งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีน และการเบิกวัคซีนโรต้า จ.เพชรบูรณ์ ภญ.ปิยะนาถ เชื้อนาค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีน และการเบิกวัคซีนโรต้า จ.เพชรบูรณ์ ภญ.ปิยะนาถ เชื้อนาค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีน และการเบิกวัคซีนโรต้า จ.เพชรบูรณ์ ภญ.ปิยะนาถ เชื้อนาค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

2 วัคซีนโรต้าที่ใช้คือ Rotateq ® ของบริษัท MSD 2

3 การจัดส่งวัคซีนโรต้า..ให้คลังวัคซีนโรงพยาบาลใน  กรมควบคุมโรคเริ่มจัดส่งวัคซีนครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 59  คลังวัคซีน รพ. เริ่มกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการได้ในเดือนกรกฎาคม 59  หน่วยบริการเริ่มให้บริการวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 59 เป็นต้นไป จ.เพชรบูรณ์ 3

4 ตารางการจัดส่งวัคซีนโรต้า 4 รอบที่ 1 ช่วง สัปดาห์ที่ 1 ของแต่ละเดือน (ยกเว้น ครั้งแรกส่ง 21 ก.ค. 59) - - จำนวน 6 แห่ง - - 1. รพ.ศรีเทพ 2. รพ.วิเชียรบุรี 3. รพ.บึงสามพัน 4. รพ.หนองไผ่ 5. รพ.ชนแดน 6. รพ.วังโป่ง รอบที่ 2 ช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน (ยกเว้น ครั้งแรกส่ง 26 ก.ค. 59) - - จำนวน 5 แห่ง - - 1. รพ.เพชรบูรณ์ 2. รพ.น้ำหนาว 3. รพ.หล่มสัก 4. รพ.หล่มเก่า 5. รพ.เขาค้อ จากกรมควบคุมโรค

5 คาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีนโรต้าในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ตามจำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน (เด็กอายุ 2,4,6 เดือน) เด็กกลุ่มเป้าหมาย..มาจาก เด็กที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ (เด็กนัด) - มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ - ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ เด็กนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มักจะมารับบริการ (เด็กนัด) เด็กที่ไม่ได้มาตามนัดในครั้งที่ผ่านมา เด็กขาจรที่อาจมาขอรับบริการ (คำนวณจากค่าเฉลี่ยช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา) 5 หน่วยบริการ 1 การเบิกวัคซีนในแต่ละเดือน..

6 วัคซีนโรต้าที่ใช้เป็นวัคซีนรูปแบบ Single dose คิดอัตราสูญเสียร้อยละ 1 การหาจำนวนวัคซีนที่ใช้ในแต่ละเดือน..คำนวณได้จากสูตร จำนวนวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย x 100 (dose) (100-อัตราสูญเสียวัคซีน) ** ดังนั้น จำนวนวัคซีนโรต้าที่ใช้ในแต่ละเดือน = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายวัคซีนโรต้าในแต่ละเดือน x 1.01 (dose) 6

7 กรอกข้อมูลการเบิกวัคซีนโรต้า พร้อมวัคซีนชนิดอื่นๆ ลงในแบบฟอร์ม ว. 3/1 รพ สต. ส่งแบบฟอร์ม ว. 3/1 ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการในโรงพยาบาลส่งให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีน ทาง e-mail หรือตามระบบปกติ ภายในเวลาที่กำหนด 7 หน่วยบริการ 2 3 กรอกข้อมูลในช่อง..  เป้าหมาย  ยอดคงเหลือยกมา  จำนวนผู้รับบริการ  จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (ยกเว้นในเดือนแรก)

8 8 กรอกข้อมูล

9 สสอ. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว. 3/1 ที่ได้รับจาก รพ สต. พิจารณาความสอดคล้องของการเบิกว่ามีความสัมพันธ์กับจำนวนเด็กที่ให้บริการจริง รวมทั้งจำนวน วัคซีนที่เหลือด้วย หากพบว่าไม่มีความสอดคล้อง ขอให้สอบถามหน่วยบริการเพื่อให้การเบิกวัคซีนถูกต้องตรงกับสภาพ ความเป็นจริง หลังการตรวจสอบให้ส่งต่อไปยังฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนทาง e-mail หรือตามระบบปกติ ภายในเวลาที่กำหนด สำหรับ..หน่วยบริการที่อยู่ในโรงพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลจะเป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 เช่นเดียวกับ สสอ. และควรสุ่มตรวจสอบข้อมูลการเบิกวัคซีนของ รพ สต. ที่ได้รับด้วย 9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล

10 กรอกข้อมูลวัคซีนโรต้าที่เหลืออยู่ในฝ่ายเภสัชกรรม ในแบบฟอร์ม ว.3 10 คลังวัคซีนในโรงพยาบาล 1 กรอกข้อมูลในช่อง..  ยอดคงคลัง (On hand)  เลขที่ผลิต (Lot no.)  วันหมดอายุ (Exp.) จากนั้นช่อง จำนวนจัดส่ง จะแสดงอัตโนมัติ การเบิกวัคซีนในแต่ละเดือน.. หมายเหตุ: - กรมควบคุมโรคจะกำหนด จุดเติมสินค้า (ROP) และ ยอดสูงสุด (Max. limit) ให้ - หลังจากให้บริการระยะหนึ่ง ฝ่ายเภสัชกรรมสามารถแจ้งขอปรับค่า ROP ได้ (ประมาณเดือน ม.ค. 60 เป็นต้นไป)

11 11 กรอกข้อมูล อัตโนมัติ กำหนดให้

12 ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 12 ส่งแบบฟอร์ม ว.3 ไปที่กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ทาง e-mail : piyanart.mc@gmail.com หรือ ทางโทรสาร : 02-5917716 ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน (เริ่ม 30 ก.ค. 59 เป็นต้นไป) พร้อมทั้งส่ง..แบบฟอร์ม ว.3 ที่มีการลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ไปที่อยู่.. 2 คลังวัคซีนในโรงพยาบาล

13 การจัดส่งวัคซีนให้โรงพยาบาลในแต่ละเดือน กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จะนำส่งวัคซีนโดยใช้ใบนำส่ง..แบบฟอร์ม ว.4 จัดส่งวัคซีนโดยรถห้องเย็นของกรมควบคุมโรค ที่ควบคุมอุณหภูมิระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับวัคซีนตรวจรับวัคซีนที่นำส่ง เมื่อพบว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุในใบนำส่งแล้ว ให้ลงนาม “ผู้รับวัคซีน” และ “วันที่และเวลา” ที่รับวัคซีน 13 คลังวัคซีนในโรงพยาบาล 3

14 14 Rota vaccine ลงนาม

15 การจัดเก็บวัคซีนโรต้า 15  จัดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated vaccine)  เก็บที่ช่องแช่เย็น (อุณหภูมิระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส)  ควรเก็บป้องกันแสง

16 ประกอบการคำนวณปริมาณวัคซีนโรต้าที่ต้องการใช้ต่อเดือน (ROP)..เพื่อให้มีความ เหมาะสมกับปริมาณเด็กกลุ่มเป้าหมายของแต่ละอำเภอในแต่ละเดือน 16 ** ขอข้อมูล..ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ** ขอภายในวันที่ 12 ก.ค. 59 ส่งที่ piyanart.mc@gmail.com เพิ่มเติม

17 17


ดาวน์โหลด ppt การคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีน และการเบิกวัคซีนโรต้า จ.เพชรบูรณ์ ภญ.ปิยะนาถ เชื้อนาค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google