งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไรจึงจะได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา 1. ศึกษาทำความเข้าใจกับ กระบวนการ 2. สร้างความรู้สึกที่ดี 3. ตระหนักถึงการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ 4. มองที่เป้าหมาย 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไรจึงจะได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา 1. ศึกษาทำความเข้าใจกับ กระบวนการ 2. สร้างความรู้สึกที่ดี 3. ตระหนักถึงการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ 4. มองที่เป้าหมาย 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไรจึงจะได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา 1. ศึกษาทำความเข้าใจกับ กระบวนการ 2. สร้างความรู้สึกที่ดี 3. ตระหนักถึงการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ 4. มองที่เป้าหมาย 5. แสดงผลงานที่มีการ พัฒนาที่ดีขึ้น

2 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. หาข้อสรุปร่วมงานใน หน่วยงาน 2. ลงมือปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการให้ครบทุก องค์ประกอบ 4. มีระบบการจัดทำข้อมูล

3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5. เป็นข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล ของการปฏิบัติงาน 6. เรียงลำดับข้อมูลตาม องค์ประกอบ 7. จัดทำเอกสารควรเป็นสาระ หลักๆ 8. เสนอเอกสารผ่านตามสายงาน การบริการ

4 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) สมาคมวิชาชีพสุข ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 420/1 ถ. ราชวิถี เขตราช เทวี กทม. 10400 9. จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการ ประเมินไปที่

5 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 10. เอกสารที่ส่งควรลงทะเบียน ไปรษณีย์ 11. ส่งเอกสารขอรับรองได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 12. เริ่มตรวจประเมิน 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

6 การเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการตรวจประเมิน 1. เตรียมความพร้อมในการ เสนอ 2. เชิญภาคีเครือข่ายมา รับทราบการสรุปผล 3. ผู้นำเสนอควรเป็นคณะ ผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง 4. ระยะเวลาไม่ควรเกิน 30 นาที 5. กรรมการประเมินตรวจ เอกสารใช้เวลาไม่เกินหนึ่ง ชั่วโมงครึ่ง

7 6. จัดเอกสารแยกเป็นแฟ้มละ 1 องค์ประกอบ 7. การเสนอแนะเพิ่มเติมใช้เวลา 30-45 นาที 8. จัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้อยู่ใน กำหนดเวลา 9. การจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไปที่ สมาคมวิชาชีพ สุขศึกษา 10. การประเมินควรตรวจสอบ เอกสารในลักษณะของ กัลยาณมิตร การเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการตรวจประเมิน

8


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไรจึงจะได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา 1. ศึกษาทำความเข้าใจกับ กระบวนการ 2. สร้างความรู้สึกที่ดี 3. ตระหนักถึงการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ 4. มองที่เป้าหมาย 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google