งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่ เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่ เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่ เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต จากการที่พวกเราเป็นคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน เรื่องการออม ทรัพย์ พบว่านักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ( สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ) นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์น้อย บางคนก็ไม่ฝากเงิน นอกจากนั้นพวก เราได้เข้ารับการอบรม “ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการ โรงเรียนสุจริต ” ที่ฝึกนักเรียนมีกระบวนการคิด มีความซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พวกเราร่วมกันทำกิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model” ขึ้นมา

3  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ( สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ) มีการออมเงินเพิ่มขึ้น  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ( สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ) เป็นผู้มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มี ความพอเพียง และ เสียสละเพื่อส่วนรวม  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ( สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ) มีการออมเงินเพิ่มขึ้น  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ( สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร ) เป็นผู้มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มี ความพอเพียง และ เสียสละเพื่อส่วนรวม วัตถุปร ะสงค์

4  ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันคณะทำงานดำเนินการตาม กิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model”  ขอความร่วมมือจากคุณครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายออม ทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรม ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการของกิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model”  คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน คณะครูและผู้บริหาร ทำการ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คณะทำงานประสานงานกับคุณครูประจำชั้นในการสังเกต พฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนในเรื่องการออมเงิน  นำผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการออมเงิน มาวิเคราะห์ รายงานผลการจัดกิจกรรมกิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model” นำผลการดำเนินงานเผยแพร่ให้นักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน ในงานนิทรรศการโรงเรียน และแจกรางวัลให้กับ ห้องเรียนที่ชนะเลิศ นำผลงานการดำเนินงานเผยแพร่ให้กับโรงเรียน ชุมชน ต่างๆ  ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันคณะทำงานดำเนินการตาม กิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model”  ขอความร่วมมือจากคุณครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝ่ายออม ทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรม ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการของกิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model”  คณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน คณะครูและผู้บริหาร ทำการ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คณะทำงานประสานงานกับคุณครูประจำชั้นในการสังเกต พฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียนในเรื่องการออมเงิน  นำผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการออมเงิน มาวิเคราะห์ รายงานผลการจัดกิจกรรมกิจกรรม “Upright จาก 1 สู่ 100 จาก 100 สู่ 1,000,000 ด้วยกระบวนการ S M L Model” นำผลการดำเนินงานเผยแพร่ให้นักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน ในงานนิทรรศการโรงเรียน และแจกรางวัลให้กับ ห้องเรียนที่ชนะเลิศ นำผลงานการดำเนินงานเผยแพร่ให้กับโรงเรียน ชุมชน ต่างๆ

5

6


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่ เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วย ตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google