งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลงใหญ่ต้นแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายโคขุนปลายน้ำ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลงใหญ่ต้นแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายโคขุนปลายน้ำ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แปลงใหญ่ต้นแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายโคขุนปลายน้ำ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ เลี้ยงโคตลอดห่วงโซ่ เลี้ยงแบบรวมกลุ่ม 5 คน / โค 50 ตัว จัดการฟาร์ม ทำทะเบียน ประวัติ บัญชีต้นทุน การ ป้องกันโรค จัดการด้านอาหารสัตว์ เหมาะสม อัตราการเติบโต 1-1.2 กก./ วัน ผลผลิตแปลงหญ้า 8-10 ตัน / ไร่ 6 ครั้งต่อปี ตันละ 800 บาท คุณภาพเนื้อ ราคา จำหน่ายโคขุน 105 บาท / กก. รายได้การจำหน่ายมูลโค 700 บาท / ตัน รายได้เพิ่มขึ้น 186,000 บาท / ปี ลดค่าแรงงาน 300 บาท / คน / วัน การใช้อุปกรณ์ อาคาร ร่วมกัน อาหารสัตว์ ใช้หญ้าหมัก อาหาร TMR การจัดการแปลงหญ้า ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ต่อ ปี สามารถลดต้นทุนได้ 50 บาท / 1 ตัว / วัน ลด ต้นทุ น เพิ่ม ผลผ ลิต เพิ่ม ช่องท าง การตล าด เพิ่ม บริหาร จัดการ เกษตรกร 62 ราย โค เนื้อ 400 ตัว แปลงหญ้า 300 ไร่

3 Supply Chain การเลี้ยงโคขุน นิคม สหกรณ์ลานสัก การ จัดหา โค 2 ปี เงิน ทุน อาค าร อา หา ร สัต ว์ จัดก าร เลี้ย ง แป ลง หญ้ า นิคมสหกรณ์ ปสุสัตว์จังหวัด สกน. ลานสัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด กรมส่งเสริม สหกรณ์ สกน. ลานสัก จก - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด เกษตรกร รวมกันเลี้ยง 5 ราย 50 ตัว สกน. ลานสัก จก - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์ สกน. ลาน สัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมา ณ - ตัวชี้วัด ศูนย์วิจัยพืช อาหารสัตว์ เกษตร จังหวัด พัฒนาที่ดิน สกน. ลาน สัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด บัญ ชี ต้น ทุน มหาวิทยาลั ยเกษตรกร ปศุสัตว์ จังหวัด สกน. ลาน สัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด ปศุสัตว์ จังหวัด สกน. ลาน สัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมา ณ - ตัวชี้วัด ป้อง กัน โรค นิคมสหกรณ์ สกน. ลานสัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด มูลโค การตลาด ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยง ลูกโค เกษตรกร สกน. ลานสัก จก กลุ่มเยาชน - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด เกษตรกร สกน. ลานสัก จก กลุ่มเยาชน - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด นิคมสหกรณ์ ปสุสัตว์ จังหวัด สกน. ลานสัก จก. - แผนงาน / โครงการ - งบประมาณ - ตัวชี้วัด หน่วยงาน

4

5


ดาวน์โหลด ppt แปลงใหญ่ต้นแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายโคขุนปลายน้ำ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google