งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำเนิดทหาร : นตท. รุ่น ๒๗ จปร. รุ่น ๓๘ ผู้นำตรวจด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ข้อ ๒. ๑ - ๒. ๖ พันตรี เฉลิมพล ศรี ภา นายทหารเตรียมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำเนิดทหาร : นตท. รุ่น ๒๗ จปร. รุ่น ๓๘ ผู้นำตรวจด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ข้อ ๒. ๑ - ๒. ๖ พันตรี เฉลิมพล ศรี ภา นายทหารเตรียมการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำเนิดทหาร : นตท. รุ่น ๒๗ จปร. รุ่น ๓๘

3 ผู้นำตรวจด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ข้อ ๒. ๑ - ๒. ๖ พันตรี เฉลิมพล ศรี ภา นายทหารเตรียมการฯ

4 ผู้นำตรวจด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ข้อ ๒. ๗ - ๒. ๙ พันตรี สิทธิผล แก่น พิทักษ์ นายทหารสวัสดิการ ฯ

5 ผู้นำตรวจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว พันตรี ชาลี คนหลัก อาจารย์วิชาทหาร ทั่วไป

6 ผู้นำตรวจด้านสิทธิกำลังพล ร้อยเอก ชูพงษ์ คง สกุล นายทหารธุรการและ กำลังพล

7 ผู้นำตรวจด้านประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก พันตรี บุญพรม นิพนธ์ไชย อาจารย์วิชาอาวุธ

8 ผู้นำตรวจด้านชุมชนทหาร พันตรี ทองแดง แก้วหะวงษ์ นายทหารขนส่งจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ( ประธานกองทุนชุมชนทหาร )

9 ภารกิจ อำนวยการประสานงานและดำเนินการฝึก ศึกษา นักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก ตลอดจนการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมา ย

10 ผังการจัดหน่วย นฝ. นศท. จทบ. ส. ร. ผังการจัดหน่วย นฝ. นศท. จทบ. ส. ร. ส่วนธุรการและ กำลังพล ส่วน เตรียมกา ร ส่วนการ ฝึก บก. นฝ. นศท. จ ทบ. ส. ร. นฝ. นศท. จทบ. ส. ร.

11 เมื่อวันที่ 28 พ. ย.54 ผบ. นฝ. นศท. จทบ. ส. ร. ขึ้นรับมอบโล่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จาก ผบ. นรด.

12 ได้รับเกียรติให้ไปจัดนิทรรศการ ณ สโมสรกองทัพบก 3 ปี พ. ศ. ๒๕๕๒ พ. ศ. ๒๕๕๔ พ. ศ. ๒๕๕๘

13 ลำดั บ รายการอนุมัติ บรรจุ จริง คิดเป็น ร้อยละ ๑.๒.๓.๑.๒.๓. นายทหาร นายสิบ พลทหาร ๑๕ ๓๕ ๓๐ ๑๓ ๒๕ ๒๙ ๘๗ ๗๑ ๙๗ รวม๘๐๖๗๗๖

14 สถานภาพกำลังพลของหน่วย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัด ทหารบกสุรินทร์ ประเภท กำลัง พล อัตรา เต็ม อัตรา อนุมัติ บรรจุ จริง ขาด อัตรา การปฏิบัติงาน สน าม ชรก. ฝึก นศท. ที่ตั้ง ปกติ นายท หาร ๑๙๑๕๑๓๒ - ๓๒๘ นายสิบ ๔๕๓๕๒๕๑๐๓ - ๓๒๒ พล ทหาร ๓๓๓๐๒๙๑ -- ๖๒๒ รวม ๙๗๘๐๖๗๑๓๓๓๑๑๕๐

15 รายการอัตร า ได้รับส่ง ซ่อม คงเห ลือ คิดร้อย ละ อาวุธประจำ กาย๙ ๙๙๕๒๔๗ อาวุธประจำ หน่วย ๑๒ - ๑๐๐ ยานยนต์ล้อ๕๕๑๔๘๐

16 ยังไม่มีอาคารเป็นของหน่วยตนเอง แต่จะได้อาคารกองบังคับการหน่วยฝึก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอาศัยโรงนอนขนาด ๖๐ เตียงของ กองร้อยจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็นสถานที่ทำงาน

17

18 รายการร้อยละหมายเหตุ อุดมการณ์ วินัยทหาร รักษาขวัญ คุณภาพชีวิต คุณธรรม ๘๖. ๔๖ ๘๖. ๙๐ ๘๖. ๐๐ ๘๕. ๐๐ รวม๘๕. ๘๗

19

20 เชิญชมวีดีทัศน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๑๒ นาที

21 ปัญหาข้อขัดข้อง ๑. ยอดกำลังพล ๒. อาคารสำนักงานของหน่วย

22 สำหรับกำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม และโครงการต่างๆ ดังนี้ ๑. โรงสีข้าว จทบ. ส. ร. ๒. โครงการขยะทองคำ ๓. ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ๔. ศูนย์ชุมชนอาชีพเสริมของ ชมรมแม่บ้านค่ายวีรวัฒน์โยธิน ๕. โครงการบ้านพักสวัสดิการ ข้าราชการค่ายวีรวัฒน์โยธิน ๖. โครงการผลิตเครื่องช่วยฝึก

23


ดาวน์โหลด ppt กำเนิดทหาร : นตท. รุ่น ๒๗ จปร. รุ่น ๓๘ ผู้นำตรวจด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ข้อ ๒. ๑ - ๒. ๖ พันตรี เฉลิมพล ศรี ภา นายทหารเตรียมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google