งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ผู้อำนวยการกองแผนงาน 23 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการกองแผนงาน 23 สิงหาคม 2559

2 2 ระบบ FIN ประเด็น 1. ระบบ FIN สนับสนุน 6 Clusters 2. แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2560 3.

3 ระบบ FIN ? 1.

4 ระบบ FIN Financing กระบวนการบริหาร การคลังและงบประมาณ กระบวนการบริหาร การคลังและงบประมาณ

5 5

6 6 Procurement Management Financial Management Asset Management Output Costing Budget Planning Financial and Performance Reporting Internal Audit and Control มาตรฐานการจัดการทาง การเงิน 7 Hurdles กลุ่มบริหารการคลังและ งบประมาณ การจัดการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล กรอบแนวคิด

7 Core Business การจัดทำคำขอ งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) (Function/Agen da/Area) Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ (ภาพรวม) Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ กรมอนามัย Sale & Service 1. สธ. 2. สงป. Output/ Outcome งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณที่ ได้รับ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ กรมอนามัย จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ผลการ ดำเนินงาน/ผล การเบิกจ่าย งบประมาณที่ เป็นไปตาม เป้าหมาย ประเด็น : กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เงินงบประมาณ) (ที่ผ่านมา) การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล บัญชี การเบิกจ่าย การตรวจสอบภายใน รายงานผลการ ปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) ผลปฏิบัติงาน และผลการใช้ จ่ายงบประมาณ กรมอนามัย กำกับ ติดตาม 3. สนช. ดำเนินการ

8 Core Business การจัดทำคำขอ งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ แต่ละ Cluster Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ กรมอนามัย Sale & Service 1. สธ. 2. สงป. Output/ Outcome งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เงินงบประมาณ) การจัดทำงบประมาณ Cluster Committee (รองอธ ประธาน) 3. สนช. คณะกรรมการฯ (อธ.ประธาน) (รองอธ. 4 ท่าน /ประธาน ผู้ทรงฯ /ผอ.สำนัก changeกรรมการ ) (ผอ.กองแผน เลขา/ผอ. กองคลัง เลขาร่วม) 5 ส.ค.59 จัดทำแผนปฏิบัติ การและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ระบบ DOC (สำนัก/กอง/ศูนย์) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง บัญชี การเบิกจ่าย การตรวจสอบ ภายใน กลุ่ม FIN (หน่วย ตรวจสอบภายใน) การบริหาร งบประมาณ ตรวจสอบความถูก ต้องของงบประมาณ รายหน่วย วิเคราะห์ความ สอดคล้องแผนกรม (กลุ่ม FIN) (กองคลัง/กองแผน) อธิบดีอนุมัติแผนปฏิบัติ การและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณกรม อนามัย การติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (สำนัก/กอง/ศูนย์) รายงานผลทุกวันที่ 15 กลุ่ม FIN (กองคลัง) ระบบติดตาม งบประมาณในที่ ประชุมกรม งบประมาณที่ ได้รับแต่ละ Cluster (Agenda) 9 ส.ค.59 งบประมาณที่ ได้รับแต่ละ หน่วยงาน (Function) 9 ส.ค.59 Cluster Committee (รองอธ ประธาน) 10-16 ส.ค.59 จัดทำ งบประมาณ ภาพรวม (กลุ่ม FIN) (กองแผน) 19 ส.ค.59 อธิบดี พิจารณา เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการฯ (อธ.ประธาน) (รองอธ. 4 ท่าน /ประธาน ผู้ทรงฯ /ผอ.สำนัก changeกรรมการ ) (ผอ.กองแผน เลขา/ผอ. กองคลัง เลขาร่วม) จัดทำข้อเสนอการ จัดสรร งบประมาณ (กลุ่ม FIN) (กองแผน) 2-4 ส.ค.59 งบประมาณที่ได้รับ (สำนัก/กอง/ศูนย์) 23 ส.ค.59 8

9 กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ สสส./สปสช./ตปท.) การจัดทำ คำขอ งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) Focal point ที่ได้รับ มอบหมายให้ เจรจา

10 กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เงินบำรุง) จัดทำแผนเงินบำรุง ของหน่วยงาน (ประมาณการรายรับ -รายจ่าย) ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด (1 ส.ค.59) คณะกรรมการบริหาร เงินบำรุง (ศูนย์ฯ) (31 ส.ค.59) คณะกรรมการบริหาร เงินบำรุง (กรม) (31 ส.ค.59) อนุมัติแผนเงินบำรุง (15 ก.ย.59) กลุ่ม Fin (1 ก.ย.59) ดำเนินการตาม แผนเงินบำรุง กำกับติดตาม Performance การใช้จ่าย งบประมาณ

11 Core Business การจัดทำคำขอ งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ แต่ละ Cluster Screen & Select Production คำขอ งบประมาณ กรมอนามัย Sale & Service 1. สธ. 2. สงป. Output/ Outcome งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี Cluster Committee (รองอธ ประธาน) 3. สนช. คณะกรรมการฯ (อธ.ประธาน) (รองอธ. 4 ท่าน /ประธาน ผู้ทรงฯ /ผอ.สำนัก changeกรรมการ ) (ผอ.กองแผน เลขา/ผอ. กองคลัง เลขาร่วม) 11 ระบบ FIN สนับสนุน 6 Clusters 2.  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2561 มากขึ้น (ทุกงบรายจ่าย) สนับสนุนกลไกการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2561 ในแต่ละ Cluster สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2561 ให้กับ Cluster และหน่วยงาน Function

12 คณะกรรมการฯ (อธ.ประธาน) (รองอธ. 4 ท่าน /ประธาน ผู้ทรงฯ /ผอ.สำนัก changeกรรมการ ) (ผอ.กองแผน เลขา/ผอ. กองคลัง เลขาร่วม) 5 ส.ค.59 จัดทำแผนปฏิบัติ การและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ระบบ DOC (สำนัก/กอง/ศูนย์) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง บัญชี การเบิกจ่าย การตรวจสอบ ภายใน กลุ่ม FIN (หน่วย ตรวจสอบภายใน) การบริหาร งบประมาณ ตรวจสอบความถูก ต้องของงบประมาณ รายหน่วย วิเคราะห์ความ สอดคล้องแผนกรม (กลุ่ม FIN) (กองคลัง/กองแผน) อธิบดีอนุมัติแผนปฏิบัติ การและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณกรม อนามัย งบประมาณที่ ได้รับแต่ละ Cluster (Agenda) 9 ส.ค.59 งบประมาณที่ ได้รับแต่ละ หน่วยงาน (Function) 9 ส.ค.59 Cluster Committee (รองอธ ประธาน) 10-16 ส.ค.59 จัดทำ งบประมาณ ภาพรวม (กลุ่ม FIN) (กองแผน) 19 ส.ค.59 อธิบดี พิจารณา เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ จัดทำข้อเสนอการ จัดสรร งบประมาณ (กลุ่ม FIN) (กองแผน) 2-4 ส.ค.59 งบประมาณที่ได้รับ (สำนัก/กอง/ศูนย์) 23 ส.ค.59 12  การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรที่ชัดเจน และทั้ง 6 Clusters มีส่วนร่วม ในการจัดสรรงบประมาณ Agenda นำระบบ IT มาช่วยในการดำเนินงานการบริหารจัดการ งบประมาณทั้งระบบ ออกแบบระบบการบริหารงบประมาณ(จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง)

13 13 กำกับ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง/ศูนย์ (Function) ภายใต้การกำกับของ 6 Clusters ออกแบบระบบการประเมินผลและการรายงานการเงินให้มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน  การติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (สำนัก/กอง/ ศูนย์) รายงานผลทุก วันที่ 15 กลุ่ม FIN (กองคลัง) ระบบติดตาม งบประมาณในที่ ประชุมกรม

14 ลำดับงบรายจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับปี 2559 (ร่าง) พรบ. งบประมาณ รายจ่าย ปี 2560 งบประมาณ ปี 2560 เพิ่ม-ลด จากปี 2559 จำนวน% 1งบบุคลากร1,242.761,208.68 -34.08-2.74 2งบดำเนินงาน494.57599.71585.83 91.2618.45 3งบลงทุน205.70172.18171.04 -34.66-16.85 4งบอุดหนุน6.445.36 -1.08-16.77 5งบรายจ่ายอื่น30.1924.5523.43 -6.76-22.39 รวม1,979.662,010.481,994.34 14.680.74 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย 14 แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2560 3.

15 15 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย มิติงบรายจ่าย สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย มิติงบรายจ่าย

16 16 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

17 17 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย (งบดำเนินงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย (งบดำเนินงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน)

18 18 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Function)

19 ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ (Agenda) 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google