งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย เวลา น. ห้องประชุมวิสูตรสาคร กรม เจ้าท่า 1

2 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ. ศ.2559 และงบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี พ. ศ

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 หมายเหตุ : งป. 58 วงเงินรวม 4, ลบ. ( เดือน ก. ย. 58 กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากร เพิ่มเติม ลบ, สงป. ดึงเงินงวดกลับ 3.5 ลบ. ( ยกเลิกดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี ) ทำให้ จท. มี งป. = 4, ลบ.) // งป. 59 วงเงินรวม 5, ลบ.

10 10

11 11

12 ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 5, ลบ. งบประจำทั้งสิ้น ลบ. งบลงทุนทั้งสิ้น 4, ลบ. 12

13 2.2 ปฏิทินงบประมาณ และกรอบวงเงิน งบประมาณประจำปี พ. ศ

14 14 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย งบประมาณ วงเงิน และโครงสร้าง งบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2560 และยุทธศาสตร์จัดสรรฯ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนราชการส่งรายละเอียดคำขอให้ สำนักงบประมาณ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดงบประมาณ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ฯ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม – วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2559  สงป. สศช. และสมช. ร่วมกันพิจารณาและ จัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณฯ  กค. สงป. สศช. และ ธปท. ทบทวน ประมาณการรายได้ กำหนดวงเงิน งบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง งปม.

15 15 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และนำเสนอ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8-9 กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 8-9 กันยายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 2-3 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ พฤษภาคม 2559 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงงบประมาณ

16 3.1 การติดตามผลการดำเนินการโครงการ ของงบประมาณ ประจำปี พ. ศ.2559 และ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ

17 17

18 3.2 การเตรียมความพร้อมในการชี้แจง รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

19 19 งบประจำ + งบลงทุนผูกพันเดิม = 2, ล้านบาท (~ 48%) งบลงทุนใหม่ ( ปีเดียว + ผูกพันใหม่ ) = 2, ล้านบาท (~ 52%)

20 หน่วย : ล้านบาท 20 งบประมาณปี 2559 = 5, ล้านบาท งบประมาณปี 2560 = 4, ล้านบาท

21 2, ล้านบาท 2, ล้านบาท กรอบงบประมาณ 4, ล้านบาท ล้านบาท

22 22 กิจกรรมวงเงิน ในปี ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 3 รายการ (Ferry, ป่าสักสู่ทะเล, EHIA ปากบารา ) ก่อสร้างท่าเรือ 4 รายการ ( โดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา, ปรับปรุงอ่าว ฉลอง, Cruise, ลงเรือขึ้นเครื่อง ) ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่น 3 รายการ ( ปากร่องห้วย ยาง, เขาตะเกียบ, ตะโก ) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 8 รายการ ( หน้าสตน, ระวะ, หาดหัวหิน, แหล่งทรายตะวันออก, บางตาวา, สิรินธร, บ้านหัวแหลม, หาดสมิหลา ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 1 รายการ ( เทศบาลวารินชำ ราบ ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 4 รายการ ( บ้านศรีดอนชัย, คลองกลาย, ท่ามะนาว, บ้าน ป้อม ) ออกใบสำคัญ 5 รายการ ( ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ) ตรวจตราการเดินเรือ 2 รายการ ( เรือตรวจการณ์ 70 ฟุต, วงจรปิดแม่น้ำเจ้าพระยา ) พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเพื่อ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 6 รายการ ( เขื่อนแม่น้ำป่าสัก 3 ระยะ )

23 23 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ - ขุดลอกร่องน้ำเศรษฐกิจ 7 รายการ ลบ. ก่อสร้างท่าเรือ : - ครุภัณฑ์ 2 รายการ (GNSS, Side Scan Sonar Transducer) ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ 36 ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ : - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ ลบ. - ขุดลอก Sand bypass 2 รายการ ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง : - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ ลบ. กิจกรรมขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ : - ครุภัณฑ์ 14 รายการ ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 23 รายการ ลบ. การออกใบสำคัญ : - ครุภัณฑ์ 16 รายการ ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 17 รายการ ลบ. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ - ครุภัณฑ์ใหม่ปีเดียว 10 รายการ ลบ. - ที่ดินสิ่งก่อสร้างใหม่ปีเดียว 1 รายการ ลบ. ( ปักหลักเขตเชียงใหม่ ) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี : - ครุภัณฑ์ใหม่ปี เดียว 8 รายการ ลบ. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ - จ้างเหมาขุดลอก 4 รายการ ลบ.

24 24 ก่อสร้างท่าเรือ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 5 รายการ ลบ. ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน - อำเภอหลังสวน จ. ชุมพร ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 6 รายการ ลบ. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ผูกพันใหม่ 5 รายการ ลบ. การออกใบสำคัญ - อาคารสำนักงานสาขานนทบุรี ผูกพันใหม่ 1 รายการ ( ลบ.) การนำร่องเรือ - อาคารพักอาศัย นำร่องมาบตาพุด ผูกพันใหม่ 1 รายการ ( ลบ.) การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ - IP Telephone 1 รายการ ( ลบ.)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google