งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 2 ( 20 คะแนน ) ( งานคู่ ) นักเรียนออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 2 ( 20 คะแนน ) ( งานคู่ ) นักเรียนออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 2 ( 20 คะแนน ) ( งานคู่ ) นักเรียนออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3

2 ตั้งชื่อไฟล์ index.html ( หน้าแรก ) มีเชื่อมโยง 4 เมนู (4 รูปแบบการ เชื่อมโยง ) ตั้งชื่อไฟล์ index.html ( หน้าแรก ) มีเชื่อมโยง 4 เมนู (4 รูปแบบการ เชื่อมโยง ) เมนู 1 เนื้อหา ที่ 1 เมนู 2 เนื้อหา ที่ 2 เมนู 3 เนื้อหา ที่ 3 เมนู 4 ผู้จัดทำ รูปแบบงาน

3 คำแนะนำ 1. นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ เก็บชิ้นงานที่ 2 โดยเฉพาะ 2. นักเรียน ควร สร้างโฟลเดอร์เก็บงาน เป็นหมวดหมู่ เช่น Images เก็บรูปภาพ 3. การตั้งชื่อไฟล์งานแต่ละไฟล์ ควรตั้ง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา นั้นๆ ( หน้าแรก (homepage) ต้องตั้งชื่อไฟล์ index.html ) 4. การเชื่อมโยง 4 รูปแบบ คือ 4.1 การเชื่อมโยง ระหว่างเว็บเพจ 4.2 การเชื่อมโยง ภายนอกเว็บไซต์ 4.3 การเชื่อมโยง โดยใช้รูปภาพ 4.4 การเชื่อมโยง Download ไฟล์ การเชื่อมโยง นักเรียนสามารถ ใช้รูปภาพ สำหรับ คลิกเชื่อมโยง ได้ทั้ง 4 รูปแบบ ( สลับลำดับได้ ) เพื่อความสวยงาม และ เพิ่มความน่าสนใจ ของเว็บไซต์

4 กรณี นักเรียน Copy งาน เพื่อน หรือ Copy code โปรแกรมอื่นมา ส่ง ไม่ได้เขียน code เอง เช่น โปรแกรม Dreamweaver ให้นักเรียนทำงานใหม่ ทั้งหมด พร้อมสอบปากเปล่าอธิบาย code และหักคะแนน 50 %

5 เกณฑ์การให้คะแนน ( Scoring Rubrics ) ด้าน HTML5 รายการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 43210 1. โครงสร้าง คำสั่ง HTML5 ( 4 คะแนน ) Code เขียนวาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้องทั้ง 3 ส่วน และมีส่วนท้าย footer ของ เว็บไซต์ Code เขียนวาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้องทั้ง 3 ส่วน แต่ ไม่มี ส่วนท้าย footer ของเว็บไซต์ Code เขียนวาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง 2 ส่วน ( จะมีส่วนท้าย หรือ ไม่มีส่วนท้าย ) Code เขียนวาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง 1 ส่วน ( จะมีส่วนท้าย หรือ ไม่มีส่วนท้าย ) Code เขียน วางคำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้างไม่ ถูกต้อง ทุกส่วน ( จะมีส่วนท้าย หรือ ไม่มีส่วนท้าย ) 2. การ เชื่อมโยง ( 4 คะแนน ) เชื่อมโยง ได้ ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง 4 รูปแบบ เชื่อมโยง ได้ ถูกต้อง 3 รูปแบบ เชื่อมโยง ได้ ถูกต้อง 2 รูปแบบ เชื่อมโยง ได้ ถูกต้อง 1 รูปแบบ เชื่อมโยง ไม่ ถูกต้อง ทั้งหมด หรือ ไม่ได้เขียน คำสั่งเชื่อมโยง รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 210 3. ส่วนหัวของ เอกสาร ( 2 คะแนน ) กำหนดคำสั่งในส่วน หัวของ เอกสารได้ครบถ้วน และถูกต้อง กำหนดคำสั่งในส่วนหัว ของเอกสาร ถูกต้อง บางส่วน ไม่ได้ กำหนดคำสั่งใน ส่วนหัว ของเอกสาร หรือกำหนด แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 4. ส่วนเนื้อหาของ เอกสาร ( 2 คะแนน ) กำหนดคำสั่งในส่วน เนื้อหาของเอกสาร ถูกต้อง กำหนดคำสั่งในส่วน เนื้อหา ของเอกสารถูกต้อง บางส่วน กำหนดคำสั่งในส่วน เนื้อหา ของเอกสาร ไม่ถูกต้อง ทั้งหมด

6 เกณฑ์การให้คะแนน ( Scoring Rubrics ) ด้าน CSS3 รายการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 43210 1. Code คำสั่ง CSS3 ( 4 คะแนน ) CSS3 เขียนได้ ถูกต้อง วาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง CSS3 เขียนได้ ถูกต้อง วาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง บางส่วน CSS3 เขียน ได้ถูกต้อง บางส่วน วาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง CSS3 เขียนได้ ถูกต้อง บางส่วน วาง คำสั่งตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ถูกต้อง บางส่วน CSS3 เขียน ไม่ถูกต้อง วางคำสั่ง ตาม ตำแหน่ง โครงสร้าง ไม่ถูกต้อง รายการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 210 2. การ จัดรูปแบบ ตัวอักษร ( 2 คะแนน ) การจัดรูปแบบ ตัวอักษร มีขนาดเหมาะสม สีตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย การจัดรูปแบบตัวอักษร มีขนาดเหมาะสม และ สีตัวอักษรชัดเจนอ่าน ง่าย บางส่วน การจัดรูปแบบ ตัวอักษร ตัวอักษรมีขนาด ไม่ เหมาะสม สีตัวอักษร ไม่ชัดเจน อ่านยาก 3. การ จัดรูปแบบ รูปภาพ ( 2 คะแนน ) การจัดวางรูปภาพ มีขนาดเหมาะสม ชัดเจน ภาพสอดคล้องกับ เนื้อหา การจัดวางรูปภาพมี ขนาดเหมาะสม บางส่วน ชัดเจน บางส่วน และ ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา บางส่วน การจัดวางรูปภาพ มีขนาด ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน ภาพ ไม่สอดคล้องกับ เนื้อหา

7 เกณฑ์การให้คะแนน ( Scoring Rubrics ) จิตพิสัย รายการ ประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 210 จิตพิสัย ( 2 คะแนน ) มีความ ตั้งใจและ ใส่ใจ ต่อการ ทำงาน มีความตั้งใจ และ ใส่ใจต่อการ ทำงาน บางส่วน ไม่ตั้งใจ ไม่ใส่ ใจ ต่อการทำงาน หรือ ลอกงาน เพื่อนส่ง หรือ copy code จากโปรแกรม อื่นๆ ส่ง


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 2 ( 20 คะแนน ) ( งานคู่ ) นักเรียนออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5 ร่วมกับ CSS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google