งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษนครพนม

2 พัฒนา ด้าน การตลาด และ ช่อง ทางการ จัด จำหน่าย การบริหาร จัดการสินค้า (Logistics) พัฒนา ความพร้อม และ สร้าง ขีด ความสามาร ถ ของ ผู้ประกอบกา ร การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ Generic Value Chain การค้า การส่งออกและการลงทุน โครงสร้าง พื้นฐาน ทาง การค้า และการ ลงทุน  พัฒนา ฐานข้อมูล การผลิตและ การบริโภค  พัฒนา ฐานข้อมูล ตลาดและ ปริมาณการ ส่งออก (Trade & Market Intelligence )  เงินลงทุน และการ เข้าถึงแหล่ง เงินทุน  อัตราการ แลกเปลี่ยน เงิน  การทำ ประกันภัย  กฎระเบียบ ข้อบังคับการ ส่งออก  การพัฒนา ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิก ส์ (E- Commerce)  การ พัฒนาระบบ การ สรรหาและ สั่งซื้อสินค้า จากผู้ผลิต (Sourcing System)  การใช้ ประโยชน์ จาก ทรัพย์สิน ทางปัญญา  การใช้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษีจาก ข้อตกลง ต่างๆ  การพัฒนา ขีด ความสามารถ ของ ผู้ประกอบการ  การเพิ่ม ศักยภาพใน การดำเนิน ธุรกิจ  การยกระดับ ความพร้อม ด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness)  การส่งเสริม พัฒนาการ รวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ ค้า  สร้างและ ขยายเครือข่าย การค้า การ ลงทุนทั้งใน และ ต่างประเทศ  การ จัดตั้งศูนย์ กระจาย สินค้า  การ พัฒนา ประสิทธิภา พและลด ต้นทุนการ ขนส่งและ กระจาย สินค้า  อัตราการ สูญเสีย ระหว่าง ขนส่ง  การลด ต้นทุนใน การบริหาร จัดการและ เก็บรักษา สินค้าคง คลัง  การ จัดการงาน ด้าน ศุลกากร ( ส่งออก / นำเข้า )  การ พัฒนาช่อง ทางการจัด จำหน่าย  การจัด กิจกรรม ส่งเสริม การขาย  การ โฆษณาและ ประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ 2

3 Value Chain การค้าชายแดน 3

4 “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้ - ตะวันออก” วิสัยทัศน์จังหวัดนครพนม เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

5 สภาพทั่วไปจังหวัด นครพนม 713,323 คน จำนวนประชากร ( ก. พ.2558) 5,401.49 ตร. กม. พื้นที่ 4.0 เงินเฟ้อ (2556) - ข้าว - ยางพารา - มันสำปะหลัง - สับปะรด สินค้าเกษตรหลัก 36,302 ล้านบาท 62,766 บาท / คน / ปี ภาคนอกเกษตรกรรม 24,556 ล้านบาท ภาคเกษตรกรรม 11,745 ล้านบาท GPP (2555p) รายได้เฉลี่ยต่อหัว (2555p) 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน เขตการปกครอง 1.จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 3 1.จุดผ่อนปรน อำเภอบ้านแพง 2.จุดผ่อนปรน อำเภอท่าอุเทน 3.จุดผ่อนปรน อำเภอเมืองนครพนม 4.จุดผ่อนปรน อำเภอธาตุพนม 2.จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือเทศบาลเมือง ชายแดน 174 กม. - โคขุน / สุกร - ปลา ปศุสัตว์ / ประมง

6 เส้นทางเชื่อมโยงนครพนมสู่อาเซียนและ จีนตอนใต้ - ตะวันออก หมายเ ลข เส้นทางผ่าน รวม ระยะทาง R8 นครพนม - คำม่วน - เมืองวิงห์ - ฮานอย - หนานหนิง 1,031 กม. R12 นครพนม - คำม่วน - ฮาติงห์ - เมืองวิงห์ - ฮานอย - หนานหนิง 1,029 กม. R9 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เมืองวิงห์ - ฮานอย - หนานหนิง 1,586 กม. นครพ นม

7 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 5,684.30 7,032.51 ปี 2556 ปี 2557 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัด นครพนม 50,47 6.42 11,509.84 มูลค่าการค้า รวม มูลค่าการ ส่งออก มูลค่าการ นำเข้า 4,136.55 4,602.81 8,308.03 38,261.38 1,547.74 2,429.70 3,201.80 12,21 5.03 ที่มา : ด่าน ศุลกากร นครพนม 87,104.97 43,851.81 43,25 3.15 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัด นครพนม ปี 2558 ( ม. ค.- พ. ค.) 42,734.81 23,93 9.67 18,79 5.14 หน่วย : ล้านบาท

8 นครพนม - กรุงเทพฯ 3 เที่ยว / วัน เวลา 10.10 น. เวลา 16.55 น. เวลา 10.10 น. เวลา 16.55 น. เวลา 11.45 น. ท่าอากาศยานนครพนมขอเสนอให้เป็น ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าอากาศยาน นครพนม เป็นสนามบิน ศุลกากร ท่าอากาศยาน นครพนม เป็นสนามบิน ศุลกากร

9 บทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม Positioning SEZ Nakhon Phanom 3) เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เมืองผลิตอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และศูนย์ธรกิจการค้าส่ง ตลาดกลางสินค้าเกษตร 1) ศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ นครพนม

10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษนครพนม

11 2 อำเภอ 13 ตำบล 1) อำเภอเมือง 1.1 ตำบลอาจ สามารถ 1.2 ตำบล หนองแสง 1.3 ตำบลใน เมือง 1.4 ตำบล หนองญาติ 1.5 ตำบลท่า ค้อ 1.6 ตำบล นาราชควาย 1.7 ตำบลนา ทราย 1.8 ตำบลโพธิ์ ตาก 1.9 ตำบลบ้าน ผึ้ง 1.10 ตำบลกุรุ คุ 2) อำเภอท่าอุ เทน 2.1 ตำบลโนน ตาล 2.2 ตำบลเวิน พระบาท 2.3 ตำบลราม ราช 2 อำเภอ 13 ตำบล 1) อำเภอเมือง 1.1 ตำบลอาจ สามารถ 1.2 ตำบล หนองแสง 1.3 ตำบลใน เมือง 1.4 ตำบล หนองญาติ 1.5 ตำบลท่า ค้อ 1.6 ตำบล นาราชควาย 1.7 ตำบลนา ทราย 1.8 ตำบลโพธิ์ ตาก 1.9 ตำบลบ้าน ผึ้ง 1.10 ตำบลกุรุ คุ 2) อำเภอท่าอุ เทน 2.1 ตำบลโนน ตาล 2.2 ตำบลเวิน พระบาท 2.3 ตำบลราม ราช ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม เนื้อที่ 794.79 ตร. กม. หรือ 495,743.75 ไร่ คิดเป็น 14.71% ของพื้นที่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 13 ตำบล คือ 1. อำเภอเมือง 10 ตำบล 2. อำเภอ ท่าอุเทน 3 ตำบล เนื้อที่ 794.79 ตร. กม. หรือ 495,743.75 ไร่ คิดเป็น 14.71% ของพื้นที่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 13 ตำบล คือ 1. อำเภอเมือง 10 ตำบล 2. อำเภอ ท่าอุเทน 3 ตำบล

12 โครงการ 1. สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ( นครพนม - คำ ม่วน ) 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ( นครพนม - ท่าอุเทน ) 3. อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ ลงทุน (OSS) 4. อาคารคลังตรวจสินค้าและเก็บของ กลาง (R8) 5. อาคารคลังสินค้า (R12) 6. อาคารด่านชายแดน (CIQ) โครงกาที่ดำเดินการแล้ว 1. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งบประมาณ 700 ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณ 550 ล้านบาท โครงกาที่กำลังดำเดินการ

13 กิจกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 4. การผลิตเครื่องเรือน

14 กิจกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับ 6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 7. อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักร และชิ้นส่วน 8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์

15 กิจกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 9. การผลิตพลาสติก 10. การผลิตยา 11. กิจการโลจิสติกส์ 12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขต อุตสาหกรรม 13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

16 สำนักงานสถิติจังหวัด นครพนม


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google