งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน วิจัยโดย นางสาวดาวประกาย บัววิชัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาในการวิจัย ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ พัฒนาทักษะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ต่างๆในการเรียนการสอนและมีการสนับสนุนให้มี การช่วยเหลือกันในด้านการเรียนในชั้นเรียน โดยที่ เด็กเก่งสามารถช่วยเหลือเด็กอ่อน มีความสามัคคี กัน รักกัน และเห็นอกเห็นใจกันในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบโดยการเรียนการสอนที่ให้ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงสอนเพื่อน นักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนต่ำ เรียกว่า การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน

3 นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ห้องเรียน 160 คน ได้มาด้วยการ ใช้วิธีเลือกทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง เลือกมาจาก ประชากร

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิค ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ

5 เครื่องมือการทดลอง กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเตรียม สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ก่อนเริ่มทำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียน จะทำแบทดสอบก่อนเรียนก่อนเพื่อวัด ระดับความรู้ ในขณะที่ทำการเรียนผู้เรียนจะต้องเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจะแบ่งการ เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนแล้วจะต้องการทดสอบ หลังเรียน

6 กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีสอน 1. การสอนแบบปกติ 2. การจัดการเรียนการสอน แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ทักษะการเรียนของ นักเรียน 3. ความพึงพอใจการจัดการ เรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน การ ทดสอบ S.D.t ก่อนเรียน หลังเรียน 6.17 8.32 0.81 0.87 25.03* * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ หลังจากได้ดำเนินการวิจัยการเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ การออกแบบของนัก เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่.3 สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ก ราฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถสรุป ผลการวิจัยได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนหลังเรียนด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน สูง กว่าก่อนเรียนด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่.05

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย ประโยชน์สำหรับครู ทำให้มีครูเพิ่มขึ้นจากเดิมมี 1 คน ใน 1 ห้องเรียน เมื่อมีเพื่อนนักเรียนช่วยสอนจึง เท่ากับว่ามีครูมากกว่า 1 คน ในห้องเรียน ครูมีคนช่วย ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงยิ่งขึ้น ประโยชน์สำหรับนักเรียน นักเรียนจะได้รับ ผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ นักเรียนผู้ช่วยสอน จะ เกิดทักษะในการเรียนรู้และทักษะทางสังคมมากขึ้น นักเรียนผู้ถูกสอน จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นจาการใช้ภาษา ของเพื่อนในวัยเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบของ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google