งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน. โครงการที่รับผิดชอบ โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของกรมพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มตรวจสอบภายใน. โครงการที่รับผิดชอบ โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของกรมพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน

2 โครงการที่รับผิดชอบ โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของกรมพลศึกษา

3 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ มาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงาน และนำมาปรับปรุงแก้ไขแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาสรุปประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และใช้ขอมูลในการปรับ กลยุทธ์ของ หน่วยงาน และการจัดทำโครงการ / กิจกรรมในปี ต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพ

4 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔เป้าหมาย ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ( อย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ ครั้ง ) เช่น ภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ สมุทรปราการ ภาคกลาง ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ สมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร และอุทัยธานี ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร และอุทัยธานี ภาคใต้ จะออกตรวจติดตามประมาณปลายเดือน กรกฎาคม ๕๔ ภาคใต้ จะออกตรวจติดตามประมาณปลายเดือน กรกฎาคม ๕๔

5 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม แบบติดตามการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการ ( ส่วนภูมิภาค ) ประจำปี ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดที่ http://www.dpe.go.th/ สามารถดาวน์โหลดที่ http://www.dpe.go.th/ ( หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ ) ( หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ )

6

7

8 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ แบบติดตามการดำเนินโครงการ แบ่ง ออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 การติดตามการดำเนินโครงการ ตอนที่ 2 การติดตามการดำเนินโครงการ ตอนที่ 3 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลผลิต ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

9 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตอบแบบติดตามการดำเนินโครงการ ( โครงการละ 1 แบบสอบถาม ) เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ

10 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ กำหนดส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2554 โดยให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ รวบรวมภายในจังหวัดของตนเอง ส่งมาที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพล ศึกษา ส่งมาที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพล ศึกษา

11 กลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์โทร. 02-214- 0120 ต่อ 7010 สายตรง โทร. 02- 214-3879


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มตรวจสอบภายใน. โครงการที่รับผิดชอบ โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของกรมพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google