งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต

2 รพ. ศูนย์ โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ A โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี 1.แพทย์เฉพาะ ทางกระตุ้น พัฒนาการ 2.นักอรรถ บำบัด 3.ทีมสห วิชาชีพมีการ อบรม/ฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่ จำเป็นในการ ดูแลผู้ป่วยจิต เวช หอผู้ป่วย เฉพาะสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช 2.Emergency Psychiatric corner ตึกผู้ป่วย (โครงสร้าง) 2.เครื่องมือ กระตุ้น พัฒนาการเด็ก

3 รพ. ศูนย์ โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ A โรงพยาบาล ศูนย์สกลนคร 1.จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น 2.นักอรรถ บำบัด 3.แพทย์เฉพาะ ทางกระตุ้น พัฒนาการ 4ทีมสหวิชาชีพ มีการอบรม/ ฟื้นฟูเพิ่มพูน ความรู้และ ทักษะที่จำเป็น ในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช หอผู้ป่วย เฉพาะสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช 2. Emergency Psychiatric corner ตึกผู้ป่วย (โครงสร้าง) 2.เครื่องมือ กระตุ้น พัฒนาการเด็ก

4 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ S 1.รพ. หนองบัวลำภู 2.รพ.เลย 3.รพ.หนองคาย 4.รพ.นครพนม 5.รพ.บึงกาฬ 1.นักจิตวิทยา 1.จิตแพทย์ 2.นักจิตวิทยา 3.พยาบาล PG เด็ก - 1.จิตแพทย์ 1.จิตแพทย์ 2.นักจิตวิทยา Emergency Psychiatric corner 1.คลินิกจิตเวช เฉพาะOPD 2.Emergency Psychiatric corner Emergency Psychriatic corner 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI600) 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI600)

5 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย รพท.ขนาดเล็ก M1 1.รพ.กุมภวาปี 2.โรงพยาบาล สมเด็จพระ ยุพราชสว่าง แดนดิน 1.พยาบาลเฉพาะ ทางสาขาจิตเวช เด็กและวัยรุ่น(PG เด็ก) เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI300) 2559

6 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย โรงพยาบาล ระดับM2 รพ.บ้านผือ รพ.หนองหาน รพ.เพ็ญ รพ.บ้านดุง รพ.วานรนิวาส รพ.พังโคน รพ.ด่านซ้าย รพ.วังสะพุง รพ.เชียงคาน รพ.ท่าบ่อ รพ.โพนพิสัย รพ.ธาตุพนม รพ.ศรีสงคราม รพ.ศรีบุญเรือง รพ.นากลาง PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก

7 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย โรงพยาบาล ระดับF3รพ.ห้วย เกิ้ง รพ.ประจักษ์ รพ.กู่แก้ว รพ.นิคมน้ำอูน รพ.หนองหิน รพ.นาแห้ว รพ.สระใคร รพ.เฝ้าไร่ รพ.โพธิ์ตาก รพ.รัตนวาปี รพ.วังยาง รพ.บุ่งคล้า PG ผู้ใหญ่ - PG ผู้ใหญ่ - PG ผู้ใหญ่ 2559


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google