งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QCC-58-24

2 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) สมาชิก นางสาวณัฐฐินันท์ บุญศิริ (ไข่มุก) สมาชิก นางสาวณัฐณิชา โมหา (เฟิร์น) สมาชิก นายปุณยวัช อินทนนท์ (หนุ่ม) สมาชิก นางสาวศศิธร เรืองเดชสุวรรณ (ฟลุ๊ค) สมาชิก นางสาวสกาวเดือน ณ เมธา (อัน) เลขานุการ นางสาวทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล (พี่ไหม) เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น (พี่ฝ้าย) เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา

3 ลำดับ ปัญหา คะแนน ความ เป็นไปได้ ความ รุนแรง ความถี่รวม 1. ปัญหาการรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมเพื่อทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ปัญหาการตามเอกสาร/ข้อมูลของ หน่วยงาน QA (หน่วยงานส่งข้อมูล ไม่ตรงตามเวลา) บุคลากรไม่เข้าใจในระบบการ ทำงานการใช้งาน PDCA

4 >> การประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกัน คัดเลือกปัญหา ร่วมกับพี่ๆ หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา

5 การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง หน่วยงาน อื่นๆ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ภาควิชา ระบบ PDCA เก่า ระบบ PDCA เก่า -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เก่าใหม่ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ระบบใหม่ e-Project ระบบใหม่ e-Project 1 ชม. 1 สัปดาห์ 5 นาที 2 ภาควิชา หน่วยงาน อื่นๆ -มีข้อมูลโครงการครบถ้วน -สามารถแนบไฟล์สรุปผล ประเมินโครงการ -หน่วยงานต่างๆสามารถดึง ข้อมูลผลประเมินฯ จาก ระบบได้ เป้าหมาย

6 6.1 วัน 5.8 วัน

7 หน่วยงาน/ภาควิชาระยะเวลาร่างโครงการ/ กรอกข้อมูล (ชั่วโมง) (P) ระยะเวลาสรุปผลการจัดทำ โครงการ (ชั่วโมง) (A) ภาควิชาบัญชี13 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร13 ภาควิชาการจัดการ28 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา0.53 หน่วยวิจัย23 หน่วยทำนุบำรุง/ศิลปะและวัฒนธรรม1.5 หน่วยงานนโยบายแผน31 ศูนย์ MIC22 หน่วยพัฒนาคุณภาพ0.53 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.ตรี32 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.โท22 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป.เอก0.25 ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย15 นาที

8 7 step of QC story สิงหาคม 58กันยายน 58ตุลาคม 58 พฤศจิกายน การค้นหา/คัดเลือกปัญหา หัวข้อ 2.การสำรวจสภาพปัจจุบัน และตั้งเป้าหมาย 3.การวางแผนกิจกรรม 4.การวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา 5.การกำหนดมาตรการแก้ไข และการปฏิบัติ 6.การตรวจสอบผล 7.การกำหนดมาตรฐาน ปฏิบัติงาน 8.นำเสนอผลงานในวัน QCC Day = Plan = Actual

9 ผู้บริหารที่พิจารณา โครงการ ผู้จัดทำโครงการ คณบดี ขั้นตอนการทำงาน ระบบ PDCA

10 ตารางแสดงความถี่สาเหตุของปัญหา

11 แผนภูมิ Pareto

12 ระบบ PDCA เก่า >> ระบบe-Project ใหม่ 5 ศึกษาดูงาน+นำระบบต้นแบบ e-Project ของคณะวิทยาศาสตร์มาปรับใช้

13 >>จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการเขียนโครงการของภาควิชาและหน่วยงานเพื่อทดสอบ ระบบ e-Project รวมทั้งให้ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะ (requirement) อื่นๆ ในการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา – ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2

14

15 การรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทาง หน่วยงาน อื่นๆ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ภาควิชา ระบบ PDCA เก่า ระบบ PDCA เก่า -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ -ข้อมูลโครงการไม่ ครบถ้วน -ไม่มีข้อมูลสรุปผล ประเมินโครงการ เช่นผล ประเมินความพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เก่าใหม่ หน่วยงาน QA หน่วยงาน QA ระบบใหม่ e-Project ระบบใหม่ e-Project 1 ชม. 1 สัปดาห์ 5 นาที ภาควิชา หน่วยงาน อื่นๆ -มีข้อมูลโครงการครบถ้วน -สามารถแนบไฟล์สรุปผล ประเมินโครงการ -หน่วยงานต่างๆสามารถดึง ข้อมูลผลประเมินฯ จาก ระบบได้ เป้าหมาย 6

16 6 หน่วยงาน/ภาควิชา ระยะเวลาร่างโครงการ/กรอก ข้อมูล (นาที) (P) ระยะเวลาการสรุปผลการจัดทำ โครงการ (นาที) (A) ภาควิชาบัญชี105 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร30 ภาควิชาการจัดการ101 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา52 หน่วยวิจัย30 หน่วยทำนุบำรุง/ศิลปะและวัฒนธรรม12 หน่วยงานนโยบายและแผน15 ศูนย์ MIC 23 หน่วยพัฒนาคุณภาพ52 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. ตรี51 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. โท530 หน่วยงานบริการการศึกษาฯ ป. เอก52 ค่าเฉลี่ย10.30 นาที10.2 นาที เป้าหมาย15 นาที

17 >>ทำเอกสารแนวทางเขียนโครงการผ่านระบบ e-Project

18 เปรียบเทียบรูปแบบรายงานโครงการที่พิมพ์ออกมา ระหว่างระบบ PDCA เก่า กับ ระบบ e-Project ใหม่

19 Cost Saving ของต้นทุนกระดาษ จำนวน โครงการ/ปี จำนวนกระดาษที่ ใช้แต่ละโครงการ (รวมที่ปริ้นเสีย) (แผ่น) ต้นทุน กระดาษต่อ แผ่น (บาท) จำนวน กระดาษที่ใช้ เมื่อนำระบบ เก่ามาใช้ ต้นทุน กระดาษ ระบบเดิม (บาท/ปี) จำนวน กระดาษที่ใช้ เมื่อนำระบบ ใหม่มาใช้ ต้นทุน กระดาษ ระบบใหม่ (บาท/ปี) ต้นทุนที่ ประหยัด ได้ (บาท/ปี) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/ต่อปี/ คน) เงินเดือน เฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ ในการกรอกข้อมูล โครงการ (นาที/เดือน) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ การสรุปผลการจัดทำ โครงการ (นาที/เดือน) จำนวนเงินที่ ประหยัดได้ (บาท/เดือน) จำนวนเงินที่ ประหยัดได้ (บาท/ปี) 28, , เงินเดือนเฉลี่ยต่อ (บาท/ปี/คน) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ในการรวบรวม ผลประเมิน (นาที) จำนวนเงินที่ประหยัด ได้ (บาท/ปี) 26, ,1556, เงินเดือนเฉลี่ยต่อ (บาท/ปี/คน) เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/นาที) ระยะเวลาที่ประหยัดได้ในการรวบรวม ผลประเมิน (นาที) จำนวนเงินที่ประหยัด ได้ (บาท/ปี) 28, ,1557, Cost saving ของผู้ปฏิบัติงาน Cost saving ของผู้ใช้ข้อมูลผลประเมิน (หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา) Cost saving ของผู้ใช้ข้อมูลผลประเมิน (หน่วยงานอื่นๆอื่น) 23, บาท/ปี

20 1.ลดต้นทุนกระดาษที่ใช่ในการเสนอโครงการ 2.ลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลลากร 3.แบบฟอร์มในการเสนอโครงการมีรูปแบบที่ เป็นมาตรฐาน 4.บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบใหม่ 5.ระบบสามารถพัฒนาและใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 1.ลดต้นทุนกระดาษที่ใช่ในการเสนอโครงการ 2.ลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลลากร 3.แบบฟอร์มในการเสนอโครงการมีรูปแบบที่ เป็นมาตรฐาน 4.บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบใหม่ 5.ระบบสามารถพัฒนาและใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ช่วยลดระยะเวลาใน การรวบรวมข้อมูลการ จัดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยประกัน คุณภาพการศึกษาและ หน่วยงานอื่นๆ 1.ปัญหาในการสำรวจข้อมูล 2.ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 3.ปัญหาภาระงานอื่นของ สมาชิกในกลุ่ม 1.ปัญหาในการสำรวจข้อมูล 2.ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 3.ปัญหาภาระงานอื่นของ สมาชิกในกลุ่ม คณะสามารถนำระบบe- projectไปพัฒนาต่อให้ เข้ากับระบบงานของ คณะและผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถติดตามและดูว่า โครงการใดสอดคล้องกับพันธกิจ/ กลยุทธ์ของคณะข้อใด


ดาวน์โหลด ppt QCC-58-24. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (อ.อ้น) อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวธนัญญา สดใส (บี) 561512063 ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐ์ชนินท์ ชีวานุตระ (อิ๊บ) 561512039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google