งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service อยู่ระหว่างทำรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service อยู่ระหว่างทำรายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service อยู่ระหว่างทำรายการ (In process) อยู่ระหว่างซ่อมแซม อยู่ในระหว่างจัดซื้อ เริ่ม ให้บริการ ในปี 2556

3 ปัญหาที่ พบ กรอก แบบฟอร์ ม ไม่ ชัดเจน ไม่มี การ ส่งต่อ ไม่แจ้ง ผู้ใช้บริกา ร ให้ทราบ หา ทรัพยา กรไม่ พบ

4 วัตถุปร ะสงค์ การตรวจสอบสถานะของหนังสือ ลดปัญหาใน การส่งต่องาน อำนวยความสะดวก การจัดเก็บสถิติการใช้บริการ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

5 ปรับกระบวนการ ทำงาน

6 INNOPA C เลข Inproces s

7 ส่งคำขอ ออนไลน์ผ่าน WEBOPAC C กรอก แบบฟ อร์ม ไม่ ชัดเจน ไม่มี การ ส่งต่อ ไม่แจ้ง ผู้ใช้บริกา ร ให้ทราบ

8 ระบบ Quick Service การออกแบบและ พัฒนาระบบ ข้อมูล ทรัพยากร สารสนเทศ OPAC สืบค้น / ส่ง คำขอ Quick Service ข้อมูลการขอ ใช้บริการ Quick Service สืบค้น ข้อมูล INNOP AC Sever ข้อมูลการขอ ใช้ บริการ Quick Service ผลการขอใช้ บริการ รายงานผล การบริการ Quick Service

9 การใช้ ระบบ Online Quick Service ผู้ใช้บริการ - ผู้ปฏิบัติงาน

10 หน้าจอแสดงผลสำหรับ ใช้บริการ

11 กรอก ข้อมูล

12 ระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน Quick Service messag e

13 ดูข้อมูล และ รับเรื่อง

14

15 การแสดงผลสถิติ

16 สรุป รายงาน สถิติ

17 รายงาน สถิติ เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล ผ่านโปรแกรม แบบฟอร์ม การจัดเก็บสถิติปี 2556

18 การแสดงผลผ่าน ระบบ Online Quick Service) การจัดเก็บสถิติปี 2558 การบันทึกผลสถิติใน Excel

19 สถิติปี 2556 หนังสือ 130 รายการ เวลา เฉลี่ย 26.21 นาที สถิติปี 2557 197 รายการ เวลา เฉลี่ย 26.09 นาที 170 รายการ เวลา เฉลี่ย 24.49 นาที สถิติปี 2558

20 สถิติปี 2559 เดือน ต. ค.58 – ม. ค. 59 158 รายการ เวลา เฉลี่ย 18.85 นาที การสรุปสถิติ รายงาน รายงานผล ผ่านระบบ Online Quick Service)

21 ข้อเสนอแนะ มีการทำความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์บริการ Online quick service และวิธีการใช้งาน ระบบมีความเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลการจัดซื้อ

22 The END

23 การดึงสถิติจาก Google from การจัดเก็บสถิติปี 2557

24 บริการ Quick catalog ก่อนปรับระบบ ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม ผู้ให้บริการรับคำร้อง ค้นหาหนังสือในชั้น ระหว่างดำเนินการ ส่งต่องานวิเคราะห์ ดำเนินการกับตัวเล่ม ส่งตัวเล่มให้ผู้ใช้บริการ

25 ดูข้อมูล คำขอ

26 การออกแบบและ พัฒนาระบบ

27 ขั้นตอนการให้บริการใน ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service เป็นบริการขอใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ แบบเร่งด่วน Online Quick Service อยู่ระหว่างทำรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google