งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ

2 คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2559 ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทาง การเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2559 ตัวชี้วัด จำนวนวัดที่มีการรายงานทาง การเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงาน ทางการเงินของวัด ( ชุดที่ 1) สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี รวมอยู่ด้วย สำหรับจังหวัด - แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงาน ทางการเงินของวัด ( ชุดที่ 1) สำหรับวัด - แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 2) แผนจำนวนวัดที่ส่งรายงานทางการเงิน ฯ - จะต้องเป็นวัดที่ได้รายงานไว้ในปี รวมอยู่ด้วย

3 ( ชุดที่ 1) สำหรับจังหวัด แบบสรุปรายชื่อวัดที่ส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด ประจำปี 2559 จังหวัด ลำดั บ ชื่อวัดอำเภอ ข้อมูลบัญชีวัดที่จัดส่ง หมาย เหตุ สำหรับช่องนี้ต้องเป็นวัดที่ ได้รายงานไว้ ในปี √ 2 √√√√√√ 3 √√√√√ 4 √√√√ 5 √√√ 6 √√ 7 √

4 สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 วัด วัน เดือน ปี รายการรับ จำนว น รวม เงิน วัน เดือน ปี รายการจ่าย จำนว น รวม เงิน เงิน ต. ค. 581 ยอดยกมา ต. ค รวมรายรับ รวมรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น

5 สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559 วัด วัน เดือน ปี รายการรับ จำนวน รวม เงิน วัน เดือน ปี รายการจ่าย จำนวนรวมเงิน เงิน ต. ค 581 ยอดยกมา xx ต. ค 581 ค่าโทรศัพท์ xx ต. ค รับเงินบริจาค xx ต. ค ค่าน้ำ - ค่าไฟ xx พ. ย. 585 รับเงินกัณฑ์ เทศน์ xx พ. ย ซื้อวัสดุ xx พ. ย รับเงินผ้าป่า สามัคคี xx พ. ย ค่าแรงคนงาน xx ธ. ค ขายดอกไม้ธูป เทียน xx ธ. ค ค่าน้ำ - ค่าไฟ xx ม. ค รับเงินบริจาค xx ม. ค ค่าโทรศัพท์ xx ก. พ รับเงินงานบวช สามเณร xx ก. พ ค่าน้ำมันรถยนต์ xx ก. ย รับเงินบริจาค xx ก. ย ซื้อวัสดุ xx รวมรายรับ xx รวม รายจ่าย xx รวมทั้งสิ้น xxxxx ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2559 xx รวมทั้งสิ้น xxxxx


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่ กำหนด ตัวชี้วัด ที่ ๑. ๕ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูล รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google