งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ ป้องกันสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ ป้องกันสาธารณภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ ป้องกันสาธารณภัย

2 การส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ตามบทบาท / ภารกิจ ๑. สร้างความตระหนัก และความพร้อมด้านสา ธารณภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ๓. จัดระบบการบริหารจัดการเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณภัย ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

3

4 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ( การดำเนินการช่วงก่อนเกิดภัย ) ชุมชน / หมู่บ้าน และ ท้องถิ่น ชุมชน / หมู่บ้าน และ ท้องถิ่น ๑.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยชุมชน / หมู่บ้านตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการจัดการ สา ธารณภัยในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองก่อนที่หน่วยงาน ภายนอกเข้าไปให้ความช่วยเหลือ การเตรียมเครือข่ายด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

5 ๒. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร เตือนภัย “ มิสเตอร์เตือนภัย ” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคัดเลือก อาสาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหมู่บ้านละ ๒ คน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จังหวัดจะออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครเตือนภัย “ มิสเตอร์เตือนภัย ” ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่แจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ

6 ๓. โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกัน ภัยประจำชุมชน / หมู่บ้าน เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้โครงการมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง

7 ๔. โครงการฝึกอบรมทบทวน คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชุมชน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน และเกิด เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง ชุมชน / หมู่บ้านในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง

8 เยาว ชน ๑.โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๑.โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ ป้องกันภัยต่างๆ โดยอาศัยแนวคิดใน ลักษณะของการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม

9 ๒. โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการ ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ๒. โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการ ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกในด้านวินัยจราจรและความ ปลอดภัยในโรงเรียน

10 ๑. โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ๑. โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ใน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่เกิด ภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความ สูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งใน ประเทศ และนานาชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อ ก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความ ปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชนใน ชาติ ทุกภาคส่วน

11 ๒. โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมี ความสุข ๒. โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมี ความสุข เป็นการจัดกิจกรรม ในลักษณะบูรณา การอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสา สมัคกู้ชีพกู้ภัย องค์การสาธารณกุศล และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ให้ได้ เห็นศักยภาพในการ บูรณาการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่เป็นระบบและมีมาตรฐานของ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

12 ๑.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ๑ ) โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ อปพร. ๒ ) โครงการประกวดศูนย์ อปพร. ดีเด่น ๓ ) โครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ๔ ) โครงการประชุมประชาคม อปพร. ๕ ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. (SAR) อาสาสมัคร

13 ๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ ชีพกู้ภัย ๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ ชีพกู้ภัย การเพิ่มพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความชำนาญในการกู้ภัยเฉพาะด้านที่ เป็นมาตรฐานสากลให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัย

14 ๓. โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย แจ้งข่าวสารสาธารณภัยและจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ( อส. ปภ.) ๓. โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย แจ้งข่าวสารสาธารณภัยและจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ( อส. ปภ.) เป็นการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ ก่อนเกิดภัย โดยการเพิ่มศักยภาพให้ ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย

15 โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญ สถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) สู่ประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและทั่วโลก ๑ ) โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญ สถานการณ์วิกฤตด้านการค้นหาและกู้ภัยตาม มาตรฐานการปฏิบัติของนานาชาติ ๒ ) การฝึกอบรมหลักสูตร International Urban Search and Rescue Course ณ ประเทศ สิงคโปร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุด เผชิญสถานการณ์ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 การดำเนินการจะสำเร็จได้ต้อง อาศัย ๑ ) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๒ ) การมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ โครงการ / กิจกรรม ๓ ) ความรัก ความสามัคคี บทสรุป

17


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ ป้องกันสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google