งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ Form หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Query เพื่อติดต่อกับผู้ที่ใช้ให้เกิด ความสะดวกในการติดต่อข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ Form หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Query เพื่อติดต่อกับผู้ที่ใช้ให้เกิด ความสะดวกในการติดต่อข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ Form หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Query เพื่อติดต่อกับผู้ที่ใช้ให้เกิด ความสะดวกในการติดต่อข้อมูล

2 ประเภทของฟอร์ม (Form) วิธีการสร้างฟอร์มสามารถสร้างได้หลาย วิธี โดยผู้สร้างสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง หรือออกแบบโดยวิธีมีตัวช่วยสร้าง (Wizard) โปรกรม Access สามารถออกแบบฟอร์มได้ ทั้งหมด 7 รูปแบบ

3 ประเภทของฟอร์ม (Form) 1. ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ (Autoform Colummar) หมายถึง ฟอร์มอัตโนมัติแบบคอลัมน์ หรือฟอร์มที่ออกแบบข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลใน แนวตั้งจากบนลงล่าง และจะแสดงข้อมูล 1 รายการต่อจากภาพ

4 ประเภทของฟอร์ม (Form) 2. ฟอร์มอัตโนมัติแบบตาราง (Autofrom Tabular) หมายถึง ฟอร์มประเภทที่ต้องการแสดง และติดต่อข้อมูลแต่ละรายการในแนวแถวจาก ซ้ายไปขวา ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้หลาย รายการใน 1 จอภาพ

5 ประเภทของฟอร์ม (Form) 3. ฟอร์มอัตโนมัติแบบแผ่นข้อมูล (Autoform Datasheet) หมายถึง ฟอร์มที่นำข้อมูลแต่ละเขต ข้อมูลมาเรียงในแนวแถวและคอลัมน์ ซึ่ง เหมือนกับการแสดงตารางข้อมูลในมุมมอง แบบข้อมูล

6 ประเภทของฟอร์ม (Form) 4. ตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่มีตวามซับซ้อน มากขึ้น 5. ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (Chart Wizard) หมายถึง การออกแบบฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจาก Table/Query มาออกแบบเพื่อสร้างข้อมูลใน แผนภูมิ (Chart) รูปแบบต่าง ๆ

7 ประเภทของฟอร์ม (Form) 6. ฟอร์มแบบตัวช่วยสร้างตาราง Pivot หมายถึง การออกแบบเพื่อสรุปผล ข้อมูลด้วยค่าฟังก์ชัน เช่น Sum, Avg, Max, Min, Count ฯลฯ โดยจำแนกข้อมูลเชิงกลุ่ม แนวนอนและแนวคอลัมน์ โดยอาศัยโปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างตาราง Pivot

8 ประเภทของฟอร์ม (Form) 7. ฟอร์มประเภทออกแบบฟอร์ม (Form Design) หมายถึง การออกแบบฟอร์มที่ผู้ออกแบบ สามารถกำหนดข้อมูล รูปแบบ การจัดวาง รูปแบบ การติดต่อบนฟอร์มได้อย่างอิสระ ตาม ความต้องการของผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ Form หมายถึง การออกแบบการจัดการข้อมูล โดยจะทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในรูป Table/Query เพื่อติดต่อกับผู้ที่ใช้ให้เกิด ความสะดวกในการติดต่อข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google