งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ระยะเวลา 7 - 10 มกราคม 2559 งบประมาณ 22,000 บาท เป้าหมายตำบลละ 65 คน รวม 260 คน ผลรวม 260 คน ตำบลแม่วงก์หลักสูตร อาชีพการสาน ตะกร้าจากเส้นพลาสติก ตำบลวังซ่านหลักสูตร อาชีพการเพาะ เห็ดฟางในตะกร้า ตำบลเขาชนกันหลักสูตร อาชีพการทำ บายศรีจิ๋วจากผ้า ตำบลแม่เล่ย์หลักสูตร อาชีพทำข้าว เกรียบปากหม้อ

3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการทำบายศรีจิ๋วจากผ้า

6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ

7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษากับการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย กศน. ตำบลวังซ่าน ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังซ่าน ระยะเวลา วันที่ 19 มกราคม 2559 งบประมาณ 2,300 บาท เป้าหมาย 20 คนผล 20 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Education for develop life skills) งบประมาณ ได้รับจัดสรรคงเหลือ 2,300 บาท เบิกจ่าย 2,300 บาท คงเหลือ 0 บาท

8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษากับ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง งบประมาณ ได้รับจัดสรรคงเหลือ 12,800.00 บาท เบิกจ่าย 12,800.00 บาท คงเหลือ 0 บาท โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ) โดย กศน. ตำบลแม่วงก์ ณ หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ ระยะเวลา 6 มกราคม 2559 งบประมาณ ๖, ๔๐๐.- บาท เป้าหมาย 16 คนผล 16 คน โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้ ) โดย กศน. ตำบลเขาชนกันณ หมู่ 7 ตำบลเขาชนกัน ระยะเวลา 20 มกราคม 2559 งบประมาณ ๖, ๔๐๐.- บาท เป้าหมาย 16 คนผล 23 คน

10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตร ผสมผสาน )

11 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้และเพาะ เห็ด )

12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal- education) วันที่ 8 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ เป้าหมาย นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และตอบ คำถาม / วาดภาพ / ระบายสี

13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal- education) วันที่ 21 มกราคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ 9 ต. เขาชนกัน อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสาธิต การทำบัวลอย

14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด ระยะเวลา 27 - 29 มกราคม 2559 เป้าหมาย 40 คน ผล 40 คน งบประมาณ ได้รับจัดสรร 121,100 บาท เบิกจ่าย 27,600 บาท คงเหลือ 93,500 บาท โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตด้วย กระบวนการลูกเสือ ณ วัดเขาพรหมมาราม ต. แม่วงก์ อ. แม่ วงก์ จ. นครสวรรค์ วันที่ 27 – 29 มกราคม 2559

15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาทักษะ ชีวิตด้วยกระบวนการลูกเสือ

16 สรุปโครงการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 งานชื่อโครงการ เป้าหมา ย ผล งบประมาณวัน / เดือน / ปี ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ตำบลแม่วงก์ หลักสูตร อาชีพการสานตะกร้าจาก เส้นพลาสติก ตำบลวังซ่าน หลักสูตร อาชีพการเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า ตำบลเขาชนกัน หลักสูตร อาชีพการทำบายศรีจิ๋วจาก ผ้า ตำบลแม่เล่ย์ หลักสูตร อาชีพทำข้าวเกรียบปาก หม้อ 260 22,000 7 – 10 มกราคม 2559 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษา กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 20 2,30019 มกราคม 2559 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ) 16 6,4006 มกราคม 2559 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้ ) 16 23 6,40020 มกราคม 2559

17 สรุปโครงการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 งานชื่อโครงการ เป้าห มาย ผล งบประมาณวัน / เดือน / ปี การจัดกิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 120 - 8 มกราคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ --- 21 มกราคม 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการลูกเสือ 40 27,600 27-29 มกราคม 2559

18


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google