งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่อยู่ 197 ม. 8 บ้านโนนสวรรค์ ต. ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ. เลย การศึกษา - 2554 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราสาท วิทยาคาร - 2555 จบผู้ช่วยพยาบาลที่กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่อยู่ 197 ม. 8 บ้านโนนสวรรค์ ต. ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ. เลย การศึกษา - 2554 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราสาท วิทยาคาร - 2555 จบผู้ช่วยพยาบาลที่กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่อยู่ 197 ม. 8 บ้านโนนสวรรค์ ต. ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ. เลย การศึกษา - 2554 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราสาท วิทยาคาร - 2555 จบผู้ช่วยพยาบาลที่กรมการแพทย์ ทหารเรือ - 2555 จบผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่กรมการ แพทย์แผนไทย ผู้รับผิด ชอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย รพ. สต. บ้านสงาว

3 ที่อยู่ 225 ม. 1 ต. ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ. เลย การศึกษา - 2552 จบผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่กรมการ แพทย์แผนไทย - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของการศึกษานอกโรงเรียน อ. ปากชม จ. เลย การทำงาน - เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน - เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพิชัย ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย รพ. สต. ห้วยพิชัย

4 1. เพื่อให้บริการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ทางกายและการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2. เพื่อให้ญาติผู้พิการและผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มีความรู้และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บ้านเองได้ 3. เพื่อให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมากกว่า 5 ปี ไม่ให้ เกิดภาวะแทรกซ้อน

5  ผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวและ ญาติจำนวน 170 คน  ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และญาติ จำนวน 32 คน  ผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมากกว่า 5 ปี จำนวน 310 คน รวมทั้งหมด 512 คน  ผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวและ ญาติจำนวน 170 คน  ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และญาติ จำนวน 32 คน  ผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมากกว่า 5 ปี จำนวน 310 คน รวมทั้งหมด 512 คน

6 กิจกรรมใน สถานบริการ กิจกรรมใน ชุมชน

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 บริจาคโลหิต

22

23

24

25

26 รายการตัวชี้วัด จำนวน ผลงาน 1. ผู้พิการและญาติมีความรู้และทักษะ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยตนเองที่ บ้าน ร้อยละ 70 153 ร้อยละ 90 2. ผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมากกว่า 5 ปี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 70 248 ร้อยละ 80 3. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ พิการทางกายและการเคลื่อนไหว มี ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 10 16 ร้อยละ 2.5 4. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 70 448 ร้อยละ 87.5 5. ร้อยละความรู้ของผู้ป่วยและญาติร้อยละ 70 448 ร้อยละ 87.5

27 ในสถานบริการ ในการนวดสำหรับคนที่มีอาการมากๆ จะได้รับบัตรนัด ในการมานวดครั้งต่อไปเพื่อบรรเทาอาการปวดลงซึ่ง ผู้ป่วยที่นัดไว้ไม่มาตามวันเวลาที่นัดแล้วมาในวันอื่นซึ่ง ชนกับวันที่ทาง รพ. สต. ได้นัดคนอื่นไว้แล้วจึงทำให้ ล่าช้าต้องได้นัดใหม่อีกครั้ง ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มักจะมีอาการชาปลายมือ ปลายเท้าซึ่งทาง รพ. สต. จะเน้นให้นวดเท้าเพื่อกระตุ้น ให้การไหลเวียนเลือดลดอาการชา ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ต้องการที่จะนวดทั้งตัวมากกว่า

28 ในชุมชน ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เราออกให้บริการทำ กายภาพในชุมชนบางส่วนไม่ทำกายภาพต่อรอแต่ที่จะ ให้แพทย์แผนไทยออกไปทำให้ ผู้ป่วยบางคนไม่ยอมให้ญาติทำให้บ่นว่าเจ็บ เหนื่อย ไม่มีญาติอยู่กับผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการทำ กายภาพอย่างต่อเนื่อง

29


ดาวน์โหลด ppt ที่อยู่ 197 ม. 8 บ้านโนนสวรรค์ ต. ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ. เลย การศึกษา - 2554 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราสาท วิทยาคาร - 2555 จบผู้ช่วยพยาบาลที่กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google