งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดรหัส รายวิชา ดร. ศศิธร จัน ทมฤก 1. หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส รายวิชา เดิม กำหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว ใหม่ กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดรหัส รายวิชา ดร. ศศิธร จัน ทมฤก 1. หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส รายวิชา เดิม กำหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว ใหม่ กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดรหัส รายวิชา ดร. ศศิธร จัน ทมฤก 1

2 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส รายวิชา เดิม กำหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว ใหม่ กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 2

3 ความหมายของตัวอักษรและ ตัวเลข 1 อักษร ย่อระบุ คณะ 23 อักษร ย่อระบุ สาขา 4 ตัวเลข ระบุ ความ ยาก ง่าย 56 ตัวเลข ระบุ อันดับ ก่อนห ลัง 3

4 อักษรย่อระบุคณะ คณะอักษรย่อระบุคณะ ครุศาสตร์ E วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ H เทคโนโลยีการเกษตร A เทคโนโลยีอุตสาหกรรม T วิทยาการจัดการ M วิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการ I บัณฑิตวิทยาลัย G หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE ศูนย์ภาษา VLC 4

5 ประเด็นพิจารณา กลุ่มวิชาอักษรย่อระบุคณะ / ผู้รับผิดชอบ วิชาชีพครู E_ _ วิทยาศาสตร์ S_ _ สังคมศาสตร์ H_ _ หรือ M_ _ รหัสรายวิชากลางของคณะต่างๆ 5

6 ข้อตกลงร่วมกัน การจัดทำรายวิชากลางที่ใช้ร่วมกัน  ร่วมกันกำหนดรหัสรายวิชาใหม่  ร่วมกันกำหนดคำอธิบายรายวิชา  ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ Curriculum Mapping 26 กุมภาพันธ์ 2559  คณะผู้รับผิดชอบส่งรหัสรายวิชาใหม่ + มาตรฐานการเรียนรู้และ Curriculum Mapping ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 6

7 ผลผลิตของงาน  หลักสูตรจัดทำรหัสรายวิชา + มาตรฐานการเรียนรู้ + Curriculum Mapping ในรายวิชาของหลักสูตร วันที่ 4 มีนาคม 2559  ทุกหลักสูตรจัดส่งเอกสาร 2 ฉบับ คือ สมอ.08 และ ตารางข้อมูลรายวิชาใน หลักสูตรภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://acad.vru.ac.th/about_acad/ac_ TQF.php 7


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดรหัส รายวิชา ดร. ศศิธร จัน ทมฤก 1. หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส รายวิชา เดิม กำหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว ใหม่ กำหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google