งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำผญา คณะผู้จัดทำ นางสาวธิดามาศ ทิพย์ทอง นางสาวจุฑาทิพย์ นวนอาสา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำผญา คณะผู้จัดทำ นางสาวธิดามาศ ทิพย์ทอง นางสาวจุฑาทิพย์ นวนอาสา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำผญา

3 คณะผู้จัดทำ นางสาวธิดามาศ ทิพย์ทอง นางสาวจุฑาทิพย์ นวนอาสา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

4 หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของ วัฒนธรรมอีสานที่มีทั้งคำคม สุภาษิตที่ใช้สำหรับอบรม สั่งสอน ลูกหลานให้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ใน ฮีตคอง ( จารีต - ประเพณี ) ไม่นอกลู่นอกทางคำเหล่านี้รู้จักกัน โดยทั่วไปในชื่อ “ ผญา ” หมายถึงปัญญา ปรัชญา ความรู้ ไหวพริบ ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ซึ่งคณะผู้จัดทำ ได้ศึกษาค้นคว้า สำรวจข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนำเอา ข้อมูลมาเรียบเรียงจัดทำเป็นโครงการ “ ผญา อีสาน ” เพื่อ เป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความ สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจ ตลอดจน ช่วยกันเผยแพร่ ผญาอีสาน ให้แก่บุคคลรุ่นหลังได้รู้จัก และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความหมาย และประเภทของผญาอีสาน 2. เพื่อศึกษาสารัตถะและคุณค่าของผญาอีสาน 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ผญาอีสาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รู้ถึงความหมายและประเภทของ ผญาอีสาน 2. รู้ถึงสารัตถะและคุณค่าของ ผญาอีสาน 3. ผญาอีสานได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์มากขึ้น

6 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นเตรียม 1. ขออนุมัติโครงการ / เสนอโครงการ 2. สืบค้นข้อมูล 3. สรุปผลข้อมูล 4. นำเสนอข้อมูลขั้นสรุปผล 1. วิเคราะห์ข้อมูลจาแหล่งข้อมูลออนไลน์ / หนังสือ เกี่ยวกับ ผญา

7 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ อำเภอพัง โคน จังหวัดสกลนคร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ข้อมูลทุติยภูมิ ทำการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง ความรู้ต่างๆ 2. การดำเนินการเก็บข้อมูล จากสถิติตัวเลข 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

8 ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการ ผญา ในครั้งนี้ผู้รายงานได้ เสนอผลการดำเนินงานออกมา ดังนี้ 1. การแสดงผลการค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ 1. การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต และจากการศึกษาหนังสือ ไขภาษิตโบราณ อีสาน โดย ปรีชา พิณทอง พบว่า 70% ของผญา ที่พบ มากที่สุดคือ ผญาคำสอนสุภาษิต ซึ้งคนอีสานมักจะมีคำ คม สุภาษิตสำหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮี ตคอง ( จารีต - ประเพณี ) ไม่ออกนอกลู่นอกทาง และ รองลงมาอีก 30% คือ ผญาเกี่ยวกับความรัก

9 จากข้อมูลข้างต้นผู้จัดทำได้นำข้อมูลดังกล่าวมา แสดงอยู่ในรูปของแผนภูมิดังนี้

10 ผลการดำเนินโครงการ และ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ผญา จากการศึกษา พบว่า ผญาหรือคำคม ภาษิตโบราณอีสานนี้แบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทคำสอน เรียกว่า ผญาคำสอน หรือผญาภาษิต 2. ประเภทเกี้ยวพาราสี เรียกว่า ผญาเครือ, ผญาย่อย หรือผญาโต้ตอบ 3. ประเภทปริศนา เรียกว่า ผญาปริศนา - ปัญหาภาษิต 4. ประเภทอวยพร เรียกว่า ผญาอวยพร

11 นอกจากนี้ยังพบว่า ผญามีบทบาทต่อสังคมอีสานที่ สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ไม่น้อย ซึ่งมักจะแสดง ออกมาในลักษณะต่อไปนี้ 1. ผญามีบทบาทต่อการสั่งสอน 2. ผญามีบทบาทต่อความบันเทิง 3. มีบทบาทต่อการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

12 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 1. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการน้อยเกินไป 2. เนื่องจากคนเราแตกต่างกัน จึงมีความขัดแย้งกัน และความเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น 3. งบประมาณไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 1. ควรจะมีการวางแผนวันเวลาที่จะทำการค้นคว้าข้อมูล ให้ชัดเจนและเพิ่มเวลาในการสืบค้น 2. ควรปรึกษากันภายในกลุ่ม และช่วยกันเสนอความคิด เห็นที่ดีที่สุด 3. ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม

13


ดาวน์โหลด ppt คำผญา คณะผู้จัดทำ นางสาวธิดามาศ ทิพย์ทอง นางสาวจุฑาทิพย์ นวนอาสา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google