งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น  ดร. สุริยะ หินเมือง เก่า

2 * โครงการต่อยอดกองทุนหมุนเวียน กลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2553 ผู้รับผิดชอบโครงการนำงบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนมาสมทบกับเงินทุนหมุนเวียนเดิมของกลุ่ม เพื่อใช้ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกเกษตรกร * กรณีการนำเงินมาปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม หรือ การดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบคำขอ อนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่องการตั้งงบประมาณ รายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลงการ ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ให้นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หาผู้รับชดใช้คืน เงินให้แก่ อปท. ในโครงการต่อยอดกองทุนหมุนเวียน ( กลุ่มเกษตรกรหมู่ 7) จำนวน 80,000 บาท 2

3 3 * โครงการต่อยอดกองทุนหมุนเวียน กลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2553 ผู้รับผิดชอบโครงการนำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน มาสมทบกับเงินทุนหมุนเวียนเดิมของกลุ่ม เพื่อใช้ปล่อย กู้ให้แก่สมาชิกเกษตรกร * กรณีการนำเงินมาปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม หรือ การดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบคำขอ อนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่องการตั้งงบประมาณ รายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลงการขอรับ เงินอุดหนุนจาก อปท. ให้ นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หาผู้รับชดใช้คืนเงินให้แก่ อปท. ในโครงการต่อยอด กองทุนหมุนเวียน ( กลุ่มเกษตรกรหมู่ 8) จำนวน 80,000 บาท

4 4 * โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2553 ไม่ดำเนินกิจกรรมและจัดซื้อตามที่กำหนดใน เอกสารรายละเอียดอนุมัติโครงการ * กรณีการจัดซื้อ / การดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ในแบบคำขออนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณหมวด เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบันทึก ข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ให้ นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หาผู้รับชดใช้คืนเงินให้แก่ อปท. ในโครงการพัฒนา สุขภาพประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 13 องค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่งหนึ่ง จำนวน 10,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google