งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต

2 รพ. ศูนย์ โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ A โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี 1.แพทย์เฉพาะ ทางกระตุ้น พัฒนาการ 2.นักอรรถ บำบัด 3.ทีมสห วิชาชีพมีการ อบรม/ฟื้นฟู เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่ จำเป็นในการ ดูแลผู้ป่วยจิต เวช 2560 2559 1.หอผู้ป่วย เฉพาะสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช 2.Emergency Psychiatric corner 2559 2559 1. ตึกผู้ป่วย (โครงสร้าง) 2.เครื่องมือ กระตุ้น พัฒนาการเด็ก - 2559

3 รพ. ศูนย์ โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ A โรงพยาบาล ศูนย์สกลนคร 1.จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น 2.นักอรรถ บำบัด 3.แพทย์เฉพาะ ทางกระตุ้น พัฒนาการ 4ทีมสหวิชาชีพ มีการอบรม/ ฟื้นฟูเพิ่มพูน ความรู้และ ทักษะที่จำเป็น ในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช 2559 2560 2559 1.หอผู้ป่วย เฉพาะสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช 2. Emergency Psychiatric corner 2559 2559 1.ตึกผู้ป่วย (โครงสร้าง) 2.เครื่องมือ กระตุ้น พัฒนาการเด็ก - 2559

4 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย ระดับ S 1.รพ. หนองบัวลำภู 2.รพ.เลย 3.รพ.หนองคาย 4.รพ.นครพนม 5.รพ.บึงกาฬ 1.นักจิตวิทยา 1.จิตแพทย์ 2.นักจิตวิทยา 3.พยาบาล PG เด็ก - 1.จิตแพทย์ 1.จิตแพทย์ 2.นักจิตวิทยา 2559 2560 2559 2560 2560 2559 Emergency Psychiatric corner 1.คลินิกจิตเวช เฉพาะOPD 2.Emergency Psychiatric corner Emergency Psychriatic corner 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI600) 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI600) 2559 2559 2559 2559

5 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย รพท.ขนาดเล็ก M1 1.รพ.กุมภวาปี 2.โรงพยาบาล สมเด็จพระ ยุพราชสว่าง แดนดิน 1.พยาบาลเฉพาะ ทางสาขาจิตเวช เด็กและวัยรุ่น(PG เด็ก) - 2559- 1.เครื่องมือกระตุ้น พัฒนาการเด็ก (DSI300) 2559

6 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย โรงพยาบาล ระดับM2 รพ.บ้านผือ รพ.หนองหาน รพ.เพ็ญ รพ.บ้านดุง รพ.วานรนิวาส รพ.พังโคน รพ.ด่านซ้าย รพ.วังสะพุง รพ.เชียงคาน รพ.ท่าบ่อ รพ.โพนพิสัย รพ.ธาตุพนม รพ.ศรีสงคราม รพ.ศรีบุญเรือง รพ.นากลาง PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก - PG เด็ก 2559- -

7 โรงพยาบาลด้านบุคลากรด้านสถานที่บริการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าหมายแผนพัฒนาเป้าห มาย โรงพยาบาล ระดับF3รพ.ห้วย เกิ้ง รพ.ประจักษ์ รพ.กู่แก้ว รพ.นิคมน้ำอูน รพ.หนองหิน รพ.นาแห้ว รพ.สระใคร รพ.เฝ้าไร่ รพ.โพธิ์ตาก รพ.รัตนวาปี รพ.วังยาง รพ.บุ่งคล้า PG ผู้ใหญ่ - PG ผู้ใหญ่ - PG ผู้ใหญ่ 2559


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) แผนการวางครุภัณฑ์ Service plan สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google