งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

2

3

4 การบริการด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ หมายถึงการให้บริการที่เป็น มิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจใน ปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการที่ เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของ ผู้รับบริการเป็นหลัก SAP S = Service mind A= Analytical thinking P= Participation

5 1)พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2)พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลโดย ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา พยาบาล และ 3)เสริมสร้างเจตคติต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

6 การเรียนรู้ (Learning) ประสบการณ์ (Experience) เปลี่ยนพฤติกรรม (Change in behavior) กระบวนการเรียนรู้ (Learning as a process)

7 กระบวนการปฏิบัติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

8 กรอบแนวคิดการพัฒนาการสอน EBN 1. หลักสูตรรายวิชา การพยาบาล 2. อาจารย์และ นั้กศึกษา 3. สิ่งสนับสนุน IT Database Journal สื่อ/ สิ่งพิมพ์อืน EBN-Teaching method (5 "A's") Classroom Learning Teacher directed learning Self-learning Clinical Learning EBN skill Attitude toward EBN ability

9 รูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา Assessmen ts for - Research and EBN ability - Attitude toward research and EBN EBN introduction Small group learning for EBN in 5 step process (5 "A's") Ask : answerable question Acquire : evidence searching Appraise : critically appraising research Apply : EBN decision making and implementation Assess : audit outcome EBN skill Attitude toward EBN ability A Framework for development of EBN Competency

10 Preparation Student Preparation Student -Question -Searching - Appraisement for validity -EBN Decision making Identify problem Question Apply the evidence to clinical practice Performance is evaluated Appraisement for validity Diagnosis Planning Implementation Evaluation Assessment EBN in clinical learning -EBN ability -Attitude to research utilization ProcessOutput Input - Selected situation- Case study Learning Resource Learning Resource -IT -Data base -Hard ware -E-library -E-book - สื่อและสิ่งพิมพ์ Search for research evidence

11 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

12 EBN Teaching method 1. Number of student Individual Small group 2. Selected situation : EBN Process practice (Assignment sheet) 3. Case study 4.Nursing care plan

13 5. Conference EBN conference Daily conference Journal club 6. Role modeling EBP EBN Teaching method

14 วิธีการสอน EBN ในคลินิก คำถามวิธีที่ 1 การเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติ วิธีที่ 2 นำหลักฐานเข้ามาผสมผสาน ในหัวข้อการสอนในคลินิก วิธีที่ 3 สอนทักษะที่เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ สอนอะไรสาธิตการใช้หลักฐาน ในการตัดสินใจใน สถานการณ์จริง ผสมผสานหลักฐานกับองค์ ความรู้อื่นในการสอน Clinical care กำหนดทักษะการปฏิบัติที่ ต้องการสอน สอน ทำไม นักศึกษาได้เห็นการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นส่วนหนึ่งของ good practice นักศึกษาได้เห็นการใช้ หลักฐานเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ในคลินิก และสอนโดย ชี้แนะที่ชัดเจนว่าต้องรู้อะไรที่ จำเป็นต้องรู้ ผู้เรียนพัฒนาความสามารถใน การเข้าถึงหลักฐาน การทำ ความเข้าใจหลักฐานและการใช้ หลักฐาน สอนโดยการเป็นพี่เลี้ยงฝึก ทักษะ EBP

15 คำถามวิธีที่ 1 การเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติ วิธีที่ 2 นำหลักฐานเข้ามาผสมผสาน ในหัวข้อการสอนใน คลินิก วิธีที่ 3 สอนทักษะที่เฉพาะเจาะจง ในการปฏิบัติโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ สอน อย่างไร ใช้เทคนิค Think aloud โดยสาธิตการใช้ หลักฐานจากนั้นมาสรุป เพื่อสะท้อนบทเรียน เลือกใช้หลักฐานเพียง 1 – 3 เรื่องที่มีคุณภาพ และแสดงให้ เห็นว่าหลักฐานนั้นนำมาใช้ บูรณาการกับความรู้ที่ใช้ใน การปฏิบัติได้อย่างไร เลือกฝึกทักษะเพียงอย่างเดียว และทำงานชิ้นเดียวในหัวเรื่องที่ ฝึกครูเป็นพี่เลี้ยงในการ ฝึกปฏิบัติ สอนที่ไหนสถานที่ฝึกปฏิบัติสถานที่ฝึกปฏิบัติหรือใน ห้องเรียน สอนเมื่อไรทำได้ทุกขณะในการ ทำงานไม่ต้องการ ใช้นอกเวลา สามารถทำได้ทุก ๆ เวลาแต่ อาจจะต้องสอนนอกเวลาบ้าง ใครสอนครูและผู้เรียน ครูที่สามารถจะเป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะนั้นได้

16 แผนการสอน EBN ผลลัพธ์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนวัสดุ/ อุปกรณ์/สื่อวิธีประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ แล้วนักศึกษา 1. มีทักษะการ ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ 1.1 ตั้งคำถามเพื่อหา คำตอบได้เหมาะสม กับครอบครัว/ ชุมชนที่เป็นแห่งฝึก 1. มอบหมายให้ฝึก EBN เป็น รายกลุ่ม ๆ 2-3 คน 2. เลือกสถานการณ์ปัญหาที่ สนใจจากสถานการณ์จริง ในครอบครัว/ชุมชน 3. ตั้งคำถามจากสถานการณ์ ที่สนใจ แล้วนำมาอภิปราย แลกเปลี่ยนใน EBN conference คู่มือการเรียน การสอน EBN แบบบันทึก EBN ครอบครัวที่นักศึกษา ได้รับมอบหมาย - ประเมินการแสดง ความคิดเห็นใน การประชุม ปรึกษาโดยใช้ แบบประเมิน EBN Conference - ประเมินทักษะการ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนของ EBN โดยใช้ แบบประเมิน 1.2 สืบค้นหลักฐานเชิง ประจักษ์ที่ดีที่สุดใน การตอบคำถาม 4. สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วอ่านทำความเข้าใจ สาระสำคัญแล้วนำมา แลกเปลี่ยนใน EBN conference ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ รายงานแบEBN - ติดตามสังเกตการ ปฏิบัติตาม หลักฐานเชิง ประจักษ์ในการ ให้บริการ พยาบาล

17 ผลลัพธ์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนวัสดุ/ อุปกรณ์/สื่อวิธีประเมินผล 1.3 ประเมินคุณภาพ งานวิจัยได้ 5. ประเมินคุณภาพงานวิจัยและ ตัดสินใจโดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ - 1.4 ตัดสินใจโดยใช้ หลักฐานเชิง ประจักษ์ได้ เหมาะสมตาม หลักการ 6. ทดลองปฏิบัติตามวิธีการที่ ตัดสินใจโดยคำนึงถึง ความชอบของผู้ป่วย แหล่ง ทรัพยากร และความเชียว ชาญของตนเอง 7. นำประสบการณ์มา แลกเปลี่ยนใน EBN conference แนวทางการประเมิน คุณภาพงานวิจัย 1.5 ติดตามประเมินผล การปฏิบัติได้กูก ต้อง 8. ติดตามผลการปฏิบัติ พร้อม ทั้งสะท้อนความคิดในสิ่งที่ ได้ทดลองปฎิบัติ 9. นำประสบการณ์มา แลกเปลี่ยนใน EBN conference 10. สรุปผลการศึกษาในแบบ บันทึกการฝึก EBN

18 ประสบการณ์การสอน EBN

19 เจาะลึกเทคนิคการสอน EBN ให้ประสบความสำเร็จ 1.การตั้งคำถาม : PICO อาจารย์ต้องรู้หลักการและมีความ ชัดเจนในปัญหา ใช้คำถามสะท้อนความคิดจนเห็น ภาพปัญหาและคำตอบที่ต้องการ อย่างชัดเจน

20 เจาะลึกเทคนิคการสอน EBN ให้ประสบความสำเร็จ 2. การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องรู้แหล่งสืบค้นที่ตรงกับปัญหา คำค้นต้องเฉพาะเจาะจง เรียนรู้จา การค้นหลาย ๆ ครั้ง ให้นักศึกลองค้นด้วยตนเอง ช่วยนักศึกษาสืบค้น ใช้เครือข่ายช่วยค้น

21 เจาะลึกเทคนิคการสอน EBN ให้ประสบความสำเร็จ 3. การประเมินคุณภาพงานวิจัย ค้นหาและทำความเข้าใจในวิธีการและ ข้อค้นพบ ต้องรู้เกณฑ์การประเมินความตรงของ งานวิจัยโดยใช้ตัวช่วยจากแบบประเมิน และค้นหา Key Word เรียนรู้การวิพากษ์จากรายงานการวิจัย ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ

22 เจาะลึกเทคนิคการสอน EBN ให้ประสบความสำเร็จ 4. การตัดสินใจปฏิบัติตามหลักฐาน พิจารณาตามหลักการตัดสินใจ 4 ประการ 1. งานวิจัย: ความปลอดภัย 2. ความต้องการ ความชอบของผู้ป่วย 3. ทรัพยากร 4. ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ ต้องปลูกฝังแนวคิดที่ชัดเจนแก่นักศึกษา

23 เจาะลึกเทคนิคการสอน EBN ให้ประสบความสำเร็จ 5. การปฎิบัติและการประเมินผล ตรวจสอบวิธีการวัดผลที่ชัดเจน สาธิตการปฏิบัติ/Facillitaor การให้กำลังใจและความมั่นใจแก่นักศึกษา สะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์เพื่อ สร้างความภาคภูมิใจจากผลลัพธ์ของการ ปฏิบัติการพยาบาล สรุปบทเรียนให้นักศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญของ EBN

24 สรุปปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง IT ความชัดเจนใน Concept เริ่มจากง่าย ไป ยาก หาตัวช่วยการเรียนรู้ ตำรา e-learning แบบเรียนด้วยตนเอง ความมั่นใจ เริ่มจากกลุ่ม ไป เดี่ยว feedback จากครูผู้สอน

25


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google