งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดทำเอกสารวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3 สิงหาคม2559 ณ คงการ์เด้นท์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดทำเอกสารวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3 สิงหาคม2559 ณ คงการ์เด้นท์รีสอร์ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดทำเอกสารวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3 สิงหาคม2559 ณ คงการ์เด้นท์รีสอร์ท

2 รายชื่อคณะกรรมการประเมินผล งานวิชาการของเครือข่ายเขต บริการสุขภาพ ที่ 1 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย – กรรมการประเมิน – คณะทำงานผู้ช่วยอ่าน เอกสารวิชาการ

3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประเมินผลงานวิชาการ เป็นพี่เลี้ยง / ที่ปรึกษาการทำผลงาน วิชาการในเครือข่ายจังหวัดของตน อ่านเอกสารวิชาการและเสนอผล การประเมินต่อคณะกรรมการ ให้คำแนะนำการแก้ไขเอกสาร วิชาการแก่ผู้ขอรับการประเมินใน เขตของตน กรณีที่ต้องมีการแก้ไข

4 หน้าที่ของกรรมการประเมินผล งานวิชาการ ทำความเข้าใจ เอกสารประกอบการประเมินผล งานวิชาการและติดตามการเปลี่ยนแปลง ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงให้ทันสมัยเสมอ ทบทวนองค์ความรู้ในการทำเอกสารวิชาการ ของตนเองให้ถ่องแท้ ชัดเจน เช่น กระบวนการ รูปแบบการวิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ ฯลฯ ( กรณีได้อ่านฉบับที่รูปแบบวิจัยไม่คุ้นชินต้อง ไปศึกษาเพิ่มเติม ) จัดการอบรม / ทำความเข้าใจให้ผู้ที่ขอรับการ ประเมินในจังหวัดของตน ติดตามการส่งผลงาน การดำเนินการของ กรรมการประเมินผลงานและผลการประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินในเขตของตนเอง

5 สรุปประเด็นการจัดทำแบบขอ ประเมิน ทุกเล่มใช้องค์ประกอบในเอกสาร ประกอบการประชุมปฏิบัติการที่จัดโดยกลุ่ม บริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทุกเล่มต้องทำปกเอกสารให้เรียบร้อย การเข้าเล่มตรวจสอบความถูกต้องของการ เย็บเล่ม เช่นสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ต้อง เย็บเล่มทางหัวไม่ใช่ทางท้าย

6 เอกสารประเด็นข้อตกลง/ สาระสำคัญ ที่ต้องมี หมายเหตุ เล่มที่1.อวช1แบบ ประเมินผลงาน เล่มที่ 2 ผลงาน วิชาการ เล่มที่ 3. ข้อเสนอ แนวคิด/วิธีการเพื่อ การพัฒนางาน สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดทำเอกสารวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ เขตบริการสุขภาพที่ 1


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อตกลงเรื่องการจัดทำเอกสารวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 3 สิงหาคม2559 ณ คงการ์เด้นท์รีสอร์ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google