งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 5 : กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสรี ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ เด็กมีโอกาสเลือกเล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 5 : กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสรี ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ เด็กมีโอกาสเลือกเล่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 5 : กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสรี ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ เด็กมีโอกาสเลือกเล่น ตามความสนใจและความ ต้องการของตนเอง ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน เด็กมีโอกาสเลือกเล่น ตามความสนใจและความ ต้องการของตนเอง ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน พัฒนาเด็กแบบองค์รวม พัฒนาเด็กแบบองค์รวม การจัดกิจกรรมเสรี มุ่งเน้นการประเมินพัฒนาการ ด้านอารมณ์ – จิตใจ และด้าน สังคม การจัดกิจกรรมเสรี มุ่งเน้นการประเมินพัฒนาการ ด้านอารมณ์ – จิตใจ และด้าน สังคม

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินพัฒนาการด้าน อารมณ์-จิตใจ 1.1 ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส อารมณ์ดี 1.1 ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส อารมณ์ดี 1.2 แสดงความพึงพอใจ เมื่อทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ 1.2 แสดงความพึงพอใจ เมื่อทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบใน ตนเอง 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบใน ตนเอง 1) จัดเก็บ ของเล่น ของใช้ เข้าที่ 1) จัดเก็บ ของเล่น ของใช้ เข้าที่ 1.4 ความเมตตา 1.4 ความเมตตา 1) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ของเล่นของใช้ 2. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านสังคม 2.1 เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม 2.1 เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม

3 ขอบข่าย / ขั้นตอนการจัด กิจกรรม 1. เตรียมสื่อ / อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุม ประสบการณ์ 2. ให้เด็กเข้าเล่นตามมุม ประสบการณ์ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล หลังจากเด็กทำกิจกรรม สร้างสรรค์ เสร็จเรียบร้อย 3. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม เกณฑ์ การประเมินที่กำหนด

4 แผนการจัดกิจกรรมเสรี 1. ครูเตรียมสื่อและเครื่องเล่นตาม มุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ (มุมบ้าน มุมร้านค้า มุมหมอ) มุมหนังสือ มุมธรรมชาติ มุมศิลปะ และมุมอื่น ๆ หรือตามสภาพ ที่มีอยู่ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 4 มุม

5 แผนการจัดกิจกรรมเสรี 2. เมื่อเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วให้เล่นต่อ ในมุมอื่นๆตาม ความสนใจ 2. เมื่อเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วให้เล่นต่อ ในมุมอื่นๆตาม ความสนใจ 3. ให้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา 5 นาที 4. ให้สัญญาณหมดเวลาเล่น ครู สังเกต พฤติกรรมการเก็บของเล่นของ ใช้เข้าที่ ของเด็ก

6 หมายเหตุ 1. การสังเกตพฤติกรรมด้าน อารมณ์ - จิตใจ และ ด้านสังคม ( จัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันของเล่น ของใช้ และเล่นร่วมกันเป็น กลุ่ม ) ให้ครูสังเกตพฤติกรรม การเก็บของใช้เข้าที่จากกิจวัตร ประจำวันของเด็กด้วย เช่น เก็บที่นอน เก็บแปรงสีฟัน เก็บ ขันน้ำหรือแก้วน้ำ และรองเท้า 1. การสังเกตพฤติกรรมด้าน อารมณ์ - จิตใจ และ ด้านสังคม ( จัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันของเล่น ของใช้ และเล่นร่วมกันเป็น กลุ่ม ) ให้ครูสังเกตพฤติกรรม การเก็บของใช้เข้าที่จากกิจวัตร ประจำวันของเด็กด้วย เช่น เก็บที่นอน เก็บแปรงสีฟัน เก็บ ขันน้ำหรือแก้วน้ำ และรองเท้า

7 หมายเหตุ 2. บันทึกในแบบบันทึกผล 5 และ 2, 4 3. ระยะเวลาในการจัด กิจกรรม ประมาณ 30 นาที ประมาณ 30 นาที

8 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 1. มุมบล็อก มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - บล็อกไม้ / บล็อกพลาสติก ประมาณ 30 ชิ้น มีรูปทรงหลากหลายและ หลากสีสัน - บล็อกไม้ / บล็อกพลาสติก ประมาณ 30 ชิ้น มีรูปทรงหลากหลายและ หลากสีสัน

9 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 2. มุมบทบาทสมมติ เช่น 2.1 มุมบ้าน มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น 2.1 มุมบ้าน มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - เครื่องใช้ในห้องครัว เช่น ถ้วยจาน หม้อ กระทะ ตะหลิว ทัพพี ช้อนส้อม - เครื่องใช้ในห้องครัว เช่น ถ้วยจาน หม้อ กระทะ ตะหลิว ทัพพี ช้อนส้อม - เครื่องแต่งกายอาชีพ ต่างๆ - เครื่องแต่งกายอาชีพ ต่างๆ - เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โทรศัพท์ เตารีด ทีวี - เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โทรศัพท์ เตารีด ทีวี

10 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 2. มุมบทบาทสมมติ เช่น 2.2 มุมร้านค้า มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - กล่องเปล่าและขวดเปล่า ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น กล่องยาสีฟัน ขวดน้ำ - กล่องเปล่าและขวดเปล่า ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น กล่องยาสีฟัน ขวดน้ำ - วัสดุ สิ่งของ สินค้าของ จริง / ของจำลอง - วัสดุ สิ่งของ สินค้าของ จริง / ของจำลอง - เหรียญและธนบัตรจำลอง - เหรียญและธนบัตรจำลอง - ภาชนะ ( ตะกร้า กระจาด ) ถุงพลาสติก - ภาชนะ ( ตะกร้า กระจาด ) ถุงพลาสติก - กล่องใส่เงิน - กล่องใส่เงิน

11 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 2.3 มุมหมอ มีสื่อ/อุปกรณ์ เช่น 2.3 มุมหมอ มีสื่อ/อุปกรณ์ เช่น - เตียงนอน - เตียงนอน - ชุดหมอ พยาบาล - ชุดหมอ พยาบาล - หูฟัง ปรอทวัดไข้ - หูฟัง ปรอทวัดไข้

12 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 3. มุมหนังสือ มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - หนังสือนิทาน - หนังสือภาพ - หนังสือนิทาน - หนังสือภาพ - รูปภาพ / แผ่นภาพ - รูปภาพ / แผ่นภาพ

13 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 4. มุมธรรมชาติ / มุมวิทยาศาสตร์ มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - ก้อนหิน กรวด ทราย - ก้อนหิน กรวด ทราย - แว่นขยาย - แว่นขยาย - ตาชั่ง - ตาชั่ง - เมล็ดพืชต่างๆ - เมล็ดพืชต่างๆ

14

15 สื่อ / อุปกรณ์ สื่อ / อุปกรณ์ 5. มุมศิลปะ มีสื่อ / อุปกรณ์ เช่น - สีชนิดต่าง ๆ หลากสี เช่น สีเทียน สี ดินสอไม้ สีน้ำ สีชอล์ค - สีชนิดต่าง ๆ หลากสี เช่น สีเทียน สี ดินสอไม้ สีน้ำ สีชอล์ค - พู่กันขนาดต่าง ๆ - พู่กันขนาดต่าง ๆ - กระดาษสีขาว A4 - กระดาษสีขาว A4 - วัสดุตกแต่งภาพ - วัสดุตกแต่งภาพ - กาวน้ำ - กาวน้ำ - กระดาษสีต่างๆ - กระดาษสีต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 5 : กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสรี ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ให้เด็กได้เล่นอิสระตาม มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ เด็กมีโอกาสเลือกเล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google