งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Information Science and Technology, MUT 13/8/59 IS/Thesis OverviewIS/Thesis Overview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Information Science and Technology, MUT 13/8/59 IS/Thesis OverviewIS/Thesis Overview."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Information Science and Technology, MUT 13/8/59 IS/Thesis OverviewIS/Thesis Overview

2  นักศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทำผลงานที่ แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไป เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ( ข้อมูลจากคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรจากสกอ.) วัตถุประสงค์ของการทำ IS/Thesis

3 1. โครงงานที่ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานจริงภายในองค์กร โดยมีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดและช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานภายใน องค์กร 1. การพัฒนาระบบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ทภายในหอพัก / การพัฒนาระบบ Network Monitoring สำหรับ บริษัท กขค จำกัด 2. การพัฒนาระบบซื้อขาย ออนไลน์ หรือ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ขององค์กร 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ โดยใช้เครื่องมือทางด้าน IT เช่น การใช้ CMS (Content Management System) มาช่วยในการจัดทำ งาน KM ( Knowledge Management) 2. โครงงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย และแผนขององค์กร ( ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น เอกสาร นโยบาย หรือ แผน ที่มีการทดสอบ และทดลองใช้จริง ) 1. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2. การจัดทำนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้มาตรฐาน ISO27001 สำหรับบริษัท นายแสนดี จำกัด 3. โครงงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา 1. การวิเคราะห์การทำงานของการ scaling บน cloud ในลักษณะ ต่างๆ และเปรียบเทียบวิธีการ ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงประสิทธิภาพ ข้อดีหรือ ข้อเสีย รวมถึงกระบวนการในการทดลอง สมมติฐาน โดยมีรูปแบบกึ่งงานวิจัย 2. การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโพรโทคอล TCP/IP แนวทางการทำโครงงานหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต

4  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและสาขาวิชาความมั่นคงทางระบบ สารสนเทศ – http://www.msit.mut.ac.th/newweb/projectguildline.html http://www.msit.mut.ac.th/newweb/projectguildline.html  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/IS_guideline.pdf http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/IS_guideline.pdf แนวทางการทำโครงงาน

5  อาจารย์ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาหลัก – รศ. ดร. วีระศักดิ์ คุรุธ้ช – ผศ. ดร. วรพล ลีลาเกียรตสกุล – ผศ. ดร. พนม เพชรจตุพร – ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ – ผศ. ดร. หมัดอามีน หมันลิน – ดร. สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร  อาจารย์ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาร่วม – Thesis – อาจาย์ท่านอื่นๆที่มีวุฒิการศึกษา ป เอก – Independent Study (IS) – อาจาย์ท่านอื่นๆที่มีวุฒิการศึกษา ป โท หรือ ป เอก รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis)/ การ ค้นคว้าอิสระ (IS)

6 วันที่กำหนดการ 6 ส. ค. – 28 ส. ค. 59- นักศึกษาที่ลง IS 1/Thesis1 ทำการ ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นคำร้อง เสนอหัวข้อพร้อมเอกสารแนบ Project Proposal ( เฉพาะ IS) ที่มีลายเซ็นต์อ. ที่ ปรึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 ส. ค. 59 ก่อนเวลา 17.00 ( ส่งช้าหัก 1 ประจุ ) - นักศึกษาที่ลง IS 2/Thesis2 ยื่นคำร้อง เสนอหัวข้อภายในวันอาทิตย์ที่ 28 ส. ค. 59 ก่อนเวลา 17.00 13 ส. ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงงาน 1 เวลา 12.15 น. – 12.45 น. ห้อง Q206 26 พ. ย. - 18 ธ. ค. 59IS1/Thesis 1, IS 2/Thesis2 ยื่นใบคำ ร้องขอขึ้นสอบมีลายเซ็นต์อ. ที่ปรึกษา และเล่มรายงาน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ภายในวันอาทิตย์ที่ 18 ส. ค. 59 ก่อน เวลา 17.00 ( ประกาศตารางสอบและ ห้องวันที่ 20 ธ. ค.) ( ส่งช้าหัก 1 ประจุ ) 23 -25 ธ. ค. 59- IS1/Thesis 1, IS 2/Thesis2 สอบวัด ความรู้

7  หัวข้อต่างๆใน Project Proposal 1. ความเป็นมาของโครงงาน (Problem/Motivation) – อธิบายถึงแนวคิดเริ่มต้นว่า การทำโครงงานนี้มีที่มา อย่างไร โดยอาจแบ่งเป็น ปัญหาที่กำลังประสบอยู่ หรือ อาจเป็นสิ่ง ใหม่ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง แรงจูงใจที่จะทำโครงงานที่นำเสนอ 2. ระบบหรือวิธีการที่นำเสนอ (Proposed System/Method) แสดงภาพรวมของระบบที่นำเสนอ และ องค์ประกอบ เพื่อแก้ปัญหาที่ได้ อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า 3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives) แสดงเป้าหมายของโครงงานที่จัดทำขึ้น 4. ขอบเขตของโครงงาน (Scope) แสดงรายละเอียดของระบบที่นำเสนอว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง 5. แผนการดำเนินงาน (Calendar Planning) เป็นการแสดงแผนเวลาของการทำโครงงานในรูปของ Task Calendar โดยแสดงถึง – ชื่องาน (Task Name) / ระยะเวลา (Duration) 6. เอกสารอ้างอิง (References) ข้อเสนอหัวข้อโครงงาน (Project Proposal )

8  IS/Thesis – แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโครงงานในวิชาการศึกษาอิสระ  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/project_propose.doc http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/project_propose.doc – เอกสารแนบ Project Proposal ( เฉพาะ IS)  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/propjectproposal.docx http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/propjectproposal.docx – แบบฟอร์มขอขึ้นสอบ  แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาวิทยานิพนธ์ http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/thesis_form.doc http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/thesis_form.doc  แบบฟอร์มการขอขึ้นสอบวิชาการศึกษาอิสระ http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/project_exam.doc http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/project_exam.doc – แบบฟอร์มการส่งรายงาน  แบบฟอร์มการส่งรายงานวิชาวิทยานิพนธ์ http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/thesis_submit.doc http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/thesis_submit.doc  แบบฟอร์มการส่งรายงานวิชาการศึกษาอิสระ http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/Project_submit.doc http://www.msit.mut.ac.th/newweb/textword/download/Project_submit.doc แบบฟอร์มต่างๆ

9  บทที่ 1 บทนำ  บทที่ 2 พื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  บทที่ 3 ระบบที่นำเสนอ  บทที่ 4 ผลการทดลอง  บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน  เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก รูปเล่มรายงาน

10  IS – ดาวน์โหลดคู่มือโครงงาน ได้ที่  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Manual-IS.pdf http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Manual-IS.pdf – Template  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Template%20-IS.docx http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Template%20-IS.docx  Thesis – ดาวน์โหลดคู่มือโครงงาน ได้ที่  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Manual-Thesis.pdf http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Manual-Thesis.pdf – Template  http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Template%20-Thesis.docx http://www.msit.mut.ac.th/newweb/document/Template%20-Thesis.docx Links


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Information Science and Technology, MUT 13/8/59 IS/Thesis OverviewIS/Thesis Overview.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google