งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนเทียมนคร วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมา เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนเทียมนคร วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมา เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนเทียมนคร วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมา เขต ๒

2 ผู้อำนวยการสมเด็จ ภิญโญยาง

3 ข้อมูลพื้นฐาน

4 ครู 20 คน นักเรียน 316 คน หมู่บ้าน เขตบริการ 4 หมู่บ้าน ข้าราชการครู 11 คน พนักงานราชการ 3 คน ช่างครุภัณฑ์ 3 1 คน เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 340 คน หมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโคกพลวง หมู่ 3 บ้านสระคล้า หมู่ 7 บ้านหนองยายเทียม หมู่ 13 บ้านหนองหว้า

5 มีความเสมอภาคทางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ บริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล ผสมผสาน เทคโนโลยี เด็กมีความรู้คู่ คุณธรรม น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์

6 พันธกิจ 1. จัดการศึกษาให้แก่ประชากรในวัยเรียนทุกคน ในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน 3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ บริหารและการจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิ บาล 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน

7 เป้าประสงค์ ประชากรในวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ บริการได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการ ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ข้อมูลนักเรียน ระดับปฐมวัย 51 คน ระดับประถมศึกษา 181 คน ระดับมัธยมศึกษา 84 คน

9 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ชื่อ – สกุล อันดับ เงินเดือน วุฒิการศึกษา วิชาเอก 1 นาย สมเด็จ ภิญโญยางผู้อำนวยการโรงเรียนกศ. บ. การบริหาร 2 นาง ทิพย์วรรณ กลมกลาง ครุชำนาญการศษ. บ. การปฐมศึกษา 3 นาง ลักนภา กลอนดพธิ์ครูชำนาญการกศ. บ. การบริหารภาษาไทย 4 นางสาว สุชาดา ชัยรัตน์ ครูศศ. บ. ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ 5 นางสาว เพชรสมใจ ศิลปแสงครูกศ. บ. การบริหารภาษาอังกฤษ 6 นาย สมชาย ดอนพุดซาครูค. บ. วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 7 นาย ทรงศักดิ์ จันทะเรืองครูค. บ. อุตสาหกรรมศิลปะ 8 นาย สำเริง กลอนโพธิ์ครูกศ. บ. การบริหารสังคมศิลปะ 9 นางสาว สุลาลัย สินสุพรรณ์ครูค. บ. ภาษาอังกฤษภาอังกฤษ 10 นาง กฤษณา ฤาชาครูศษ. ม. คณิตศาสต์คณิตสาสตร์

10 อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารอนุบาล

11 อาคารประถมศึกษา

12 อาคารมัธยมศึกษา

13 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

14

15

16

17

18 ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ดำรง ตำแหน่ง ในฐานะ หมาย เหตุ 1 นาย พสิษฐ์ ทานกระโทกประธานคณะกรรมการ 2 นาย จำนง กลางนอกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 นาย สุชาติ งอนกลางผู้ทรงคุณวุฒิ 4 นาย บุญเลิศ มุ่งขอบกลางผู้แทนศิษย์เก่า 5 นาย อนันต์สิทธิ์ หนูแก้วผู้ทรงคุณวุฒิ 6 นาย เกรียงไกร อมรรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 นาย สมยศ ดวงอาจผู้แทนองค์กรศาสนา 8 นาย คง ตลับกลางผู้แทนองค์กรศาสนา 9 นาย ทอง แทวกระโทกผู้ทรงคุณวุฒิ 10 นาย สมชาย ดวงจิตรผู้แทนผู้ปกครอง 11 นาง ประไพร ฟอกสันเทียะผู้แทนองค์กรชุมชน 12 นาย มานิตย์ โทนุบล ผู้แทนการปกครองส่วน ท้องถิ่น 13 นาย กฤบัณะ ยักษาผู้ทรงคุณวุฒิ 14 นาย ทรงศักดิ์ จันทะเรืองผู้แทนครู 15 นาย สมเด็จ พิญโญยางกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 ส่ง wannasa@nongshai.org baggio_2521@hotmail.com wannasa@nongshai.org


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนเทียมนคร วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครราชสีมา เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google