งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 9/25/2016

2 2 ชื่อโครงการ

3 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่ : 111 ถ. หน้าเมือง อ. เมือง จ. สงขลา ประวัติการศึกษา : ป. ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ( เครื่องกล ) ป. โท MBA ( ม. เกษตร ) ประวัติการทำงาน : กรรมการบริษัท ABC จำกัด ( พ. ศ. 2535-2543) ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท ( ชำระ ค่าหุ้นแล้ว 100%) ปีที่ก่อตั้ง : พ. ศ. 2544 จำนวนพนักงาน : 59 คน ผลิตภัณฑ์ : ผักและผลไม้ แกะสลักดองบรรจุขวด

4 4 9/25/2016 ลักษณะโครงการ โครงการได้ยื่นจดสิทธิบัตรเครื่องกล แกะสลักผักและผลไม้ เมื่อ พ. ศ. 2544 เลขที่............. โครงการ นี้เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและสิ่ง ประดิษฐิ์มาใช้เชิงพาณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ปี 2545 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ แกะสลักแบบเดิม จะใช้แรงงานคน ทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาว่าผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขอนามัย

5 5 9/25/2016 ความเป็นนวัตกรรม เป็นการสร้างเครื่องแกะสลักผัก และผลไม้ครั้งแรก ในประเทศ โดยใช้ระบบการ ทำงานแบบนิวแมติก ( ระบบอัดสูบลม ) เพื่อควบคุมการ ทำงานของใบมีด และได้ออกแบบโปรแกรม แกะสลักเพื่อกำหนดตำแหน่งการ แกะสลักด้วยลิมิตสวิตช์

6 6 9/25/2016 ภาพโครงการ

7 7 9/25/2016  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา สนับสนุนโครงการ  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition

8 8 9/25/2016 Product and Technology เทคโนโลยีมีความเป็นได้สูง เนื่องจาก ระบบการทำงานที่ใช้ระบบนิวแมติก และ การกำหนดตำแหน่งด้วยลิมิตสวิตช์ อีก ทั้งยังได้ดำเนินการผลิตในระดับต้นแบบ แล้ว อีกทั้งสามารถปรับระบบของใบมีด และ ได้ออกแบบโปรแกรมการแกะสลักเป็น รูปทรงต่างๆ เอาไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์ผลไม้แกะสลักมีความต้องการ สูงในโรงแรม ร้านอาหารในต่างประเทศ เช่น ยุโรป

9 9 9/25/2016 มูลค่าการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12-14 Other 200 normal 700 Market Size and Growth Source: 1. ข้อมูลการส่งออกสินค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ 2. BrandAge Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ตลาด แนวโน้มการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด

10 10 9/25/2016 S W O T SWOT analysis Business Strategy อุปสรรค ( ปัจจัยภายนอกที่เป็น อุปสรรคของธุรกิจ ) จุดอ่อน ( ปัจจัยภายในที่เป็น จุดอ่อนของธุรกิจ ) จุดแข็ง ( ปัจจัยภายในที่เป็น จุดเด่นของธุรกิจ ) โอกาส ( ปัจจัยภายนอกที่สร้าง โอกาสให้กับธุรกิจ )

11 11 9/25/2016 ช่องทางการตลาด Business Strategy การจัดสรรวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะทำการขายอย่างไร ผ่านช่องทางไหน

12 12 9/25/2016 ศักยภาพของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ( ชำระแล้ว ) มีกำไรสุทธิเฉลี่ย ( ย้อนหลัง 3 ปี ) 2,103,707.63 บาท ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ มานานกว่า 5 ปี อีกทั้ง มีเครือข่ายบริษัทที่จะช่วยทำการตลาด อาทิเช่น ความสามารถในการลงทุน Business Strategy

13 13 9/25/2016 แผนงานและรายได้ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร Million BahtYear 1Year 2Change Total revenue 15.0 20.25 35% Gross Profit 10.5 15.19 45% Earning before Tax 2.5 5.89 135% NPAT 1.75 4.12 135% Financial Analysis: Profitibility Ratios Million BahtYear 1Year 2 Gross Margin 70% 75% Net Margin 11% 20% Quality of Management Year 1Year 2 ประมาณการราคาขาย 130 บาท / ขวด (500 mL) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 100 บาท / ขวด (500 mL) ประมาณการขาย 115,000 150,000 - ตันทุน ( ทั้งหมด ) 12.2 M 14.6 M - ตันทุน ( ผลิต ) 4.5 M 5.6 M - ค่าใช้จ่าย 7.7 M 9 M กำไรคงเหลือ 2.8 M 6.19 M กำไรสุทธิ 1.75 M 4.12 M การตลาด

14 14 9/25/2016 1. ค่าวัตถุดิบ 1.1 ค่าน้ำมันไพล 12,500 12,500 1.2 ค่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 15,000 15,000 1.3 ค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4,650 4,650 2. ค่าที่ปรึกษาโครงการ 120,000 120,000 3. ค่าตอบแทนนักวิจัยในสถาบัน 88,200 88,200 4. ค่าวัสดุและสารเคมี 4.1 ค่าอุปกรณ์ สารเคมีในการเลี้ยงเซลล์ 200,000200,000 4.2 สารเคมีในการตรวจความเป็นพิษโดย MTT 20,000 20,000 4.3 วัสดุสารเคมีสำหรับการตรวจวัดไฮยาลูโรนิกแอซิด 200,000200,000 Gelatin Zymography และ RT-PCR 4.4 วัสดุสารเคมีสำหรับ COX-2300,000 300,000 4.5 Multichannel pipette 20,000 20,000 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 3,000 รวม 355,150 628,200 983,350 งบประมาณโครงการ รายละเอียดโครงการ บริษัท สนช. รวม Project Budget 120,0 0 0 88,20 0 200,0 0 0 20,00 0 200,0 0 0 628,0 0 0

15 15 9/25/2016 จบการนำเสนอ :: ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google