งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการ. หัวใจสำคัญ 1. การบริหารงาน 2. การบริหารบุคคล 3. การบริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการ. หัวใจสำคัญ 1. การบริหารงาน 2. การบริหารบุคคล 3. การบริหารงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการ

2 หัวใจสำคัญ 1. การบริหารงาน 2. การบริหารบุคคล 3. การบริหารงบประมาณ

3 การบริหารงาน 1. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน 2. วางแผนการทำงานและมอบหมายความ รับปิดชอบ 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย / ผู้บริหาร ต้องติดตามและนิเทศงานระหว่าง ปฏิบัติงาน 4. สรุปและประเมินผลเพื่อการพัฒนางาน ในปีหน้า 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ประสบ ความสำเร็จ

4 การบริหารบุคคล 1. การทำงานเป็นทีม 2. การปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 3. การพัฒนาบุคลากร

5 1. การทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานชัดเจน มีการปรึกษาหารือ ร่วมคิด แก้ไข ปัญหานำไปสู่จุดมุ่งหมายและแนวทาง เดียวกัน ยอมรับมติของที่ประชุม

6 2. การปฏิบัติงานทดแทน กันได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( รุ่นพี่ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้รุ่นน้อง )

7 3. การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม อาทิ จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมวิชาการ มหาวิทยาลัย ฯลฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ ปฏิบัติการ การสอนงาน เช่น รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง สร้างขวัญและกำลังใจ เช่น จัดงาน เลี้ยงประจำปี

8 การบริหารงาน 1. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน 2. วางแผนการทำงานและมอบหมายความ รับปิดชอบ 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย / ผู้บริหาร ต้องติดตามและนิเทศงานระหว่าง ปฏิบัติงาน 4. สรุปและประเมินผลเพื่อการพัฒนางาน ในปีหน้า 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ประสบ ความสำเร็จ

9 การบริหารงบประมาณ 1. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ชัดเจน 2. ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ 3. ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ ภายนอก

10 ปัญหาและอุปสรรคในการ บริหารงานศูนย์ 1. บุคลากรศูนย์มีช่องว่างระหว่างวัย ( อายุ / ประสบการณ์ ) 2. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมด้วย ข้อจำกัดด้านบุคลากร งบประมาณ พื้นที่ รับผิดชอบ 3. บุคลากรรุ่นใหม่ขาดความรู้ / ประสบการณ์ ด้านการส่งเสริม เช่น การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการถ่ายทอด ความรู้ 4. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เช่น ประชาสัมพันธ์

11 แนวทางการแก้ไข 1. รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ / ประสบการณ์ ให้รุ่นน้อง ร่วมกันปฏิบัติงาน 2. มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กษจ. กษอ. 3. ศูนย์จัดทำองค์ความรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ 4. จัดฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ – เทคนิคในการดำเนินงานโครงการ – การบันทึกข้อมูลงานโครงการต่างๆ – เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านงานส่งเสริม การเกษตร 5. มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างศูนย์ด้วยกัน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย ( ประชุม สัญจร )


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการ. หัวใจสำคัญ 1. การบริหารงาน 2. การบริหารบุคคล 3. การบริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google