งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

2 ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ ผลการดำเนินงานแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ ( ย้อนหลัง ๓ ปี ) จำนวน … ๕ ……… ชิ้น ได้แก่ ๑.ชื่อผลงานโครงการดีมีสุขตามรอยพระบาท ๒.ชื่อผลงาน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓.ชื่อผลงาน การปฏิบัติงานสำนักงานด้วยระบบ I-Office ๔.ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ๕.ชื่อผลงาน การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการ ของสมอง (Brain-Based Learning)

3 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี สถานศึกษาในสังกัดจำนวน … ๑๔๕ ……….. แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน … ๑๔๕ ………. แห่ง คิดเป็น ร้อยละ … ๑๐๐ ……………… ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัยจำนวน … ๑๔๕ ………….. แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) ในระดับ ดีขึ้นไป จำนวน …… ๑๔๒ …. แห่งคิดเป็นร้อย ละ … ๙๗. ๙๓ ……

4 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน … ๑๔๕ ….. แห่ง ได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ใน ระดับดีขึ้นไปจำนวน … ๑๓๐ ………. แห่ง คิดเป็นร้อยละ … ๘๙. ๖๕...…………

5 ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี คุณภาพตามหลักสูตร ๑.ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ๒.ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ๓.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

6 ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

7 ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี สพป./ สพม. มีผลการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเด็กปฐมวัย จำนวนทั้งหมด ๒, ๕๐๑ คน มีผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด ………….. คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเด็กปฐมวัย จำนวนทั้งหมด ๒, ๕๐๑ คน มีผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด ………….. คน เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด … ๒, ๔๓๒ …….. คน คิดเป็นร้อยละ … ๙๗. ๒๔ ……… เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด … ๒, ๔๔๘..... คนคิดเป็นร้อยละ … ๙๗. ๘๘ ……… เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด … ๒, ๔๓๒ …….. คน คิดเป็นร้อยละ … ๙๗. ๒๔ ……… เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด … ๒, ๔๔๘..... คนคิดเป็นร้อยละ … ๙๗. ๘๘ ……… ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด ……....…….. คน คิดเป็นร้อยละ ………… ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนทั้งหมด ………....….. คน คิดเป็นร้อยละ …………

8 ตัวบ่งชี้ที่ ๗ : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและ ศึกษาในระดับสูงขึ้น ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับสิทธิ และโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันใน การศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ที่ ๘ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย ๑. จำนวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ ตอบแบบสอบถาม จำนวน … ๑๔๕. คน มีความพึงพอใจในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน บริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ๑. จำนวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ ตอบแบบสอบถาม จำนวน … ๑๔๕. คน มีความพึงพอใจในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน บริหารงานทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …… ๙๔ …………….

9 ๒. จำนวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน๑๔๕ คน มี ความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในการอำนวยความ สะดวก ด้านอาคารสถานที่ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …… ๙๑ ………. ๒. จำนวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน๑๔๕ คน มี ความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในการอำนวยความ สะดวก ด้านอาคารสถานที่ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ …… ๙๑ ………. ๓. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย ๓. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผลการบริหารและ การจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google