งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการโดยวิธีการ เชิงปริมาณ ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือก โครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการโดยวิธีการ เชิงปริมาณ ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือก โครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการโดยวิธีการ เชิงปริมาณ ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือก โครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ การใช้หลักสถิติประยุกต์และการ จำลองสถานการณ์เพื่อประเมินความ เสี่ยงโครงการ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพโครงการ

2 ASSIGNMENT PROBLEM ปัญหาการมอบหมายงานให้มีค่าใช้จ่าย โดยรวมต่ำที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด โดย มีเงื่อนไขว่า แต่ละคนจะสามารถทำได้เพียง งานเดียว และแต่ละงานจะมีคนรับผิดชอบ ได้เพียงคนเดียว “ จำนวนคนต้องเท่ากับจำนวนเครื่องจักร ”

3 วิธีการ HUNGARIAN METHOD 1. ตรวจสอบก่อนว่าเป็น m x m Matrix หรือไม่ - เป็นสามารถทำขั้นตอนที่ 2 ได้เลย - ไม่เป็นต้องเติม Dummy ใน Row หรือ Column ที่น้อยกว่า ก่อน 2. ตรวจสอบว่าเป็น Minimize Problem หรือไม่ - เป็นสามารถทำขั้นตอนที่ 3 ต่อได้ - ไม่เป็น แต่เป็น Maximize Problem ต้องแปลงเป็น Minimize Problem ก่อน โดยการเลือกค่ากำไรมากที่สุดในแต่ละ Row หรือ Column ( อย่างใดอย่างหนึ่ง ) เป็นตัวตั้ง แล้วลบกับค่าที่เหลือใน Row หรือ Column นั้นๆ จนครบ ได้เป็นค่าใหม่ เรียกว่า Opportunities Cost 3. ทำ Row Reduction คือ เลือกค่าที่ต่ำที่สุดในแต่ละ Row ไปลบ ออกจากทุกค่าใน Row นั้น 4. ทำ Column Reduction คือ เลือกค่าที่ต่ำที่สุดในแต่ละ Column ไปลบออกจากทุกค่าใน Column นั้น ** ขั้นตอนที่ 3 และ 4 สามารถสลับกันได้ **

4 วิธีการ HUNGARIAN METHOD 5. ลากเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวตั้งให้ผ่านเลข 0 ทุกตัวที่ มีอยู่ในตาราง โดยต้องใช้เส้นตรงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนับจำนวนเส้นทั้งหมดที่ลากได้ เท่ากับจำนวน Row หรือ Column สามารถหาคำตอบ ที่ดีที่สุดได้จากตารางนั้น และทำขั้นตอนที่ 8 ต่อไป ไม่เท่ากับจำนวน Row หรือ Column ให้ทำขั้นตอนที่ 6 6. เลือกตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด ที่ไม่ถูกลากเส้นผ่าน นำไป ลบออกจากตัวเลขที่เหลือทุกตัวที่ไม่ถูกลากเส้นผ่าน และตัวเลขที่ถูกลากผ่านเป็นสี่แยกให้นำไปบวก 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 จนกว่าจำนวนเส้นตรงจะเท่ากับ จำนวน Row หรือ Column 8. หาคำตอบที่ดีที่สุดจากตารางสุดท้าย โดยดู Row หรือ Column ที่มีเลข 0 ตัวเดียวก่อน แล้วมอบหมายงาน ให้กับช่างคนนั้น จากนั้นคำนวณหาต้นทุนที่ต่ำสุด หรือ กำไรสูงสุด

5 ตัวอย่าง ผู้จัดการแผนกกลึง กำลังพิจารณามอบหมายงาน 4 งาน ให้แก่ช่างกลึง 4 คน ซึ่งทุกคนสามารถทำงานทั้ง 4 งานได้ เพียงแต่ความถนัดในงานแต่ละ อย่างไม่เท่ากัน การมอบงานให้คนที่ถนัดหรือมีความชำนาญนั้นๆ มากกว่าจะ ทำให้งานเสร็จเร็ว และมีข้อผิดพลาดน้อย ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน จึงต้องให้ทั้ง 4 คน รับผิดชอบ คนละงานเท่านั้น และลงมือทำพร้อมกัน โดยผู้จัดการแผนกได้ประมาณการ ต้นทุนของแต่ละงานที่แต่ละคนทำไว้ดังนี้ “ ผู้จัดการควรมอบหมายงานใดให้ใครทำ จึงจะทำให้ต้นทุนทั้งหมด ต่ำที่สุด ” งาน ช่าง กลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D

6 งาน ช่าง กลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D “ ผู้จัดการควรมอบหมายงานใดให้ใครทำ จึงจะทำให้ ต้นทุนทั้งหมดต่ำที่สุด ” Row Reduction

7 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D Row Reduction

8 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B13450 C0145 D0134 Column Reduction

9 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D Column Reduction

10 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A91070 B13320 C0015 D0004 ลากเส้นผ่านเลข 0 ไม่เท่ากับจำนวน Row หรือ Column ให้ ทำขั้นตอนที่ 6

11 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D ลากเส้นผ่านเลข 0

12 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A7850 B11100 C0017 D0006 จำนวนเส้นน้อยที่สุดเท่ากับจำนวน Row และ Column

13 งาน ช่างกลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A7850 B11100 C0017 D0006 ตัดสินใจมอบหมายงาน

14 ช่างกลึงงานที่ มอบหม าย ต้นทุน ( บาท ) A411 B315 C2 D110 ต้นทุนรวม 51 ช่างกลึงงานที่ มอบหมา ย ต้นทุน ( บาท ) A411 B315 C114 D211 ต้นทุนรวม 51 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2

15 งาน ช่าง กลึง ต้นทุน ( บาท ) 1234 A B C D Column Reduction

16 “ ผู้จัดการควรมอบหมายงานใดให้ใครทำ จึงจะทำให้ กำไรมากที่สุด ” Row Reduction งาน Sales กำไร ( บาท ) 1234 A B C D

17 งาน Sales กำไร ( บาท ) 1234 A B C D

18 งาน Sales กำไร ( บาท ) 1234 A20111 B09813 C5410 D4310 Row Reduction Column Reduction

19 กรณีที่ไม่เป็น M&M MATRIX ต้องเติม Dummy ใน Row หรือ Column ที่น้อยกว่า ก่อน ประเทศ นักเรียน ค่าใช้จ่าย ( พันบาท ) ออสเตรเลียอังกฤษอเมริกา A B355040

20 ประเทศ นักเรียน ค่าใช้จ่าย ( พันบาท ) ออสเตรเลียอังกฤษอเมริกา A B Dummy000


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการโดยวิธีการ เชิงปริมาณ ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลือก โครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงาน การจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google