งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 9/25/2016

2 2 ชื่อโครงการ

3 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่ : 111 ถ. หน้าเมือง อ. เมือง จ. สงขลา ประวัติการศึกษา : ป. ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ( เครื่องกล ) ป. โท MBA ( ม. เกษตร ) ประวัติการทำงาน : กรรมการบริษัท ABC จำกัด ( พ. ศ ) ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท ( ชำระ ค่าหุ้นแล้ว 100%) ปีที่ก่อตั้ง : พ. ศ จำนวนพนักงาน : 59 คน ผลิตภัณฑ์ : ผักและผลไม้ แกะสลักดองบรรจุขวด

4 4 9/25/2016 ลักษณะโครงการ โครงการได้ยื่นจดสิทธิบัตรเครื่องกล แกะสลักผักและผลไม้ เมื่อ พ. ศ เลขที่ โครงการ นี้เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและสิ่ง ประดิษฐิ์มาใช้เชิงพาณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ปี 2545 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ แกะสลักแบบเดิม จะใช้แรงงานคน ทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาว่าผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขอนามัย

5 5 9/25/2016 ความเป็นนวัตกรรม เป็นการสร้างเครื่องแกะสลักผัก และผลไม้ครั้งแรก ในประเทศ โดยใช้ระบบการ ทำงานแบบนิวแมติก ( ระบบอัดสูบลม ) เพื่อควบคุมการ ทำงานของใบมีด และได้ออกแบบโปรแกรม แกะสลักเพื่อกำหนดตำแหน่งการ แกะสลักด้วยลิมิตสวิตช์

6 6 9/25/2016 ภาพโครงการ

7 7 9/25/2016  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  ลักษณะ ผลิตภัณฑ์  ความเป็น นวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  โครงสร้างองค์กร และบุคลากร  การศึกษาและ ประสบการณ์  ศักยภาพการ บริหารจัดการ  Financial Plan  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย  SWOT Analysis  ช่องทาง การตลาด  ความสามารถใน การลงทุน  การจัดสรร วัตถุดิบ  เครือข่าย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา สนับสนุนโครงการ  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition  ตลาดเป้าหมาย  ขนาดและแนวโน้ม ของตลาด  ส่วนแบ่งตลาด  Industry Condition

8 8 9/25/2016 Product and Technology เทคโนโลยีมีความเป็นได้สูง เนื่องจาก ระบบการทำงานที่ใช้ระบบนิวแมติก และ การกำหนดตำแหน่งด้วยลิมิตสวิตช์ อีก ทั้งยังได้ดำเนินการผลิตในระดับต้นแบบ แล้ว อีกทั้งสามารถปรับระบบของใบมีด และ ได้ออกแบบโปรแกรมการแกะสลักเป็น รูปทรงต่างๆ เอาไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์ผลไม้แกะสลักมีความต้องการ สูงในโรงแรม ร้านอาหารในต่างประเทศ เช่น ยุโรป

9 9 9/25/2016 มูลค่าการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ Other 200 normal 700 Market Size and Growth Source: 1. ข้อมูลการส่งออกสินค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ 2. BrandAge Magazine ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ตลาด แนวโน้มการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด

10 10 9/25/2016 S W O T SWOT analysis Business Strategy อุปสรรค ( ปัจจัยภายนอกที่เป็น อุปสรรคของธุรกิจ ) จุดอ่อน ( ปัจจัยภายในที่เป็น จุดอ่อนของธุรกิจ ) จุดแข็ง ( ปัจจัยภายในที่เป็น จุดเด่นของธุรกิจ ) โอกาส ( ปัจจัยภายนอกที่สร้าง โอกาสให้กับธุรกิจ )

11 11 9/25/2016 ช่องทางการตลาด Business Strategy การจัดสรรวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะทำการขายอย่างไร ผ่านช่องทางไหน

12 12 9/25/2016 ศักยภาพของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ( ชำระแล้ว ) มีกำไรสุทธิเฉลี่ย ( ย้อนหลัง 3 ปี ) 2,103, บาท ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ มานานกว่า 5 ปี อีกทั้ง มีเครือข่ายบริษัทที่จะช่วยทำการตลาด อาทิเช่น ความสามารถในการลงทุน Business Strategy

13 13 9/25/2016 แผนงานและรายได้ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร Million BahtYear 1Year 2Change Total revenue % Gross Profit % Earning before Tax % NPAT % Financial Analysis: Profitibility Ratios Million BahtYear 1Year 2 Gross Margin 70% 75% Net Margin 11% 20% Quality of Management Year 1Year 2 ประมาณการราคาขาย 130 บาท / ขวด (500 mL) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 100 บาท / ขวด (500 mL) ประมาณการขาย 115, ,000 - ตันทุน ( ทั้งหมด ) 12.2 M 14.6 M - ตันทุน ( ผลิต ) 4.5 M 5.6 M - ค่าใช้จ่าย 7.7 M 9 M กำไรคงเหลือ 2.8 M 6.19 M กำไรสุทธิ 1.75 M 4.12 M การตลาด

14 14 9/25/ ค่าวัตถุดิบ 1.1 ค่าน้ำมันไพล 12,500 12, ค่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 15,000 15, ค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4,650 4, ค่าที่ปรึกษาโครงการ 120, , ค่าตอบแทนนักวิจัยในสถาบัน 88,200 88, ค่าวัสดุและสารเคมี 4.1 ค่าอุปกรณ์ สารเคมีในการเลี้ยงเซลล์ 200,000200, สารเคมีในการตรวจความเป็นพิษโดย MTT 20,000 20, วัสดุสารเคมีสำหรับการตรวจวัดไฮยาลูโรนิกแอซิด 200,000200,000 Gelatin Zymography และ RT-PCR 4.4 วัสดุสารเคมีสำหรับ COX-2300, , Multichannel pipette 20,000 20, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 3,000 รวม 355, , ,350 งบประมาณโครงการ รายละเอียดโครงการ บริษัท สนช. รวม Project Budget 120, , , , , ,0 0 0

15 15 9/25/2016 จบการนำเสนอ :: ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 9/25/2016. 2 ชื่อโครงการ 3 9/25/2016 รายละเอียดผู้ลงทุน ชื่อ : บริษัท คิดแล้วรวย จำกัด ผู้เสนอโครงการ : คุณนวัตกร สุดยอด ( กรรมการบริษัท ) ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google