งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

2 PMQA Organization 2 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการผล

3 PMQA Organization 3 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

4 PMQA Organization 4 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การวิเคราะห์ (Competency) Individual Scorecard การบริหารความเสี่ยง

5 5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ vs. พรฎ. vs. ISO ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( พรฎ. หมวด 3, 4, 8) ม.7,9,21-23,45 [ISO 8.2, 8.4] การจัดการกระบวนการ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7) ม. 8,10,20-26,30-38 [ISO 7.2, 7.3, 7.4, 7.5] การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8) ม.10-12,21-23,27-38,46-49 [ISO 6.2, 6.4,7.2] การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8) ม.8,9,11,16-18,20,27-29,37-41,43-45 [ISO 8.4] การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7) ม.8,27-38,42 [ISO 5.2, 7.2] การนำองค์กร ( พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8) ม. 8-9,20-29,33-34,37-38,43-45 [ISO 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.5] การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( พรฎ. หมวด 2, 3) ม.8-9,13-20,22,33-34 [ISO 5.4] ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย

6 6 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ดำเนินการ ตามแผน

7 PMQA Organization 7 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

8 PMQA Organization 8 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จจังหวัด มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 11

9 PMQA Organization 9 ตัวชี้วัดที่ 123 คะแนน รวม ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่ง รายงานประเมิน ตนเอง ความครบถ้วนใน การทำรายงาน ประเมินตนเอง ผลคะแนนการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด คะแนน จังหวัด 1%6%13%20% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 : ปี 2551

10 PMQA Organization 10 ตัวชี้วัดที่ 1 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ระยะเวลาการส่งรายงานประเมินตนเอง หลักฐานการส่งงาน (1) 0.2 ส่งวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (2) 0.4 ส่งวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (3) 0.6 ส่งวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (4) 0.8 ส่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 (5) 1.0 ส่งวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คะแนน จังหวัด 1% แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4

11 PMQA Organization 11 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง 1% 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 1% 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเอง หมวด 1-7 ( 17 หัวข้อจาก 90 คำถาม) 1% 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 1% 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด ) 1% 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงและรายงานแผน ปรับปรุง ( 7 หมวด ) 1% 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหารรับทราบ ( ปีละ 2 ครั้ง ) คะแนน จังหวัด 6%

12 PMQA Organization 12 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด ความครบถ้วนในการทำรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( 6 ชุด ) ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0.2 (2) 0.4 (3) 0.6 (4) 0.8 (5) 1.0 2.1 รายงานลักษณะสำคัญองค์กร (15 คำถาม ) 13691215 2.2 รายงานสรุปผลประเมินตนเองหมวด 1-7 (17 หัวข้อจาก 90 คำถาม ) 13045607590 2.3 ผลกราฟระดับคะแนน รายหัวข้อ (17 หัวข้อ ) 158111417 2.4 รายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7หมวด ) 134567 2.5 รายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ในการปรับปรุงและรายงานแผนปรับปรุง (7 หมวด ) 134567 2.6 รายงานผลการอบรมชี้แจง PMQA ให้ผู้บริหาร รับทราบ (ปีละ 2 ครั้ง ) 10-1-2 รวม 6

13 PMQA Organization 13 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 1121 291 Risk Management Individual Scorecard 3111 4102 IT & KM 5211 HR Scorecard 6121 7151 รวม 908 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด, IT, KM, Individual Scorecard ไว้ด้วย

14 PMQA Organization 14 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่า น้ำหนัก คะแนน (1) 0-10% (2) 11-20% (3) 21-30% (4) 31-50% (5) 51-100% 11210.20.40.60.81.0 2910.20.40.60.81.0 31110.20.40.60.81.0 41021.01.251.51.752.0 52110.20.40.60.81.0 61210.20.40.60.81.0 71510.20.40.60.81.0 รวม 908 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด, IT, KM, Individual Scorecard ไว้ด้วย

15 PMQA Organization 15 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด ราย ละเอียด ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด ระดับคะแนนจากประเมินตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม = 100 คะแนน) (1) 0.2 ระดับเบื้องต้น ( 0 - 10 คะแนน ) (2) 0.4 ระดับกำลังพัฒนา ( 11 - 20 คะแนน ) (3) 0.6 ระดับดีปานกลาง ( 21 - 30 คะแนน ) (4) 0.8 ระดับดีมาก ( 31 - 50 คะแนน ) (5) 1.0 ระดับเป็นเลิศ ( 51 คะแนนขึ้นไป ) คะแนน จังหวัด 8%

16 PMQA Organization 16 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 เกณฑ์ หมวดที่ จำนวน คำถาม ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นที่มุ่งเน้น 112 29 Risk Management Individual Scorecard 311 410 IT & KM 521 HR Scorecard 612 715 รวม 905 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐานสนับสนุนผลคะแนนการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด หมายเหตุ : ประเมินตามแนวทาง PMQA โดยที่ปรึกษาด้าน PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และ เป็นการประเมินที่รวม ตัวชี้วัด Risk Management, IT, KM, HR & Individual Scorecard ไว้ด้วย

17 PMQA Organization 17 แนวทางการให้คะแนน มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 จังหวัด 3.2 ความครบถ้วนของหลักฐาน ประกอบการประเมินตนเอง ระดับคะแนนประเมินจากตารางรายการหลักฐาน 40 รายการ ราย ละเอียด ตัวชี้วัด จำนวน หลักฐาน ร้อยละ คะแนน (1) 0.2 2460% (2) 0.4 2870% (3) 0.6 3280% (4) 0.8 3690% (5) 1.0 40100% คะแนน กรมทั่วไป 5%

18 PMQA Organization 18 จังหวัด ที่ทำการปกครอง จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด สนง.สาธารณสุข จังหวัด สำนักงานประมง จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครอง อำเภอ ที่ทำการปกครอง กิ่งอำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง.พัฒนาชุมชน กิ่งอำเภอ สนง.เกษตร อำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ สถานีอนามัย สนง.ที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดิน อำเภอ สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก สนง.ประมง อำเภอ สนง.ปศุสัตว์ อำเภอ สนง.เกษตร กิ่งอำเภอหน่วยงานประเมิน

19 PMQA Organization 19การเชื่อมโยงข้อมูลการประเมิน 1234 5 6 7 8 123 45 678 ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำอำเภอ จังหวัด อำเภอ ข้อมูลสารสนเทศ ตอบคำถาม ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์ PMQA : 7 หมวด ตอบคำถาม ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์ PMQA : 7 หมวด

20 PMQA Organization 20 1 2 3 4 5 6 7 8 ส่วนราชการประจำจังหวัด 12 34 56 78 มิติที่ 4 จังหวัดลำดับขั้นตอนการประเมิน

21 PMQA Organization 21 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) ข ค ก ข ค 1.1 1.2 HowADLI What3R บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.1 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ 1.2

22 PMQA Organization 22 กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ หัวข้อ คะแนน

23 PMQA Organization 23 กราฟแสดงผลคะแนนค่าเฉลี่ยระดับ หมวด 7 หมวด หมวดคะแนน

24 PMQA Organization 24 หมวด 1ลำดับ 1.1 ลำดับ 1.2 ลำดับ 1.3 หมวด 2ลำดับ 2.1 ลำดับ 2.2 ลำดับ 2.3 หมวด 3ลำดับ 3.1 ลำดับ 3.2 ลำดับ 3.3ลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุง

25 PMQA Organization 25 แผนการปรับปรุง

26 PMQA Organization 26 รายงานหลักฐานสำคัญ หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 1การนำองค์กร 1. วิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ค่านิยมขององค์กร 3. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม 4. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม 5. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร

27 PMQA Organization 27 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 8. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง 9. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง(Gantt Chart) 10. แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด 11. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและ สำนัก/กอง 12. ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กองเพื่อสร้างความ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ 13. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง(เมื่อสิ้นปี งบประมาณ) 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง 15. แผนบริหารความเสี่ยง 16. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไป ปฏิบัติ 17. การสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 18. การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง รายงานหลักฐานสำคัญ เฉพาะที่ เคยดำเนินการ

28 PMQA Organization 28 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 3การให้ความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 19. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรับฟังและ เรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 21. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 23. การนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงงาน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 24. แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 25. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 26. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 27. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 28. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กร 29. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 30. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะ ทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) 31. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ 32. หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ รายงานหลักฐานสำคัญ

29 PMQA Organization 29 หมวดหลักฐานสำคัญมีไม่มีหมายเหตุ 5การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 33. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนไป 34. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากร บุคคลของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 35. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 36. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 37. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในความผาสุกของ บุคลากร 38. หลักเกณฑ์การจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ 39. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนงาน(อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ระบบการ ติดตามประเมินผล) 40. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล) รายงานหลักฐานสำคัญ เฉพาะที่ เคยดำเนินการ

30 PMQA Organization 30 การประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2551 (1 ตค. 2550 – 30 กันยายน 2551) การบูรณาการ ตัวชี้วัด มิติที่ 4 RM, KM, IT, HR & Individual Scorecard, PMQA (ให้น้ำหนักความสำคัญคะแนน กับ ตัวชี้วัดเดิม) การวัด ระดับคะแนน ของ การดำเนินงานองค์กร (เพื่อรู้สถานะและมุ่งสู่การปรับปรุงองค์กร ยังไม่ใช่รางวัล) การปรับ ภาษาเกณฑ์ ให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายขึ้น การสร้าง ความเข้าใจ PMQA ของผู้บริหาร ( 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา ) การติดตามประเมินหลักฐานโดย ผู้ตรวจประเมินภายนอก 1 ครั้ง ( ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) สาระสำคัญ PMQA ปี 2551

31 PMQA Organization 31 1การนำองค์กร 2การวางแผน เชิง ยุทธศาสตร์ 3การมุ่งเน้นผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 5การมุ่งเน้นบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ6การจัดการกระบวนการ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 7ผลลัพธ์องค์กร7ผลลัพธ์องค์กร Risk Management Individual Scorecard IT & KM HR Scorecard วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ PMQA

32 PMQA Organization 32 ขั้นตอนการดำเนินการ PMQA ปี 2551

33 PMQA Organization 33 มิติการ ประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง แนวทางการประเมินหมวด 1-6 ประเภทคำถาม WHAT

34 PMQA Organization 34 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม50.63 10 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม50.63 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง50.84

35 PMQA Organization 35 แนวทางการประเมินหมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A (Approach)1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D (Deployment)1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L (Learning)1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I (Integration)1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

36 PMQA Organization 36 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน (0 - 5) คูณ ค่า น้ำหนัก คะแนน รายมิติ ย่อย รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม A1 การตั้งวัตถุประสงค์50.425 10 การทำแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน50.42 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด50.21 D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน50.21 2 การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร50.10.5 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร50.10.5 L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง50.212 การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม50.10.5 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง50.10.5 I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ50.10.51 การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง50.050.25 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย50.050.25

37 PMQA Organization 37 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภทที่ทั้ง WHAT+HOW มิติประเมินระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายข้อ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม 1 ระดับคะแนนรวมของคำถาม WHAT100.44 10 2 ระดับคะแนนรวมของคำถาม HOW100.66

38 PMQA Organization 38 LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

39 PMQA Organization 39 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามประเภท RESULT มิติประเมินมิติย่อยระดับ คะแนน ประเมิน คูณ ค่า น้ำหนัก รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน รายมิติ รวม คะแนน ทั้ง คำถาม Le1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ50.424 10 ระดับผลลัพธ์2 ระดับผลลัพธ์สำคัญ50.42 T1 รายงานแนวโน้ม50.212 แนวโน้ม2 ทิศทางแนวโน้ม50.21 C1 รายงานการเปรียบเทียบ50.212 การเปรียบเทียบ2 ระดับของผลการเปรียบเทียบ50.21 Li1 รายงานตัววัดที่สอดคล้อง50.212 การบูรณาการ2 ระดับของผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ50.21

40 PMQA Organization 40 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) HOW 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (ระบบบริหารความเสี่ยง) ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของส่วนราชการ *** ดำเนินการต่อเนื่องจากตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง” เอกสารหลักฐานที่สำคัญ : อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนบริหารความเสี่ยง การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ การสรุปผลการดำเนินงาน การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง

41 PMQA Organization 41 A 1 การตั้งวัตถุประสงค์ 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 แผนการประเมินและตัวชี้วัด การจัดการ กระบวนการ ทำแผนการ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (ระบบบริหาร ความเสี่ยง) 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ บริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางการ บริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ หลัก และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล กระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง 2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด (ในขั้นตอน A 1) มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงซึ่งจำแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหาร จัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหาร จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีการระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนในแต่ละ ขั้นตอน 3 การกำหนดตัวชี้วัดและแผนประเมินที่เป็นระบบในการ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ด้วยการกระทำ 2 ขั้นตอนคือ การกำหนดตัวชี้วัด ““ร้อยละของการนำแผนบริหารความ เสี่ยงไปปฏิบัติ” การวางแผนประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำสู่การสรุป บทเรียนได้ต่อไป ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดเป้าหมายของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการวางแผนดำเนินงานในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 1 Beginning มีการกำหนดเป้าหมาย ของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 20% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 2 Basically Effectiveness มีการกำหนดเป้าหมาย ของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 40% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีการกำหนดเป้าหมาย ของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 60% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 4 Advanced มีการกำหนดเป้าหมาย ของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 80% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีการกำหนดเป้าหมาย ของการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่ กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม 100% ของ ขั้นตอนที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) 0 1 23450 1 23450 1 2345

42 PMQA Organization 42 D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร การจัดการ กระบวนการ การทำแผนการ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (ระบบบริหาร ความเสี่ยง) 1 การนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจาก ผู้มีอำนาจ การสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ครบถ้วน 2 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่รับผิดชอบ มีการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ 3 การจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเพียรพยายาม และมุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนในการกระทำสู่ผลสำเร็จ อย่างไม่ย่อท้อ ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการดำเนินการใดใด ที่จัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ไม่มีการดำเนินการใดใด ที่จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ 1 Beginning มีการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง และทำได้ครอบคลุม 20% ของ ขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพียงบางส่วน(1-20%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เพียงบางส่วน (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง และทำได้ครอบคลุม 40% ของ ขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนน้อย(21-40%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นส่วนน้อย (21-40%) 3 Mature มีการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง และทำได้ครอบคลุม 60% ของ ขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่ง (41-60%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ ประมาณครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง และทำได้ครอบคลุม 80% ของ ขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่(61-80%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการปฏิบัติตามแผนการทำแผนการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง และทำได้ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคคลดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเกือบทั้งหมด (81-100%) จัดการให้บุคคลทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ เกือบทั้งหมด (81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) 0 1 2345 0 1 23450 1 2345

43 PMQA Organization 43 L 1 การติดตามประเมินผลและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง ที่ดีขึ้นในองค์กร การจัดการ กระบวนการ การทำแผนการ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (ระบบบริหาร ความเสี่ยง) 1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ด้วยการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนคือ การสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 ครั้ง การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง และใช้ข้อมูลจริงในการประเมิน การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 ขั้นตอนคือ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ในรายงานมีการระบุผลการประเมินความเสี่ยง โดยแสดงให้เห็น ถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงในปีต่อไป การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดดทั่วทั้งองค์กร 3 การนำผลสำเร็จของการจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยง ไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กระบวนการอื่น และ/หรือองค์กรอื่น ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใดในการติดตามประเมินผล กระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง ไม่มีการดำเนินการใดใดในการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม และไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ไม่มีการดำเนินการใดใดในการนำผลการ ปรับปรุงกระบวนการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 Beginning มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับ กระบวนการอื่นในองค์กร 2 Basically Effectiveness มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับ องค์กรอื่น 4 Advanced มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไปปรับปรุงแบบ ก้าวกระโดดอย่างได้ผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงทั้งกับ กระบวนการอื่นในองค์กรและองค์กรอื่น การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) 0 1 2345 0 1 2345 0 1 2345

44 PMQA Organization 44 I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ (เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและเป้าหมายองค์กร การจัดการ กระบวนการ การทำแผนการ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (ระบบบริหาร ความเสี่ยง) 1 กระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกันทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องและมุ่งสู่ ผลสำเร็จตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีความสอดคล้องกันในการจัดการกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ขั้นตอน ไม่มีการบูรณาการทั้ง 3 ระบบของกระบวนการทำ แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ไม่มีการจัดการกระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 1 Beginning มีความสอดคล้องของกระบวนการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 20% ของ ขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 1 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้เพียง เล็กน้อย 2 Basically Effectiveness มีความสอดคล้องของกระบวนการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 40% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีความสอดคล้องของกระบวนการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 60% ของ ขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 2 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้เป็น ส่วนใหญ่ 4 Advanced มีความสอดคล้องของกระบวนการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 80% ของ ขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีความสอดคล้องของกระบวนการทำแผนการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุม 100% ของ ขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 3 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างได้ผลดี มีการจัดการกระบวนการทำแผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้เป็น อย่างดี การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (6) 0 1 23450 1 23450 1 2345

45 PMQA Organization 45 การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) HOW 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง) ความสำเร็จที่ส่วนราชการจัดให้มีระบบการประเมินผลของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เพื่อประโยชน์ ในการนำยุทธศาสตร์กรมไปสู่การปฏิบัติ ส่วนราชการมีกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับสำนัก/กอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับกรม มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รวมถึงมีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก/กองสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับกรม *** ดำเนินการต่อเนื่องจากตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง” เอกสารหลักฐานที่สำคัญ : อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง(Gantt Chart) แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง ชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

46 PMQA Organization 46 A 1 การตั้งวัตถุประสงค์ 2 การวางแผนดำเนินงาน 3 แผนการประเมินและตัวชี้วัด การจัดระบบ การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับ กรมสู่ระดับ สำนัก / กอง 1 การตั้งเป้าหมายของการจัดระบบการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/ กอง ที่มีประเด็นพิจารณาใน 4 ประเด็นหลักคือ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานระดับสำนัก/กอง แนวทางกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ เกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จ แนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการ รายงานผล แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง (Gantt Chart) 2 การวางแผนที่เป็นระบบเพื่อการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง ด้วยการกระทำใน 6 ขั้นตอนคือ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด สำนัก/กองกำหนดเป้าประสงค์ให้สอดคล้องหรือสนับสนุน เป้าประสงค์ตามแผนที่-ยุทธศาสตร์ของกรมต้นสังกัด สำนัก/กองกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ประเมินผล สำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและ สำนัก/กอง มีการระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน 3 การกำหนดตัวชี้วัดและแผนประเมินที่เป็นระบบใน การการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง ด้วยการกระทำ 2 ขั้นตอน คือ ตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนการ จัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ ระดับสำนัก/กองไปปฏิบัติ” แนวทางการประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดเป้าหมายของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการวางแผนดำเนินงานในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 1 Beginning มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด 2 Basically Effectiveness มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด 4 Advanced มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) 0 1 23450 1 23450 1 2345

47 PMQA Organization 47 D 1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร การจัดการ กระบวนการ การจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ 1 การปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดระบบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ สำนัก/กอง ด้วยการกระทำใน 3 ขั้นตอนคือ สำนัก/กองชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและร่วมมือกันทำงานให้ บรรลุเป้าประสงค์ การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการระหว่างกรมต้นสังกัดและสำนัก/กองที่วาง ไว้ได้ในทุกขั้นตอน 2 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่รับผิดชอบ มีการ กระทำตามแผนดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ 3 การจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเพียรพยายามและ มุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนในการกระทำสู่ผลสำเร็จอย่าง ไม่ย่อท้อ ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม บทบาทหน้าที่ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและ มุ่งมั่นตั้งใจ 1 Beginning มีการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ และทำได้ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบเพียงบางส่วน (1-20%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเพียง บางส่วน(1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ และทำได้ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนน้อย (21-40%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเป็น ส่วนน้อย(21-40%) 3 Mature มีการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ และทำได้ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่ง (41-60%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ ประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) 4 Advanced มีการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ และทำได้ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ (61-80%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเป็น ส่วนใหญ่(61-80%) 5 Role Model มีการปฏิบัติตามแผนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ และทำได้ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคคลากรดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบเกือบทั้งหมด (81-100%) จัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเกือบ ทั้งหมด (81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) 0 1 23450 1 23450 1 2345

48 PMQA Organization 48 L 1 การติดตามประเมินผลและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง ที่ดีขึ้นในองค์กร การจัดการ กระบวนการ การจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ 1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามแผนการ จัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ ระดับสำนัก/กอง ด้วยการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนคือ การสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บริหารไตร มาสละ 1 ครั้ง การประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง (เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ) การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานจัดระบบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ สำนัก/กอง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้วยการ กระทำทั้ง 4 ขั้นตอนคือ การรายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ) การสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตามแผน การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด ทั่วทั้งองค์กร 3 การนำผลสำเร็จของการปรับปรุงการจัดระบบการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ สำนัก/กอง ไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระบวนการ อื่นหรือหน่วยงานอื่นและนำผลการเรียนรู้สู่การปรับปรุง ทั่วทั้งองค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใดในการติดตามประเมินผลกระบวนการ จัดระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ไม่มีการดำเนินการใดใดในการสรุปบทเรียนและสร้าง นวัตกรรมและไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ไม่มีการดำเนินการใดใดในการนำผลการปรับปรุงกระบวนการไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 Beginning มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการครอบคลุม 20% ของขั้นตอน ที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับกระบวนการอื่นใน องค์กร 2 Basically Effectiveness มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 40% ของขั้นตอน ที่กำหนด 3 Mature มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 60% ของขั้นตอน ที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับองค์กรอื่น 4 Advanced มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 80% ของขั้นตอน ที่กำหนด 5 Role Model มีการติดตามประเมินผลการจัดการกระบวนการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 100% ของ ขั้นตอนที่กำหนด มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไปปรับปรุงแบบ ก้าวกระโดดอย่างได้ผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงทั้งกับกระบวนการอื่นใน องค์กรและองค์กรอื่น การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) 0 1 23450 1 23450 1 2345

49 PMQA Organization 49 I 1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ (เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) 2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและเป้าหมายองค์กร การจัดการ กระบวนการ การจัดระบบ การวัดผล สำเร็จของ แผนปฏิบัติการ 1 ความสอดคล้องที่ดีของการจัดการ กระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงานให้กับ กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การประกาศหลักเกณฑ์ในการนำผลประเมินผลการปฏิบัติงานไป เชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจและมีการจัดสรรสิ่งจูงใจตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ข5) 3 การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการการจัดระบบการ วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องและมุ่งสู่ ผลสำเร็จตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีความสอดคล้องกันในการจัดการ กระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการทั้ง 5 ขั้นตอน ไม่มีการบูรณาการทั้ง 3 ระบบของกระบวนการจัดระบบการวัดผล สำเร็จของแผนปฏิบัติการ ที่เสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่น ไม่มีการจัดการกระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จ ของ แผนปฏิบัติการที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของ องค์กร 1 Beginning มีความสอดคล้องของกระบวนการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 1 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงาน ให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้ เพียงเล็กน้อย 2 Basically Effectiveness มีความสอดคล้องของกระบวนการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีความสอดคล้องของกระบวนการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 2 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงาน ให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้ เป็นส่วนใหญ่ 4 Advanced มีความสอดคล้องของกระบวนการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีความสอดคล้องของกระบวนการจัดระบบ การวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการบูรณาการ 3 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงาน ให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างได้ผลดี มีการจัดการกระบวนการจัดระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรได้ เป็นอย่างดี การประเมินตามคำถามหมวด 2 ข้อ 2.2 ก (8) 0 1 23450 1 2345 0 1 2345

50 PMQA Organization 50 คำอธิบายเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 11 ได้กำหนดให้ส่วนราชการได้พัฒนา ไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้”* การจัดการความรู้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งส่วนราชการ จำเป็นต้องมีความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในขณะเดียวกันการบริหาร ความรู้ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (หมวด 5) อีกทั้งองค์ความรู้จะ เป็น ข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทางการบริหาร (หมวด 4) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารความ เสี่ยง (หมวด 2)ทั้งในขั้นตอนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ การวางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ซึ่ง เมื่อ ส่วนราชการมีแผนการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนา กระบวน การทำงาน (หมวด 6) ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี *มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานกับการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน ทัศนะคติของราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9)

51 PMQA Organization 51 เอกสารหลักฐานที่สำคัญ : อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้ 1. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ในปี 2550 ส่วนราชการได้จัดทำรายการองค์ความรู้ 3 เรื่อง ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ โดยหนึ่งในองค์ความรู้นั้นๆ ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับในปี 2551 นี้ ขอให้ส่วนราชการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และทบทวนรายการองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 2. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการที่ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น ในปี 2550 ส่วนราชการได้เลือก 2 องค์ความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกันมาจัดทำแผนการ จัดการความรู้ โดยหนึ่งในองค์ความรู้ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ต้องเป็นองค์ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ในแผนการจัดการความรู้ทั้ง 2 แผนที่ส่วนราชการจัดส่งต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารได้รับทราบและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ สำหรับในปี 2551 นี้ ขอให้ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ พร้อมระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละ กิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้อาจใช้ template แผนการจัดการความรู้ เหมือนในปีที่ผ่านมาก็ได้ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9)

52 PMQA Organization 52 3.รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ของส่วนราชการ (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) ในปี 2550 ส่วนราชการได้จัดส่งรายชื่อ CKO พร้อม CKO Profile และรายชื่อคณะทำงานด้านการ จัดการความรู้ (KM Team) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนกระบวนการ จัดการความรู้ในส่วนราชการเป็นใครบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย รวมทั้งสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับในปี 2551 นี้ ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อ CKO ที่เป็นปัจจุบัน และทบทวนรายชื่อ คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการองค์ความรู้ที่เลือกมาทำ แผนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.รายงานความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และรายงานความสำเร็จ (รอบ 12 เดือน) ในการ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (ตามข้อ 2) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า และแสดงพัฒนาการ ในการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ อันจะเป็นข้อมูลให้การดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้มีความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปี 2551 นี้ ขอให้ส่วนราชการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้แบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าเหมือนในปีที่ผ่านมาก็ได้ 5.หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย หัวข้อองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนครั้ง ความถี่และรูปแบบในการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม เช่น การนำองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น 6. อื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นสมควร การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9)

53 PMQA Organization 53 A A1 การตั้งเป้าหมาย A2 การวางแผนดำเนินงาน A3 แผนการประเมินและตัวชี้วัด การจัดการ กระบวนการ การจัดการความรู้ ขององค์กร 1 การตั้งเป้าหมายของการจัดการความรู้ขององค์กร ใน 3 ประเด็นคือ การรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร การรวบรวมถ่ายทอดจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และ องค์กรอื่น การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2 การวางแผนที่เป็นระบบเพื่อการจัดการความรู้ ขององค์กร ด้วยการดำเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดองค์ความรู้ที่สนับสนุนการ ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้ อยู่ในประเด็น ยุทธศาสตร์ใดก็ได้ การวางแผนขั้นตอนวิธีการดำเนินงานโดยจัดทำ แผนการจัดการความรู้ขององค์กร (ที่ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) การระบุผู้รับผิดชอบตามแผนในแต่ละกิจกรรม 3 การกำหนดตัวชี้วัดและแผนประเมินที่เป็นระบบในการ จัดการความรู้ขององค์กรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ใน A1 โดยดำเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่แสดงถึง ความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางแผนประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำสู่การสรุป บทเรียนในการจัดการความรู้ของส่วนราชการต่อไป ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดเป้าหมาย ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการวางแผนดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัด 1 Beginning มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดการความรู้ขององค์กร ครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดการความรู้ของ องค์กร ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ขององค์กร ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด 2 Basically Effectiveness มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดการความรู้ขององค์กร ครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดการความรู้ของ องค์กร ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ขององค์กร ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด 3 Mature มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดการความรู้ขององค์กร ครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดการความรู้ของ องค์กร ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ขององค์กร ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด 4 Advanced มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดการความรู้ขององค์กร ครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดการความรู้ของ องค์กร ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ขององค์กร ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด 5 Role Model มีการกำหนดเป้าหมาย ของการจัดการความรู้ขององค์กร ครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด มีการทำแผนดำเนินการในการจัดการความรู้ของ องค์กร ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด มีการกำหนดแผนประเมินและตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ขององค์กร ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9) 0 1 2345012345012345

54 PMQA Organization 54 D D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน D2 ความรับผิดชอบของบุคลากร D3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร การจัดการ กระบวนการ การจัดการความรู้ ขององค์กร 1 การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน ใน 4 ขั้นตอนคือ การให้ความเห็นชอบของผู้บริหาร การอธิบายสื่อความเข้าใจในแผนให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน 2 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน และมีความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ของ ส่วนราชการ คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ร่วม กิจกรรมการจัดการความรู้ 3 การบริหารจัดการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเพียร พยายามและมุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทนในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการส่งเสริมการจัดการ ความรู้ของส่วนราชการ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีด สมรรถนะของตนเองและหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างทั่วถึง ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการปฏิบัติตามแผน ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการ ตามความรับผิดชอบ ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการบริหารจัดการให้บุคลากรทำงานด้วยความเพียร และมุ่งมั่นตั้งใจ 1 Beginning มีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กร และทำได้ครอบคลุม 20% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบ เพียงบางส่วน(1-20%) บริหารจัดการให้บุคลากร ทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่น ตั้งใจเพียงบางส่วน(1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กร และทำได้ครอบคลุม 40% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบ เป็นส่วนน้อย(21-40%) บริหารจัดการให้บุคลากร ทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นส่วนน้อย(21-40%) 3 Mature มีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กร และทำได้ครอบคลุม 60% ของขั้นตอนที่กำหนด จัดการให้บุคคลกระทำตามบทบาทหน้าที่ บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบ ประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) บริหารจัดการให้บุคลากร ทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่น ตั้งใจประมาณครึ่งหนึ่ง(41-60%) 4 Advanced มีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กร และทำได้ครอบคลุม 80% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบ เป็นส่วนใหญ่(61-80%) บริหารจัดการให้บุคลากร ทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นส่วนใหญ่(61-80%) 5 Role Model มีการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กร และทำได้ครอบคลุม 100% ของขั้นตอนที่กำหนด บริหารจัดการให้บุคลากรดำเนินการตาม ความรับผิดชอบ เกือบทั้งหมด(81-100%) บริหารจัดการให้บุคลากร ทำงานด้วยความเพียรและมุ่งมั่น ตั้งใจเกือบทั้งหมด(81-100%) การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9) 0 1 2345012345012345

55 PMQA Organization 55 L L1 การติดตามประเมินผลและ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง L2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด L3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง ที่ดีขึ้นในองค์กร การจัดการ กระบวนการ การจัดการความรู้ ขององค์กร 1 การประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายของกระบวน การ จัดการความรู้ขององค์กร 3 ประเด็น ใน 4 ขั้นตอนคือ การติดตามประเมินผลตามแผนการประเมินที่กำหนด ไว้ได้โดยใช้ข้อมูลจริงในทุกไตรมาส การเปรียบเทียบค่าของผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย ครบ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ การนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการโดยเทียบกับ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานการจัดการ ความรู้ขององค์กร นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้วย การกระทำทั้ง 4 ขั้นตอนคือ การสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมตามแผนการ จัดการความรู้ การสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตามแผน การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด 3 การนำผลสำเร็จของการปรับปรุงการจัดการความรู้ของ องค์กรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระบวนการอื่นและ/หรือ องค์กรอื่น ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการติดตามประเมินผล ไม่มีการดำเนินการใดใดในการสรุปบทเรียนและสร้าง นวัตกรรมและไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ไม่มีการดำเนินการใดใด ในการนำผลการปรับปรุงกระบวนการที่ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 1 Beginning มีการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ของ องค์กรครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด และทำได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงกับกระบวนการอื่นใน องค์กร 2 Basically Effectiveness มีการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ของ องค์กรครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด และทำได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 3 Mature มีการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ของ องค์กรครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด และทำได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับ องค์กรอื่น 4 Advanced มีการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ของ องค์กรครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด และทำได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 5 Role Model มีการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการความรู้ของ องค์กรครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด และทำได้บางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรมและไปปรับปรุง แบบก้าวกระโดดอย่างได้ผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงกับกระบวนการอื่น และองค์กรอื่น การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9) 0 1 2345012345012345

56 PMQA Organization 56 I I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ (เป้า-แผน-ปฏิบัติ-วัด-ปรับ) I2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การ ปรับปรุง ที่สอดคล้องกับกระบวนการอื่น I3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตาม ความต้องการและเป้าหมายองค์กร การจัดการ กระบวนการ การจัดการความรู้ ขององค์กร 1 กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร มีความสอดคล้องกัน 3 ประเด็นใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงาน (วิธีการ) การปฏิบัติตามแผนงาน การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3 การมีแนวทางดำเนินงานหรือจัดการกระบวนการ จัดการความรู้ขององค์กรที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามความ ต้องการและเป้าหมายขององค์กร ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีความสอดคล้องกันในกระบวนการจัดการความรู้ ขององค์กร ไม่มีการบูรณาการทั้ง 3 ระบบของกระบวนการจัดการ ความรู้ขององค์กรที่สอดคล้องและช่วยเสริมการทำงาน ให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดการกระบวนการกระบวนการจัดการ ความรู้ขององค์กรที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ขององค์กร 1 Beginning กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรครอบคลุม 20% ของประเด็นที่กำหนด มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกัน ในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ 1 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร บางประเด็น ที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร โดยตรง 2 Basically Effectiveness กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรครอบคลุม 40% ของประเด็นที่กำหนด มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกัน ในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 3 Mature กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรครอบคลุม 60% ของประเด็นที่กำหนด มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกัน ในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ 2 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ในประเด็นส่วนใหญ่ ที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมาย องค์กรโดยตรง 4 Advanced กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรครอบคลุม 80% ของประเด็นที่กำหนด มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกัน ในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน 5 Role Model กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรครอบคลุม 100% ของประเด็นที่กำหนด มีความสอดคล้องที่ดีระหว่างกัน ในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ 3 ระบบ ที่สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ครบทุกประเด็น ที่มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมาย องค์กรโดยตรง การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข(9) 0 1 2345012345012345

57 PMQA Organization 57 Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google