งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน 10422802 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 6150011 3. การศึกษา 8161416 4. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 6501 5. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3919164 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 292801 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8049823 8. บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 7502 รวม 40723910860

3 แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2558 โครงการ

4 ผลการใช้จ่ายโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนางปม. ตั้ง ไว้ งปม. ที่ใช้ ไป งปม. คงเหลือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 526,024, 870 48,020,60 0 478,004,2 70 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 98,533,0 00 67,352,43 8 31,180,56 2 3. การศึกษา 71,367,6 40 28,304,21 9.48 43,063,42 0.52 4. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 7,239,00 0 5,674,398.56 1,564,600.44 5. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,388,0 00 11,331,31 5 83,056,68 5 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 19,331,0 00 14,191,27 3 5,139,727 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 42,251,4 50 13,846,24 9 28,405,20 1 8. บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 5,709,00 0 735,942.3 0 4,973,057.70 รวม 864,843, 960 189,456,4 35.34 675,387,5 24.66

5 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2558 บาท

6 รายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 รายการประมาณการรับจริง 1. ภาษีอากร 86,500,000. 00 78,562,442. 25 2. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 28,000,000. 00 42,074,514. 85 3. รายได้จากทรัพย์สิน 15,086,250. 00 45,561,062. 80 4. รายได้เบ็ดเตล็ด 4,363,750.0 0 14,461,730. 29 5. รายได้จากทุน 50,000.001,000,000.0 0 6. รัฐบาลจัดสรรให้ 852,000,000.00 802,903,938.97 7. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 104,000,000.00 282,711,327.50 8. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ วัตถุประสงค์ 0.0096,902,946. 75 รวมรายรับ 1,090,000,0 00.00 1,364,177,9 63.41

7 แผนภูมิแสดงรายรับจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2558 บาท

8 รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 รายการจำนวนเงิน 1. งบกลาง 36,187,047.80 2. งบกลาง ( ท.) 10,409,761.53 3. เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง ) 12,176,520.00 4. เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) 120,296,499.59 5. เงินเดือน ( ท.) 734,000.00 6. ค่าตอบแทน 16,213,123.86 7. ค่าตอบแทน ( ท.) 138,122,986.20 8. ค่าใช้สอย 107,971,019.87 9. ค่าใช้สอย ( ท.) 8,717,966.00 10. ค่าวัสดุ 35,170,696.32 11. ค่าสาธารณูปโภค 5,221,744.50

9 รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 ( ต่อ ) รายการจำนวนเงิน 12. ค่าครุภัณฑ์ ( หมายเหตุ 1) 16,733,190.00 13. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( หมาย เหตุ 2) 626,446,138.00 14. รายจ่ายอื่น 18,592,781.00 15. เงินอุดหนุน 59,201,999.00 16. เงินสะสม ( กรณีจ่ายคืนค่าขาย เอกสารฯ ) 30,000.00 รวม 1,212,225,473.67

10 แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2558

11

12 ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2559 ( ไตรมาสแรก ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยังไม่ ดำเนิน การ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 5400 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 654259 3. การศึกษา 11806112 4. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 9009 5. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39113737 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 28212525 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 103539595 8. บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 1001 รวม 4171213392

13 แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2559 โครงการ

14 ผลการใช้จ่ายโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2559 ( ไตรมาสแรก ) ยุทธศาสตร์การพัฒนางปม. ตั้ง ไว้ งปม. ที่ใช้ ไป งปม. คงเหลือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 220,447, 800 0 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 186,331, 000 3,809,627182,521,3 73 3. การศึกษา 99,921,5 00 2,176,22497,745,27 6 4. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 18,888,0 00 0 5. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53,913,0 00 657,10053,255,90 0 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16,850,0 00 6,480,65310,369,34 7 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 56,147,0 10 1,993,17254,153,83 8 8. บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 300,0000 รวม 652,798, 310 15,116,77 6 637,681,5 34

15 บาท แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2559

16 รายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 ( ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) รายการประมาณการรับจริง 1. รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 152,005,800.00 75,274,127. 39 2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 380,000,000.00 161,128,885.15 3. รายได้จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให้ 379,959,200.00 115,128,380.00 4. รายได้จากเงินอุดหนุน 133,035,000.00 151,833,874.64 5. รายรับจากเงินสะสม 015,624,660. 67 6. เงินกู้ 00 7. สำรองรายรับ 00 รวมรายรับ 1,045,000,0 00.00 518,989,927.85

17 แผนภูมิแสดงรายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 บาท

18 รายการจำนวนเงิน 1. รายจ่ายงบกลาง 6,459,326.94 2. รายจ่ายประจำ 105,971,881.44 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 437,400.00 4. รายจ่ายพิเศษ 0 5. รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี 0 รวมรายจ่าย 112,868,608.38 รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 ( ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

19 แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2559


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google