งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ระยะเวลา มกราคม 2559 งบประมาณ 22,000 บาท เป้าหมายตำบลละ 65 คน รวม 260 คน ผลรวม 260 คน ตำบลแม่วงก์หลักสูตร อาชีพการสาน ตะกร้าจากเส้นพลาสติก ตำบลวังซ่านหลักสูตร อาชีพการเพาะ เห็ดฟางในตะกร้า ตำบลเขาชนกันหลักสูตร อาชีพการทำ บายศรีจิ๋วจากผ้า ตำบลแม่เล่ย์หลักสูตร อาชีพทำข้าว เกรียบปากหม้อ

3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) อาชีพการทำบายศรีจิ๋วจากผ้า

6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ

7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษากับการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย กศน. ตำบลวังซ่าน ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังซ่าน ระยะเวลา วันที่ 19 มกราคม 2559 งบประมาณ 2,300 บาท เป้าหมาย 20 คนผล 20 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Education for develop life skills) งบประมาณ ได้รับจัดสรรคงเหลือ 2,300 บาท เบิกจ่าย 2,300 บาท คงเหลือ 0 บาท

8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษากับ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง งบประมาณ ได้รับจัดสรรคงเหลือ 12, บาท เบิกจ่าย 12, บาท คงเหลือ 0 บาท โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ) โดย กศน. ตำบลแม่วงก์ ณ หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ ระยะเวลา 6 มกราคม 2559 งบประมาณ ๖, ๔๐๐.- บาท เป้าหมาย 16 คนผล 16 คน โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้ ) โดย กศน. ตำบลเขาชนกันณ หมู่ 7 ตำบลเขาชนกัน ระยะเวลา 20 มกราคม 2559 งบประมาณ ๖, ๔๐๐.- บาท เป้าหมาย 16 คนผล 23 คน

10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตร ผสมผสาน )

11 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้และเพาะ เห็ด )

12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal- education) วันที่ 8 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ เป้าหมาย นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และตอบ คำถาม / วาดภาพ / ระบายสี

13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal- education) วันที่ 21 มกราคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ 9 ต. เขาชนกัน อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสาธิต การทำบัวลอย

14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด ระยะเวลา มกราคม 2559 เป้าหมาย 40 คน ผล 40 คน งบประมาณ ได้รับจัดสรร 121,100 บาท เบิกจ่าย 27,600 บาท คงเหลือ 93,500 บาท โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตด้วย กระบวนการลูกเสือ ณ วัดเขาพรหมมาราม ต. แม่วงก์ อ. แม่ วงก์ จ. นครสวรรค์ วันที่ 27 – 29 มกราคม 2559

15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาทักษะ ชีวิตด้วยกระบวนการลูกเสือ

16 สรุปโครงการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 งานชื่อโครงการ เป้าหมา ย ผล งบประมาณวัน / เดือน / ปี ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ตำบลแม่วงก์ หลักสูตร อาชีพการสานตะกร้าจาก เส้นพลาสติก ตำบลวังซ่าน หลักสูตร อาชีพการเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า ตำบลเขาชนกัน หลักสูตร อาชีพการทำบายศรีจิ๋วจาก ผ้า ตำบลแม่เล่ย์ หลักสูตร อาชีพทำข้าวเกรียบปาก หม้อ ,000 7 – 10 มกราคม 2559 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต โครงการพัฒนาทักษะชีวิต : เพศศึกษา กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 20 2,30019 มกราคม 2559 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรเกษตรผสมผสาน ) 16 6,4006 มกราคม 2559 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( หลักสูตรชุมชนเข้มแข็ง รั้วกินได้ ) ,40020 มกราคม 2559

17 สรุปโครงการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 งานชื่อโครงการ เป้าห มาย ผล งบประมาณวัน / เดือน / ปี การจัดกิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ มกราคม 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการลูกเสือ 40 27, มกราคม 2559

18


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2559 (Performance Report January 2559 Monthly) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google