับมาว่าตรงกับระเบียบหรือไม่ ที่ปรึกษากลุ่ม 4 ถ้าตรงกับระเบียบก็สามารถขออนุมติฝากเรื่องไปที่หัวหน้างาน แล้วส่ง ต่อให้รองคณบดีฝ่ายบริหารอนุมัติต่อไป ถ้าไม่ตรงก็รอจนถึงเวลาที่ตรง กับระเบียบ ที่ปรึกษากลุ่ม 5 ถ้าผ่านการอนุมัติก็จะทำการตั้งหนี้ ถ้าไม่ผ่านการอนุมัติก็ต้องส่งเอกสาร กลับคืนไปยังโครงการ ที่ปรึกษากลุ่ม 6 เมื่อผ่านการอนุมัติตั้งหนี้ ก็จัดทำเอกสารปะหน้า ที่ปรึกษากลุ่ม 7 สรุปเอกสารทั้งหมด ที่ปรึกษากลุ่ม

19 ขั้นตอนกระบวนการผู้ทำ 8 ลงเลขที่ในเล่มทะเบียนหนังสือส่ง พร้อมกับรันเลขที่โครงการ ยอดเงิน ฯลฯ ที่ปรึกษากลุ่ม 9นำข้อมูลจากเอกสารลงในระบบสามมิติ ที่ปรึกษากลุ่ม 10พิมพ์เอกสาร จำนวน 2 ชุด เจ้าหน้าที่คลัง/พัสดุ ที่ปรึกษากลุ่มพิมพ์ใบปะหน้า 11 ลงชื่อผู้จัดทำ ขออนุมัติจากหัวหน้างานและผ่านเอกสารไปยังรองคณะ บดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษากลุ่ม 12 จัดทำใบโอนส่งผ่านอีเมลเพื่อให้ธนาคารโอนเงินให้ พร้อมกับยืนยันว่า ส่งใบโอนจริง ที่ปรึกษากลุ่ม 13ลงระบบของมหาวิทยาลัยใน CMU MIS ที่ปรึกษากลุ่ม 14พิมพ์เอกสาร พร้อมแนบตัวจริง ลงชื่อผู้จัดทำ พร้อมส่งไปที่ฝ่ายธุรการ ที่ปรึกษากลุ่ม 15ฝ่ายธุรการส่งเอกสารไปที่กองคลัง เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 กองคลังตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องกองคลังทำการอนุมัติและโอน เงิน แต่หากไม่ถูกต้องจะส่งเอกสารกลับให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขใหม่ กองคลัง.


ดาวน์โหลด ppt งานการเงินและพัสดุ กลุ่ม Q EASY คณะบริหารธุรกิจ คำขวัญ “Quest Quaint Quickly Quality”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google