งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก

3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล ฯ ตามแนวทาง ว ๓๔แผนภูมิว๓๔.docxแผนภูมิว๓๔.docx ๑. เมื่อมีตำแหน่งว่าง ให้หน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ โดย ผอ. วิทยาลัยฯ เป็นประธาน ๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือก บุคคลฯ ดำเนินการพิจารณาว่าในแต่ละ ตำแหน่งว่างจะใช้รับย้าย / โอน / บรรจุ กลับ หรือเลื่อนระดับ ๓. แล้วทำหนังสือแจ้งสถาบันฯ เพื่อขอใช้ ตำแหน่งว่าง เมื่อได้รับ อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งว่างแล้ว

4 ๔. ทำหนังสือแจ้งสถาบันฯ เพื่อขออนุมัติปลัดกระทรวงฯ เปิดรับสมัครบุคคลลงตำแหน่งว่าง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการไปด้วย ๕. เมื่อได้รับอนุมัติเปิดรับ สมัคร ให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดคะแนนในข้อ ๔. ๒. ๑ – ๔. ๒. ๕ ในแบบฟอร์มใบประกาศ รับสมัครฯ ให้ ผอ. วิทยาลัย เป็นผู้ ลงนามในประกาศ แล้วพิมพ์ ต่อท้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ว่า ประธานคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลฯ ตัวอย่างใบประกาศ.docx ตัวอย่างใบประกาศ.docx

5 ๖. แล้วประกาศรับสมัครโดยทำ หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ / ลงเวปไซด์ของหน่วยงาน โดยให้ผู้ มีคุณสมบัติหรือผู้สมัคร ดำเนินการ ดังนี้  กรอกข้อมูลในใบสมัคร ( ติดรูปถ่าย )  จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกที่จะ เข้ารับการประเมินผลงาน  จัดทำเอกสารการขอนับระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่ง ที่ขอเกื้อกูลในตำแหน่งฯ ( กรณีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ) โดยให้มีเวลาในการประกาศรับสมัครฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

6 ๗. ให้ส่งเอกสารการสมัคร ตามสถานที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารการสมัคร ส่งคืนหากต้อง ปรับปรุงแก้ไข ๘. กำหนดวันประชุม จัดทำ วาระ และจัดทำเอกสาร ประกอบการพิจารณาฯ แจ้ง คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ทราบ

7 ๙. จัดประชุมคัดเลือกบุคคลที่รับ สมัคร โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง คัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานและมีความ เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดย มีหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ๙. ๑ ผู้สมัครฯ ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร ภายใน ๑ ปี

8 ๙. ๒ ต้องมีองค์ประกอบใน การพิจารณาคัดเลือกบุคคล จำนวน ๕ ข้อ ตามข้อ ๔. ๒. ๑ – ๔. ๒. ๕ โดย ต้องระบุคะแนนในแต่ละข้อเพื่อให้ผู้ที่ สมัครได้รับรู้ด้วย ๙. ๓ วิธีการคัดเลือกให้ พิจารณาจากเอกสาร ใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใช้ วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใด เพิ่มเติม ฯ ๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก โดยติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน แจ้งเวียนหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานอื่น โดยเวปไซด์ ของหน่วยงาน

9 รวบรวมเอกสารผู้ได้รับ การคัดเลือก โดยแยกเป็น ผู้ที่มี คะแนนสูงสุด ๑ ราย และคู่ เปรียบเทียบที่มีคะแนนรองลงมา อีก ๒ ราย หากไม่มีคู่ เปรียบเทียบ ให้อธิบายเหตุผล ที่ มีผู้สมัครไม่ถึง ๓ ราย นำส่ง สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนัก บริหารกลาง ดำเนินการต่อไป โดยมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

10 ๑. หนังสืออนุมัติให้เปิดรับสมัครฯ ของสำนักงานปลัด กระทรวง สาธารณสุข ๒. ใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกฯ ตามรูปแบบของ ว ๓๔ ( ติดรูป ) ๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลลงตำแหน่งว่าง ตามรูปแบบ ว ๓๔ ประกอบด้วย หนังสือเวียนฯ / ประกาศรับสมัครฯ และหน้าเวปไซด์ที่ ประกาศ ๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกฯ

11 ๕. แบบประเมินผลการ คัดเลือกฯ ( แบบให้คะแนน กรรมการคัดเลือกฯ ) ฉบับที่เป็นตัว จริงลายเซ็นจริงของ คณะกรรมการ ๖. ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลลงตำแหน่งว่าง ๗. แบบสรุปข้อมูลการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลง มาฯ โดยเน้นเหตุผลของการ คัดเลือกลำดับ ที่ ๑ และหากมี ผู้สมัครไม่ถึง ๓ ราย ต้องระบุ เหตุผล ให้ถูกต้อง

12 ๘. เอกสารประกอบการ คัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผล งานลงตำแหน่งว่าง ๙. เอกสารการนับระยะเวลา เกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งเพื่อ ประโยชน์ในการแต่งตั้ง / ประเมิน กรณีเป็นตำแหน่งและสายงานที่ แตกต่างไม่อยู่กลุ่มตำแหน่ง เดียวกัน )  รวมเอกสารทั้งหมด จำนวน ๔ ชุด ( ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด )

13 จบแล้วนะ ขอบคุณครับ สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google