งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมวิสูตรสาคร กรม เจ้าท่า 1

2 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ. ศ.2559 และงบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2552-2558 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 หมายเหตุ : งป. 58 วงเงินรวม 4,742.1296 ลบ. ( เดือน ก. ย. 58 กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากร เพิ่มเติม 18.5919 ลบ, สงป. ดึงเงินงวดกลับ 3.5 ลบ. ( ยกเลิกดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี ) ทำให้ จท. มี งป. = 4,757.2215 ลบ.) // งป. 59 วงเงินรวม 5,538.2583 ลบ.

10 10

11 11

12 ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 5,538.2583 ลบ. งบประจำทั้งสิ้น 936.0640 ลบ. งบลงทุนทั้งสิ้น 4,602.1943 ลบ. 12

13 2.2 ปฏิทินงบประมาณ และกรอบวงเงิน งบประมาณประจำปี พ. ศ. 2560 13

14 14 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย งบประมาณ วงเงิน และโครงสร้าง งบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2560 และยุทธศาสตร์จัดสรรฯ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนราชการส่งรายละเอียดคำขอให้ สำนักงบประมาณ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ฯ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม – วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2559  สงป. สศช. และสมช. ร่วมกันพิจารณาและ จัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณฯ  กค. สงป. สศช. และ ธปท. ทบทวน ประมาณการรายได้ กำหนดวงเงิน งบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง งปม.

15 15 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และนำเสนอ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8-9 กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 8-9 กันยายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 2-3 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงงบประมาณ

16 3.1 การติดตามผลการดำเนินการโครงการ ของงบประมาณ ประจำปี พ. ศ.2559 และ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2552-2558 16

17 17

18 3.2 การเตรียมความพร้อมในการชี้แจง รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 18

19 19 งบประจำ + งบลงทุนผูกพันเดิม = 2,385.5196 ล้านบาท (~ 48%) งบลงทุนใหม่ ( ปีเดียว + ผูกพันใหม่ ) = 2,577.1290 ล้านบาท (~ 52%)

20 หน่วย : ล้านบาท 20 งบประมาณปี 2559 = 5,538.2583 ล้านบาท งบประมาณปี 2560 = 4,692.6486 ล้านบาท

21 2,317.8451 ล้านบาท 2,577.1290 ล้านบาท กรอบงบประมาณ 4,962.6486 ล้านบาท 21 67.674 5 ล้านบาท

22 22 กิจกรรมวงเงิน ในปี 2560 - ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 3 รายการ (Ferry, ป่าสักสู่ทะเล, EHIA ปากบารา ) 132.42 40 - ก่อสร้างท่าเรือ 4 รายการ ( โดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา, ปรับปรุงอ่าว ฉลอง, Cruise, ลงเรือขึ้นเครื่อง ) 55.958 3 - ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่น 3 รายการ ( ปากร่องห้วย ยาง, เขาตะเกียบ, ตะโก ) 114.31 28 - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 8 รายการ ( หน้าสตน, ระวะ, หาดหัวหิน, แหล่งทรายตะวันออก, บางตาวา, สิรินธร, บ้านหัวแหลม, หาดสมิหลา ) 303.14 59 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 1 รายการ ( เทศบาลวารินชำ ราบ ) 13.688 1 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 4 รายการ ( บ้านศรีดอนชัย, คลองกลาย, ท่ามะนาว, บ้าน ป้อม ) 69.525 1 - ออกใบสำคัญ 5 รายการ ( ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ) 113.56 07 - ตรวจตราการเดินเรือ 2 รายการ ( เรือตรวจการณ์ 70 ฟุต, วงจรปิดแม่น้ำเจ้าพระยา ) 88.406 2 - พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเพื่อ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 6 รายการ ( เขื่อนแม่น้ำป่าสัก 3 ระยะ ) 450.44 57

23 23 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ - ขุดลอกร่องน้ำเศรษฐกิจ 7 รายการ 422.7000 ลบ. ก่อสร้างท่าเรือ : - ครุภัณฑ์ 2 รายการ (GNSS, Side Scan Sonar Transducer) 3.1634 ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ 36 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ : - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ 70.0980 ลบ. - ขุดลอก Sand bypass 2 รายการ 151.0400 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง : - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ 230.0000 ลบ. กิจกรรมขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ : - ครุภัณฑ์ 14 รายการ 259.9527 ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 23 รายการ 559.5248 ลบ. การออกใบสำคัญ : - ครุภัณฑ์ 16 รายการ 60.5307 ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 17 รายการ 97.3000 ลบ. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ - ครุภัณฑ์ใหม่ปีเดียว 10 รายการ 78.7256 ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้างใหม่ปีเดียว 1 รายการ 0.8000 ลบ. ( ปักหลักเขตเชียงใหม่ ) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี : - ครุภัณฑ์ใหม่ปี เดียว 8 รายการ 127.7118 ลบ. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ - จ้างเหมาขุดลอก 4 รายการ 111.6000 ลบ.

24 24 ก่อสร้างท่าเรือ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 5 รายการ 83.8000 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน - อำเภอหลังสวน จ. ชุมพร 101.4000 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 6 รายการ 136.1820 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 5 รายการ 35.6000 ลบ. การออกใบสำคัญ - อาคารสำนักงานสาขานนทบุรี ผูกพันใหม่ 1 รายการ (4.0000 ลบ.) การนำร่องเรือ - อาคารพักอาศัย นำร่องมาบตาพุด ผูกพันใหม่ 1 รายการ (4.0000 ลบ.) การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ - IP Telephone 1 รายการ (3.0000 ลบ.)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google